Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2016 ]

Άρθρα Λογιστικό πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, Περιφερειών και Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, από 1.1.2015

(Λογιστικό πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, Περιφερειών και Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, από 1.1.2015)

Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Tης Βιβής Τσίρκα τ. Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας και του Μιχάλη Τσιάβου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της ΣΟΛ Α.Ε.

[Αναδημοσίευση από το «Ενημερωτικό Δελτίο» (Απριλίου 2016) της ΣΟΛ Α.Ε.]

Από 1/1/2015 τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», με τις οποίες, ανάμεσα στα άλλα, καταργήθηκαν ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, το Π.Δ. 1123/1980 (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), οι λογιστικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και σειρά άλλων διατάξεων, που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 38 του ίδιου νόμου.

Με το νόμο αυτόν, με τον οποίο αντικαταστάθηκε, μάλλον με προχειρότητα, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, αλλάζει το λογιστικό πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων και έχει ευρύτερη εφαρμογή από το πλαίσιο που αντικαθιστά, αφού σχεδόν όλες οι οικονομικές μονάδες υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις ρυθμίσεις του. Ταυτόχρονα, ο νόμος εισάγει και εξαιρέσεις από τις διατάξεις του για διάφορες κατηγορίες οικονομικών μονάδων, οι οποίες, με πολύ μεγάλη δυσκολία θα μπορούσαν να προσαρμοσθούν στις νέες διατάξεις, ή ακόμα και θα ήταν άστοχη η εφαρμογή τους. Το γεγονός όμως αυτό είναι αποτέλεσμα της βίαιης κατάργησης, αντί της αναμόρφωσης, ολόκληρου πλέγματος διατάξεων λογιστικού πλαισίου.

Στo άρθρο αυτό θα διερευνήσουμε αν οι Δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, οι Περιφέρειες και τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014.

Κατά γενικό κανόνα, για την εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και τον προσδιορισμό των λογιστικών υποχρεώσεών τους, οι οικονομικές μονάδες ταξινομούνται με βάση το μέγεθός τους (σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες).

Ωστόσο, υπάρχουν κατηγορίες οικονομικών μονάδων για τις οποίες δεν ισχύει η ταξινόμηση τους με βάση το μέγεθός τους για λογιστικούς σκοπούς.

Ειδικότερη κατηγορία εξαιρέσεων αποτελούν οι οικονομικές μονάδες που ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, από τις οποίες άλλες εξαιρούνται και δεν εφαρμόζουν τους λογιστικούς κανόνες των Ε.Λ.Π., αλλά εφαρμόζουν άλλο λογιστικό πλαίσιο (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο) και άλλες (με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τη νομική μορφή: ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση) κατατάσσονται για λογιστικούς σκοπούς στην κατηγορία των «μεγάλων» οικονομικών μονάδων και έτσι υποχρεούνται να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.

Παραθέτουμε τις σχετικές διατάξεις κατά το μέρος που αφορούν στο εξεταζόμενο αντικείμενο:

• Στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 «Πεδίο εφαρμογής» του Ν. 4308/2014, ορίζεται ότι: «…7. Οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως και 15, πλην των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου».

• Στις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, ορίζεται ότι: «…2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου: …. δ) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014».

• Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 «Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων» του Ν. 4308/2014, ορίζεται ότι: «1. Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου…».

• Στις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, ορίζεται ότι: «……10. Οι οντότητες της παραγράφου 2(δ) του άρθρου 1, όταν δεν είναι οντότητες της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1, εντάσσονται στις «μεγάλες» οντότητες…»

• Στην παράγραφο 2.8 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1003/2014, αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής:

«…2.8 Σημειώνεται ότι βάσει της παρ. 10 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του νόμου 4270/2014 για λογιστικούς σκοπούς, εντάσσονται στις «μεγάλες» οντότητες με την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες οντοτήτων της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1 (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.). Όταν εμπίπτουν στην παράγραφο 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1 ακολουθούν τα κριτήρια αυτών των οντοτήτων.............».


Προκειμένου να αποκρυπτογραφηθούν οι παραπάνω διατάξεις, παραθέτουμε και τις διατάξεις στις οποίες παραπέμπουν:

• Στις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 ορίζεται ότι:

«1……

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι βασικές λογιστικές αρχές και κανόνες του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης…

3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, στη σύνταξη του Ισολογισμού, του Απολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων και στο σχεδιασμό γενικά της λογιστικής της Γενικής Κυβέρνησης, που καταρτίσθηκε με:

α. το π.δ 15/2011 (Α' 30) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης», για την Κεντρική Διοίκηση,

β. το π.δ. 80/1997 (Α'68) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,

γ. το π.δ. 205/1998 (Α' 163) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,

δ. το π.δ. 146/2003 (Α' 122) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας» και το ν. 3697/2008 (Α' 194) σχετικά με την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», για τα δημόσια νοσοκομεία,

ε. το π.δ. 315/1999 (Α' 302) «Περί του ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)», για τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού και κατ' αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β' βαθμού…..».

Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014, που ισχύουν από 1.1.2015, δίνονται οι ορισμοί των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης:

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

α. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.

β. Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει τρία υποσύνολα, εφεξής αποκαλούμενα υποτομείς: της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). Οι φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνονται στους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής «λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης»), προσδιορίζονται, ανά υποτομέα, από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή από ΟΤΑ.

γ. Υποτομέας της Κεντρικής Κυβέρνησης: περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές που έχουν νομική προσωπικότητα, εφόσον τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αλλά δεν ανήκουν στους υποτομείς των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.

δ. Υποτομέας ΟΤΑ: περιλαμβάνει: (αα) τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούνται από τους Δήμους (OTA A' βαθμού) και τις Περιφέρειες (OTA B' βαθμού) και (ββ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ.

ε. Υποτομέας OKA: περιλαμβάνει Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς Απασχόλησης και Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας……».


Συμπέρασμα:

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων και με δεδομένο ότι, το αναφερόμενο, στην παρ. 2 του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014, προεδρικό διάταγμα δεν έχει ακόμα εκδοθεί, προκύπτει ότι τα νομικά πρόσωπα που δεν θα εφαρμόσουν το νέο λογιστικό πλαίσιο (Ε.Λ.Π.), είναι οι φορείς που υποχρεούνται στην τήρηση των προαναφερομένων Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και θα καταρτίσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό τους Σχέδιο.

Έτσι τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στον τίτλο αυτού του άρθρου και ανήκουν στους φορείς που υποχρεούνται στην τήρηση του Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων», δεν θα εφαρμόζουν το νέο λογιστικό πλαίσιο.

- Ειδικότερα, οι παρακάτω φορείς δεν θα εφαρμόσουν τους λογιστικούς κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και θα συνεχίσουν να τηρούν το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων»:

1) Οι ΟΤΑ πρώτου Βαθμού (Δήμοι)

2) Οι Περιφέρειες του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 «Σύσταση και συγκρότηση περιφερειών». (Η υποχρέωση τήρησης του Π.Δ. 315/1999 από τις Περιφέρειες θεσπίσθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011: «…οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία για το Διπλογραφικό σύστημα Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής κοστολόγησης των Περιφερειών…».

3) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων, πλην των σχολικών επιτροπών. (Η υποχρέωση τήρησης του Π.Δ. 315/1999 από τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων θεσπίσθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 4257/2014: «…Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 (Α' 302) που ισχύουν για τους δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών…..»

- Αντιθέτως, οι φορείς που, μέχρι 31/12/2014, είχαν υποχρέωση κατάρτισης των οικονομικών τους καταστάσεων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., υπάγονται στις διατάξεις περί Ε.Λ.Π.

Έτσι οι φορείς των ΟΤΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από την παράγραφο δ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου) και δεν είχαν την υποχρέωση να τηρούν το Π.Δ. 315/1999, θα εφαρμόσουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014, ως εξής:

Α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις (Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης – Δ.Ε.Υ.Α. του Ν.1069/1980), ήταν υπόχρεες σε τήρηση του Ε.Γ.Λ.Σ.

Οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζονται, για λογιστικούς σκοπούς, σαν να πρόκειται για «μεγάλες» οικονομικές μονάδες, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και υποχρεούνται στις μέγιστες υποχρεώσεις των Ε.Λ.Π. και κατά συνεπεία έχουν υποχρέωση να καταρτίσουν τις παρακάτω οικονομικές καταστάσεις:

(α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).

β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).

δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας).

ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις) με παράθεση του συνόλου των πληροφοριών που απαιτούνται από το νόμο.

Β) Οι Δημοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), για την εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων των Ε.Λ.Π. και τον προσδιορισμό των λογιστικών υποχρεώσεών τους, ταξινομούνται με βάση το μέγεθός τους, που προκύπτει με βάση τα αριθμητικά στοιχεία, που προβλέπει ο Ν. 4308/2014.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θεσπίζουν ανόμοια μεταχείριση μεταξύ ίδιας δυναμικότητας εταιρειών, από τις οποίες η μία έχει τη μορφή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης και η άλλη τη μορφή της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας. Έτσι αυτή που έχει τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας ταξινομείται με βάση το μέγεθός της, ενώ ανάλογου μεγέθους αμιγής δημοτική επιχείρηση εξομοιώνεται με «μεγάλη» οικονομική μονάδα και επιβαρύνεται με το λειτουργικό κόστος της πλήρους εφαρμογής των Ε.Λ.Π.

Γ) Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, για τα οποία στην Υ. Α. 2141/1998 (ΦΕΚ Β' 78/4.2.1998) όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την Υ.Α. 40608/2001 (ΦΕΚ Β' 1428/22.10.2001), αναφέρεται: «Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την λογιστική παρακολούθηση εφαρμόζει το διπλογραφικό σύστημα με εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του», αντιμετωπίζονται, για λογιστικούς σκοπούς, σαν να πρόκειται για «μεγάλες» οικονομικές μονάδες, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και υποχρεούνται στις μέγιστες υποχρεώσεις των Ε.Λ.Π.

Δ) Ερωτηματικά δημιουργούνται για τις υποχρεώσεις των Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες κατά το νόμο είναι ΝΠΔΔ (άρθρο 243 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και ενώ μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν ακόμα και από την υποχρέωση τήρησης του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Π.Δ. 315/1999), προκειμένου να μην επιβαρύνεται με έξοδα ο, ούτως ή άλλως, ισχνός προϋπολογισμός τους, με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο φαίνεται να εντάσσονται για λογιστικούς σκοπούς στις «μεγάλες οντότητες», που πιστεύουμε ότι δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη.

Πέραν όμως των σχολικών επιτροπών, οι υποχρεώσεις και των λοιπών νομικών προσώπων που ανήκουν στους Δήμους και στις Περιφέρειες και δεν υποχρεούνται στην τήρηση του Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων» (και δεν έχουν τη μορφή της εμπορικής εταιρείας), βρίσκονται σε προφανή αναντιστοιχία με τις υποχρεώσεις άλλων οικονομικών μονάδων ίσου μεγέθους, που σύμφωνα με το γενικό κανόνα, για την εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων των Ε.Λ.Π., αυτές ταξινομούνται με βάση το μέγεθός τους (σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες).

Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των διαφόρων νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. δείχνουν να μην έχουν μελετηθεί επαρκώς.

Το γεγονός ότι η Διοίκηση δεν έχει μέχρι σήμερα εκδώσει οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων, επιτείνει την πιθανότητα να συνταχθούν οικονομικές καταστάσεις οι οποίες είτε δεν θα έχουν αντιστοιχία με την πραγματική εικόνα των νομικών προσώπων αυτών είτε δεν θα είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους, ανάλογα με την έκταση υιοθέτησης, από τις διοικήσεις των οικονομικών μονάδων, των προαιρετικών ρυθμίσεων των Ε.Λ.Π. (επανεκτιμήσεις της ωφέλιμής ζωής των παγίων, εφαρμογής της εύλογης αξίας, αντί του ιστορικού κόστους).

Αν η πρόθεση της πολιτείας είναι να εντάξει τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο μας, στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π., θα πρέπει να καθορίσει ομοιόμορφους κανόνες αποτίμησης. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ενταχθούν στα υπόχρεα πρόσωπα τήρησης των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων (Π.Δ. 315/1999 ή Π.Δ. 205/1998).

Κατά τη γνώμη μας πρέπει να αποσαφηνισθούν άμεσα οι υποχρεώσεις των παραπάνω νομικών προσώπων.

Αθήνα, 20/4/2016


 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο