Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2004 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.3/16.01.2004 Δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ το ποσό του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν.3205/2003

(Δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ το ποσό του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν.3205/2003)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.3/16.1.2004 Δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ το ποσό του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν.3205/2003

3

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 21, 24 και 28 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α�/23.12.2003). «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας , του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από το άρθρο 1 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται η έκταση εφαρμογής αυτού.
Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, στις διατάξεις του παραπάνω νόμου υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι α) του Δημοσίου, β) της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας και γ) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).

2. Από το άρθρο 12 προβλέπεται η καταβολή στους υπαλλήλους αυτούς μηνιαίου χρηματικού ποσού ως κινήτρου απόδοσης.
Σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου , το ποσό του κινήτρου απόδοσης υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδομάτων, πλην ασφαλιστικών εισφορών.
Κατά συνέπεια, δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ από 1.1.2004 το κίνητρο απόδοσης των μονίμων και δοκίμων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ είτε ασφαλίζονται με τις κοινές διατάξεις αυτού (Α.Ν.1846/1951) είτε με το ειδικό καθεστώς (Ν.3163/1955 - Ν.Δ.4277/1962).
Οπως γνωρίζετε, προ της ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου, με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν.3029/2002 από 1ης Ιανουαρίου 2003 ποσό εκατόν εβδομήντα έξι (176,00) ευρώ από τα επιδόματα των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων των άρθρων 8 και 13 του Ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α') και του άρθρου 14 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α'), υπέκειτο σε όλες τις ασφαλιστικές εισφορές και λαμβανόταν υπόψη στη βάση υπολογισμού της σύνταξης (σχετ. εγκ. 75/2003).
Με το άρθρο 28 του παρόντος οι εν λόγω διατάξεις καταργήθηκαν.

3. Από το άρθρο 24 προβλέπεται, ότι, εάν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του Μέρους Α' του νόμου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά την 31.12.2003, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών.
Κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε, ότι, τα ποσά αυτά που τυχόν προκύπτουν ως προσωπική διαφορά, υπόκεινται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, δεδομένου ότι θεωρούνται μισθός κατά την έννοια των διατάξεων του ΙΚΑ (άρθρο 25, παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ), για μεν τους ασφαλισμένους με τις κοινές διατάξεις για όλους τους κλάδους (κλάδοι Σύνταξης, Παροχών Ασθενείας σε είδος και χρήμα, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), καθώς και υπέρ ΟΕΚ για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ, για δε τους ασφαλισμένους με το ειδικό καθεστώς μόνο στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και χρήμα, δεδομένου ότι δεν αποτελούν συντάξιμο μισθό, καθώς και υπέρ ΟΕΚ για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ.

4. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το άρθρο 21 παρέχεται εξουσιοδότηση επέκτασης του παρόντος νόμου από 1.1.2004 και σε προσωπικό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, που δεν εμπίπτει ευθέως στις διατάξεις του, πλην όμως έχει βαθμολογική ή μισθολογική αντιστοιχία με μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ (προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αναπληρωτές καθηγητές κ.λπ.), εφόσον όμως εκδοθούν εντός εξαμήνου κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο