Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-08-2000 ]

ΠΟΛ.1231/31.8.2000 Υπαγωγή στον τρόπο ελέγχου και επίλυσης των διαφορών με βάση την υπ αριθ.1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 1999 και άλλες διατάξεις

(Υπαγωγή στον τρόπο ελέγχου και επίλυσης των διαφορών με βάση την υπ αριθ.1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 1999 και άλλες διατάξεις )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1075331/1453/ΔΕ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνα: 33.75.206

ΠΟΛ.:1231

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στον τρόπο ελέγχου και επίλυσης των διαφορών με βάση την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.98, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 1999 και άλλες διατάξεις.

1075331/1453/ΔΕ-Α/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α').


3. Την υπ' αριθ. 1061203/1148/ΑΥΟ (ΦΕΚ 526/Β') "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών", όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 1095300/1271/(ΦΕΚ 944/Β'), 1016672/1038/(ΦΕΚ 157/Β') και 1068419/1256/(ΦΕΚ 1510/Β') ΑΥΟ.

4. Τις υπ' αριθ. 1113331/1477/(ΦΕΚ 2137/Β') και 1027583/1162/(ΦΕΚ 361/Β') ΑΥΟ. 5. Την ανάγκη υπαγωγής στην υπ' αριθ. 1061203/1148/ΑΥΟ, όπως αυτή ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 1999, καθώς και βελτίωσης των διαδικασιών ελέγχου με βάση την απόφαση αυτή.

6. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

1. Η ΑΥΟ, όπως αυτή ισχύει, εφαρμόζεται και επί των ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν εντός τους έτους 1999, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους. Από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο υποθέσεις, εξαιρούνται οι ανέλεγκτες υποθέσεις των επιχειρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999.

2. Για τις διενεργούμενες επαληθεύσεις και την εν γένει ελεγκτική διαδικασία επί των υποθέσεων της παρ. 1, καθώς και την επίλυση των οικείων φορολογικών διαφορών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την ΑΥΟ, όπως αυτή ισχύει και την ΑΥΟ, για τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που αφορούν τις χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 1998.

3. Για τις υποθέσεις της παρ. 1 που ελέγχονται από τα ΠΕΚ, πέραν των υποχρεωτικών επαληθεύσεων που ορίζονται με τις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου, διενεργούνται υποχρεωτικά και πρόσθετες επαληθεύσεις, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται, σε κάθε περίπτωση, πρόγραμμα ελέγχου με τις κατά περίπτωση πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργηθούν.

4. Για τις υποθέσεις της παρ. 1 που ελέγχονται από τις ΔΟΥ ή τα ΤΕΚ του Π.Δ.179/2000, πέραν των επαληθεύσεων που ορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2, διενεργούνται και οι εξής επαληθεύσεις: α) Για τις υποθέσεις με βιβλία Α' κατηγορίας Η επαλήθευση της παρ. Β.2 του άρθρου 4 γίνεται και για το τρίτο (3ο) τρίμηνο. β) Για τις υποθέσεις με βιβλία Β' κατηγορίας Οι επαληθεύσεις των παρ. Γ.1, Γ.3 και Γ.4 του άρθρου 4 γίνονται και για το μήνα με τα μικρότερα ακαθάριστα έσοδα. γ) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες (άρθρο 48, παρ. 1 του Ν.2238/1994) Η επαλήθευση της παρ. Δ.2 του άρθρου 4 γίνεται και για το μήνα με τα μικρότερα ακαθάριστα έσοδα. δ) Για τις υποθέσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας Οι επαληθεύσεις των παρ. Ε.2 και Ε.3 του άρθρου 4 γίνονται και για τις τελευταίες πέντε (5) ημέρες του μήνα με τα μικρότερα ακαθάριστα έσοδα.

5. Τα οριζόμενα στην παρ. Β.2 του άρθρου 7 της ΑΥΟ δεν ισχύουν για τις υποθέσεις της παρ. 1. 6. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 της ΑΥΟ, καθώς και της παρ. 2, περ. 2.2 του άρθρου 2 της ΑΥΟ, ισχύουν ανάλογα και για τις υποθέσεις της παρ. 1, καθώς και για ελεγμένες υποθέσεις της ίδιας παραγράφου, κατά περίπτωση.

Αρθρο 2

1. Υποθέσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας, υπαγόμενες στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου της ΑΥΟ, όπως αυτή ισχύει, οι οποίες ελέγχονται κατά το τελευταίο τετράμηνο του έτους στο τέλος του οποίου επέρχεται παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων, μπορεί να εξαιρούνται από τον έλεγχο με βάση την ανωτέρω απόφαση, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 1 αυτής, μόνο για τη χρήση ή τις χρήσεις για τις οποίες επίκειται παραγραφή. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπόλοιπες χρήσεις συνεχίζουν να υπάγονται στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου της πιο πάνω απόφασης, εκτός αν για μία ή περισσότερες από τις χρήσεις αυτές υπάρχουν στοιχεία τα οποία επιβάλλουν την εξαίρεση.

2. Για τις υποθέσεις που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και 31.12.1998 και οι οποίες ελέγχονται από τα ΠΕΚ, πέραν των υποχρεωτικών επαληθεύσεων που ορίζονται για κάθε χρήση από τα άρθρα 3, 4 και 8 της ΑΥΟ, όπως αυτή ισχύει, σε συνδυασμό και με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. ΑΥΟ, είναι δυνατή η διενέργεια και πρόσθετων επαληθεύσεων, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται, σε κάθε περίπτωση, πρόγραμμα ελέγχου με τις κατά περίπτωση πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις που κρίνεται ότι πρέπει να διενεργηθούν.

3. Για την εφαρμογή της ΑΥΟ, όπως αυτή ισχύει, επί υποθέσεων που ελέγχονται κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που προβλέπεται με την απόφαση αυτή και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισμό επί του κύρους των βιβλίων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, καθώς και συναφή με αυτό θέματα, ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Σε περίπτωση που τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή, το ποσοστό προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, των διατάξεων των περ. α' και β', αντίστοιχα, της παρ. Α.3 του άρθρου 7 της ΑΥΟ, ορίζεται σε 10% και της περ. γ' της ίδιας παραγράφου και άρθρου σε 20%.


β) Επί επιχειρήσεων για τις οποίες τα αποτελέσματα εξάγονται κατά τις κείμενες διατάξεις λογιστικώς, με παραβάσεις του ΚΦΣ ή ΚΒΣ, οι οποίες κρίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις ότι καθιστούν τα βιβλία και στοιχεία ανακριβή, αλλά αφορούν αποκλειστικά δαπάνες ή έξοδα που συγκαταλέγονται στις Ομάδες 1 και 6 του ΕΓΛΣ, τα βάσει βιβλίων ακαθάριστα έσοδα δεν προσαυξάνονται εκ του λόγου αυτού, κατά τα οριζόμενα στις περ. α', β' και γ' της παρ. Α.3 του άρθρου 7 της ΑΥΟ, εφόσον οι δαπάνες αυτές ή τα έξοδα δεν υπερβαίνουν το 5% του συνόλου των δαπανών και εξόδων των παραπάνω ομάδων της χρήσης.

γ) Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με δραστηριότητα τόσο πώλησης εμπορευμάτων ή μεταποίησης, όσο και παροχής υπηρεσιών, εφόσον υφίστανται παραβάσεις, που επισύρουν μεν ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων και προσαύξηση των βάσει βιβλίων ακαθάριστων εσόδων, αλλά αφορούν αποκλειστικά μόνο τη μία από τις παραπάνω δραστηριότητες, τότε προσαυξάνονται κατά τις οικείες διατάξεις, λόγω της ανακρίβειας, οι ΜΣΚΚ και για τις δύο δραστηριότητες, προκειμένου κατά τα οριζόμενα από τις ίδιες διατάξεις να προσδιορισθούν τα καθαρά κέρδη, αλλά, σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα έσοδα, προσαυξάνονται τα ακαθάριστα έσοδα μόνο της δραστηριότητας αυτής που σχετίζεται με την παράβαση που επισύρει την ανακρίβεια. Ειδικά για τις επιχειρήσεις πώλησης υγρών καυσίμων ή καπνοβιομηχανικών προϊόντων που έχουν και άλλο κλάδο εμπορίας ή παραγωγής λοιπών πλην των ανωτέρω προϊόντων, δεν προσαυξάνονται τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση των υγρών καυσίμων ή των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, εφόσον οι παραβάσεις, εξαιτίας των οποίων κρίθηκαν τα βιβλία και στοιχεία ως ανακριβή, δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εμπορίας των υγρών καυσίμων ή των καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
δ) Δεν προσαυξάνεται ο ΜΣΚΚ σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα βιβλία του Υποκαταστήματος, εφόσον οι πρωτογενείς εγγραφές, με βάση τα στοιχεία των συναλλαγών ή παραγωγής του Υποκαταστήματος, διενεργούνται απευθείας στα βιβλία του Κεντρικού και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί του τακτικού ελέγχου υπόδειξη ή γνωστοποίηση στον υπόχρεο για την υποχρέωση τήρησης των βιβλίων Υποκαταστήματος με σχετική έκθεση προληπτικού ή προσωρινού ελέγχου της Φορολογικής Αρχής ή, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί υπόδειξη ή γνωστοποίηση, ο υπόχρεος συμμορφώθηκε μέσα σε εύλογο χρόνο.

4. Σε περιπτώσεις ελεγχόμενων με τακτικό έλεγχο υποθέσεων, για τις οποίες προκύπτουν από τον διενεργούμενο έλεγχο φορολογικές διαφορές, για την αντιμετώπιση των οποίων εκκρεμεί σχετικό ερώτημα προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Φορολογίας ή υφίστανται τέτοιου είδους εκκρεμείς διαφορές από προγενέστερους ελέγχους, η υποχρεωτική επίλυση ειδικά των διαφορών αυτών δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίλυση των λοιπών διαφορών, κατά τα άρθρα 10, 11 και 12 της ΑΥΟ, όπως αυτή ισχύει.


5. Επί υποθέσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των Ελεγκτικών Κέντρων, στη διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΑΥΟ, όπως αυτή ισχύει, συμμετέχουν ο Προϊστάμενος του οικείου Ελεγκτικού Κέντρου και ο αρμόδιος Επόπτης Ελέγχου.

Για τα Ελεγκτικά Κέντρα που διαρθρώνονται σε Υποδιευθύνσεις, στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών συμμετέχει και ο αρμόδιος Υποδιευθυντής. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η συμμετοχή και του αρμόδιου Οικονομικού Επιθεωρητή, εφόσον συμμετέχει και ο Υποδιευθυντής, ο Επόπτης Ελέγχου μετέχει ως εισηγητής. Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβιβασθεί στον Υποδιευθυντή αρμοδιότητες επίλυσης διαφορών, στη διαδικασία συμμετέχει αντί του Προϊσταμένου του Ελεγκτικού Κέντρου ο Υποδιευθυντής που έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 14 της ΑΥΟ, όπως αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται και για τα προκύπτοντα ποσά από επίλυση φορολογικών διαφορών ελεγχόμενων με τακτικό έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών, που αφορούν χρήσεις μη υπαγόμενες στην ανωτέρω απόφαση, εφόσον για την επίλυση των οικείων διαφορών τηρούνται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 12 της απόφασης αυτής και επιπλέον εφόσον περαιώνονται ταυτόχρονα σύμφωνα με την ίδια απόφαση και οι τυχόν ελεγχόμενες συγχρόνως προηγούμενες χρήσεις του ίδιου επιτηδευματία ή οι προηγούμενες χρήσεις περαιώθηκαν με την απόφαση αυτή μέσα στο ίδιο ή το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο