Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-2000 ]

ΠΟΛ.1251/13.10.2000 Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ αριθ.1014096/284/Α0012/ΠΟΛ.1043/10.2.2000 εγκυκλίου για τις επιχειρήσεις επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων

(Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ αριθ.1014096/284/Α0012/ΠΟΛ.1043/10.2.2000 εγκυκλίου για τις επιχειρήσεις επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αθήνα,13Οκτωβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1092763/2287/219/0014Β


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Λ.Αμβρουδή
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1251


ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου 1014096/284/Α0012/για τις επιχειρήσεις επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων. 1092763/2287/219/Β0014/


Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται κατά την εφαρμογή της αναφερόμενης στο θέμα εγκυκλίου, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Προθεσμία υποβολής δήλωσης μετάταξης Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης μετάταξης των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων στο καθεστώς των απαλλασσόμενων κατά το πρώτο 10ήμερο του πρώτου μήνα της διαχειριστικής περιόδου και, κατ' εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του νόμου μέχρι και την 31.3.2000, είναι περιοριστική. Δεν νοείται υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης μετάταξης, καθόσον η μετάταξη είναι προαιρετικού χαρακτήρα. Διατηρείται, όμως, το δικαίωμα μετάταξης από την επόμενη διαχειριστική περίοδο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 7 του Κεφαλαίου Β', Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, της πιο πάνω εγκυκλίου. Σημειώνεται ότι η προθεσμία του πρώτου 10ήμερου του πρώτου μήνα της διαχειριστικής περιόδου ισχύει και στην περίπτωση που επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, οι οποίες ήδη μετατάχθηκαν ή εντάχθηκαν από την έναρξή τους στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσόμενων, επιλέξουν σε επόμενη χρήση την προαιρετική μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς. Τονίζεται ότι, στην περίπτωση της προαιρετικής μετάταξης, έχουν υποχρέωση παραμονής στο κανονικό καθεστώς για μία πενταετία, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, όπως ερμηνεύτηκε με την υπ' αριθ. 10/Π.4336/3162/10.7.1987 εγκύκλιο.


2. Αύξηση του αριθμού των εκμεταλλευόμενων δωματίων πέραν των επτά (7) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της χρήσης επιχείρηση που ανήκει στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσόμενων επιχειρήσεων αυξήσει τον αριθμό των δωματίων που εκμεταλλεύεται πέραν των επτά (7), τότε μετατάσσεται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς από την ημερομηνία έναρξης της εκμετάλλευσης των περισσότερων των επτά (7) δωματίων. Σύμφωνα με την παρ. 1β' του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, υποβάλλεται δήλωση μεταβολών - μετάταξης εντός δέκα (10) ημερών από το χρόνο που έγινε η μεταβολή της δραστηριότητας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή παράλειψης υποβολής, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, όπως έχουν ερμηνευθεί με την υπ' αριθ. 10/Π.4336/3162/19.7.1987 εγκύκλιο, προβλέπεται ότι μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, υποβάλλεται δήλωση των απογραφόμενων αγαθών επένδυσης. Ο φόρος που αναλογεί εκπίπτεται με την πρώτη περιοδική δήλωση που ακολουθεί την υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων.

3. Διαδοχικές μετατάξεις - Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης Σε περίπτωση διαδοχικών μετατάξεων από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς των απαλλασσόμενων και αντίστροφα, η δήλωση αποθεμάτων μετάταξης υποβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: Επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων αγόρασε επενδυτικό αγαθό στις 31.5.1998 και εξέπεσε το σύνολο του φόρου που αναλογούσε. Κάνοντας χρήση της ευχέρειας που παρέχεται με τις διατάξεις του Ν.2753/1999, μετατάχθηκε προαιρετικά από 1.1.2000 στο καθεστώς των απαλλασσόμενων. Με τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης που υπέβαλε μέχρι 31.3.2000 διακανόνισε και κατέβαλε το φόρο που αναλογούσε στα εναπομείναντα έτη του πενταετούς διακανονισμού, δηλαδή τα 3/5. Στη συνέχεια μετατάσσεται είτε:

α) Υποχρεωτικά, λόγω αύξησης του αριθμού των εκμεταλλευόμενων δωματίων πέραν των επτά (7), π.χ. από 1.9.2000 στο κανονικό καθεστώς. Με τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη, ανακτά δικαίωμα έκπτωσης για τα 3/5 ή β) προαιρετικά από 1.1.2001 στο κανονικό καθεστώς. Με τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη, ανακτά δικαίωμα έκπτωσης για τα 2/5.


4. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου εκκαθαριστικών δηλώσεων

Οι επιχειρήσεις που μετατάσσονται στο καθεστώς των απαλλασσόμενων και στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της προηγούμενης της μετάταξης χρήσης, εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο, δικαιούνται επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.1642/1986, καθόσον δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις συμψηφισμός με το φόρο των επενδυτικών αγαθών που διακανονίζεται και καταβάλλεται με τη δήλωση αποθεμάτων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο