Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-08-2000 ]

ΠΟΛ.1233/17.8.2000 Φορολογική μεταχείριση του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει από την ιδιόχρηση ακινήτου, καθώς και από την παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα ιδιόκτητου ακινήτου, από γραφεία ή Υποκαταστήματα ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εγκατεστημένων στην Ελλάδα με τις διατάξεις των Α.Ν.89/1967, Α.Ν.378/1968 και Ν.27/1975

(Φορολογική μεταχείριση του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει από την ιδιόχρηση ακινήτου, καθώς και από την παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα ιδιόκτητου ακινήτου, από γραφεία ή Υποκαταστήματα ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εγκατεστημένων στην Ελλάδα με τις διατάξεις των Α.Ν.89/1967, Α.Ν.378/1968 και Ν.27/1975)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1074618/11009/Β΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Ιωάννης Καθαρός
Τηλέφωνα: 3375311, 312

ΠΟΛ.: 1233

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει, από την ιδιόχρηση ακινήτου, καθώς και από την παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα ιδιόκτητου ακινήτου, από γραφεία ή υποκαταστήματα ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εγκατεστημένων στην Ελλάδα με τις διατάξεις των α.ν. 89/1967, 378/1968 και ν.27/1975.

1074618/11009/Β0012/

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.27/1975, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 του Ν.2234/1994, ορίζεται ότι γραφεία ή Υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, δύνανται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, κατόπιν άδειας που χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα παραπάνω γραφεία ή Υποκαταστήματα απολαμβάνουν των αναφερομένων στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου διευκολύνσεων και απαλλαγών, εφόσον καλύπτουν με εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου:
α) Τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας τους στην Ελλάδα με ισόποσο τουλάχιστον 50.000 δολαρίων ΗΠΑ και
β) Ολες γενικά τις πληρωμές στην Ελλάδα για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων.


2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.27/1975, ορίζεται ότι στις απαλλαγές και διευκολύνσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η απαλλαγή από κάθε φόρο - συνεπώς και από το φόρο εισοδήματος - τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου για το εισόδημα αυτών, που αποκτάται από εργασίες ή παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ.1 του ίδιου άρθρου.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι η με κοινή απόφαση παρεχόμενη άδεια εγκατάστασης είναι ισχύος πέντε (5) ετών και μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού, σε περίπτωση που κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα το γραφείο ή Υποκατάστημα παραβεί κάποιο όρο της άδειας εγκατάστασης των Α.Ν.89/1967 και Α.Ν.378/1968 ή των διατάξεων αυτού του άρθρου, πράγμα που θα συμβεί και σε περίπτωση που το ως άνω γραφείο ή Υποκατάστημα εκτραπεί σε δραστηριότητες ξένες προς τις αναφερόμενες περιοριστικά στις διατάξεις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 1, αιρουμένων στην περίπτωση αυτή των ανωτέρω απαλλαγών από του χρόνου τέλεσης της παράβασης.


4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν.27/1975 ορίζεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα με τις ίδιες προϋποθέσεις και επί των ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά τις εργασίες ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

5. Τα ανωτέρω γραφεία ή Υποκαταστήματα μπορούν να προβαίνουν σε αγορά έτοιμης οικοδομής ή ακινήτου προς ανέγερση οικοδομής, προκειμένου να ιδιοχρησιμοποιήσουν την οικοδομή αυτή για τις ανάγκες τους, χωρίς να θεωρηθεί ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί ανάπτυξη δραστηριότητας ξένης προς τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου εργασίες και, συνεπώς, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο γραφείο. Αντίθετα, εάν τα εν λόγω γραφεία προβαίνουν σε εκμετάλλευση της οικοδομής δι' εκμισθώσεως αυτής (εξαιρουμένης της εκμίσθωσης γενομένης άπαξ λόγω μεταστέγασης της επιχείρησης σε άλλη ιδιόκτητη ή μισθωμένη οικοδομή) ή με άλλο τρόπο, για απόκτηση εισοδήματος, η ενέργεια αυτή θεωρείται ότι αποτελεί ανάπτυξη δραστηριότητας ξένης προς τις από το νόμο επιτρεπόμενες κατά τα ανωτέρω δραστηριότητες, τις οποίες αποκλειστικά και μόνο οφείλουν να αναπτύσσουν τα υπόψη γραφεία και Υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων και των προς αυτές εξομοιουμένων ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και, συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η Διοίκηση δύναται να ανακαλέσει την άδεια εγκατάστασης του γραφείου ή Υποκαταστήματος και να άρει τις φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις από τότε που τελέστηκε η παράβαση (Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών: Ν.9708/3698/ΠΟΛ.28/1981, Ε.2230/167/ΠΟΛ.24/1982).


6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα αποκλειστικά από την ιδιόχρηση ακινήτων από γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα με τις διατάξεις των Α.Ν.89/1967, Α.Ν.378/1968 και Ν.27/1975, απαλλάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.27/1975, από το φόρο εισοδήματος (Υπουργείο Οικονομικών: 1004018/10034/Β0012/12.5.1993). Αντίθετα, αυτό που προκύπτει από την εκμετάλλευσή τους (π.χ. εκμίσθωση, ανεξάρτητα αν αυτή είναι νόμιμη ή όχι) φορολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 101 και της περ. δ' του άρθρου 99 του Ν.2238/1994, με τις γενικές διατάξεις φορολογίας του εισοδήματος. Περαιτέρω, ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος θα γίνει με βάση τα οριζόμενα από την παρ. 9 του άρθρου 105 του Ν.2238/1994 (Υπουργείο Οικονομικών: 1065387/10376/27.5.1996). Επίσης, προκύπτει ότι, αν παραχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα μέρος των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτιρίων σε άλλα γραφεία του Α.Ν.89/1967, το τεκμαρτό εισόδημα που θα προκύπτει από την παραχώρηση αυτή θα υπάγεται σε φορολογία, με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 105 του Ν.2238/1994 (Εγγραφο Υπουργείου Οικονομικών: 1115310/11028/2.12.1997).

7. Τέλος, όπως μας γνώρισε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με το υπ' αριθ. ΙΕ/51207/875/17.7.2000 έγγραφό του, ναυτιλιακή εταιρία του Α.Ν.89/1967 έχει τη δυνατότητα να διαθέτει χωρίς ανταλλάγματα μέρος των ιδιόκτητων γραφείων της σε άλλη ναυτιλιακή του Α.Ν.89/1967.
Η ευχέρεια, όμως, αυτή παρέχεται μόνο σε συγγενείς εταιρίες (μητρική - θυγατρική) ή σε εταιρίες αποδειγμένα των ίδιων συμφερόντων και εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά στην άδεια εγκατάστασής της, αλλιώς θα πρέπει η άδεια αυτή να τροποποιείται ανάλογα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο