Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-2000 ]

ΠΟΛ.1235/8.9.2000 Τα καθαρά κέρδη των λειτουργούντων στην Ελλάδα Υποκαταστημάτων αλλοδαπών AE,των οποίων η έδρα βρίσκεται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχουν μετοχές εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο της Ε.Ε., φορολογούνται με 35%

(Τα καθαρά κέρδη των λειτουργούντων στην Ελλάδα Υποκαταστημάτων αλλοδαπών AE,των οποίων η έδρα βρίσκεται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχουν μετοχές εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο της Ε.Ε., φορολογούνται με 35% )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 10788700/11034/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Ι. Καθάριος
Τηλέφωνα: 3375311-312

ΠΟΛ.: 1235

ΘΕΜΑ: Τα καθαρά κέρδη των λειτουργούντων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν μετοχές εισηγμένες σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φορολογούνται με τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).
1078700/11034/Β0012/

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε το άρθρο 23 του Ν.2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α') και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.2836/2000, για τις ημεδαπές ΑΕ των οποίων οι μετοχές κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς Πιστωτικού Συνεταιρισμού του Ν.1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α'), καθώς και για τις αλλοδαπές εταιρίες και Οργανισμούς που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με συντελεστή 40%. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι με τον πιο πάνω συντελεστή φορολογούνταν τα κέρδη όλων ανεξαιρέτως των εγκατεστημένων στη χώρα μας Υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών τους, τη χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα τους, καθώς επίσης και αν οι μετοχές της αλλοδαπής εταιρίας ήταν εισηγμένες ή όχι σε κάποιο Χρηματιστήριο. 2. Ηδη, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2836/2000, προστέθηκε στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 109 του Ν.2238/1994 καινούριο εδάφιο.
Με τις διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου ορίζεται ότι ειδικά για τα Υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΑΕ που η έδρα τους βρίσκεται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε., με μετοχές εισηγμένες κατά το χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου του Υποκαταστήματος, σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο της Ε.Ε., ο συντελεστής ορίζεται σε 35%, εξαιρουμένων των Υποκαταστημάτων τραπεζικών επιχειρήσεων για τα οποία ισχύει ο συντελεστής 40% 3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα Υποκαταστήματα των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν στη χώρα μας θα φορολογούνται στο εξής με συντελεστή 35%, εφόσον η έδρα τους βρίσκεται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. και παράλληλα οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο της Ε.Ε.
Δηλαδή ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας 35% θα εφαρμόζεται στα κέρδη του λειτουργούντος στην Ελλάδα Υποκαταστήματος και όταν οι μετοχές της αλλοδαπής εταιρίας, στην οποία ανήκει αυτό, είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο χώρας της Ε.Ε. διαφορετικής από αυτή στην οποία βρίσκεται η έδρα της. Αντίθετα, σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρία έχει την έδρα της σε χώρα εκτός Ε.Ε. και παράλληλα οι μετοχές της διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε., τα κέρδη του λειτουργούντος στην Ελλάδα Υποκαταστήματός της θα φορολογούνται με συντελεστή 40% Επισημαίνεται ότι, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, τα εγκατεστημένα στη χώρα μας Υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή 40%, έστω και αν ανήκουν σε Τράπεζες της Ε.Ε. των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε. Επίσης, προκειμένου να εφαρμοσθεί ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας 35% στα κέρδη του Υποκαταστήματος, θα πρέπει οι μετοχές της αλλοδαπής εταιρίας που διατηρεί το Υποκατάστημα αυτό στην Ελλάδα να είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε. κατά το χρόνο λήξης της οικείας διαχειριστικής περιόδου του Υποκαταστήματος. Προς τούτο, κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να προσκομίζεται και βεβαίωση της αρμόδιας αλλοδαπής Φορολογούσας Αρχής ή του αλλοδαπού Χρηματιστηρίου ότι οι μετοχές της εταιρίας στην οποία ανήκει το Υποκατάστημα είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται μόνο κατά την πρώτη φορά εφαρμογής του συντελεστή 35% 4. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.2836/2000, για τα κέρδη που προκύπτουν από Ισολογισμούς που κλείνουν με 30.9.2000 και μετά, καθώς και για τα αποθεματικά των παρ. 4 και 5 του άρθρου 106 του Ν.2238/1994, τα οποία αναλαμβάνονται ή εξάγονται στο εξωτερικό ή με τα οποία πιστώνεται το Κεντρικό Κατάστημα από την ημερομηνία αυτή και μετά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο