Σχόλια

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2004 ]

ΠΟΛ.1003/14.1.2004 Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω TAXISnet για τις οποίες έχουν καταβληθεί λανθασμένα μικρότερα ποσά του χρεωστικού υπολοίπου.

(Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω TAXISnet για τις οποίες έχουν καταβληθεί λανθασμένα μικρότερα ποσά του χρεωστικού υπολοίπου.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1002820/7268/1364/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α) Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Α΄
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε΄
Β) Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ / ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

ΠΟΛ 1003

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω ΤAXISnet για τις οποίες έχουν καταβληθεί λανθασμένα μικρότερα ποσά του χρεωστικού υπολοίπου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α) όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 και των παραγράφων 2 και 9 του άρθρου 38 .

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997

5. Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985/β/16-7/2003) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1003644/194/27/0014/ ΠΟΛ.1019/9.2.2003 και 1023240/1017/163/0014/ ΠΟΛ.1055/2.3.2003 (ΦΕΚ 215Β) καθώς και 1023404/1363/0016/ ΠΟΛ.1054/2.3.2001 .

7. Τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με ηλεκτρονικό τρόπο.

8. Το γεγονός ότι η διασταύρωση των υποβληθεισών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τα καταβληθέντα ποσά μέσω του διατραπεζικού συστήματος πραγματοποιείται δύο εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους οπότε δεν παρέχεται ευχέρεια τακτοποίησης λανθασμένων χειρισμών.

9. Την ανάγκη ρύθμισης ακραίων περιπτώσεων που παρουσιάστηκαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. υπό το πρίσμα των αρχών της χρηστής διοίκησης.

Αποφασίζουμε
1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. τις οποίες υπέβαλαν οι υποκείμενοι ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet και απορρίφθηκαν λόγω λανθασμένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, μέχρι την 5 η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) η περιοδική δήλωση μέσω TAXISnet είχε αρχικά υποβληθεί εμπρόθεσμα.

β) είχε δοθεί εμπρόθεσμα εντολή πληρωμής στην τράπεζα.

γ) υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο στο λογαριασμό του υπόχρεου την ημερομηνία πληρωμής.

2. Ο υποκείμενος υποβάλλει εκ νέου την απορριφθείσα περιοδική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι, έχει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, μέσω του TAXISnet, ενημερώνει τον υποκείμενο και την αρμόδια ΔΟΥ, με ηλεκτρονική μέθοδο για την αρχικά υποβληθείσα δήλωση, το προς καταβολή ποσό και την οφειλόμενη διαφορά.

4. Η απόφαση αυτή, που ισχύει για τις περιοδικές δηλώσεις που θα υποβληθούν από 1/1/2004, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο