Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 2/17788 /0004/13.4.2016 και την 2/63188/0004/4.8.2016.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-12-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/ 79177/0004/ 15.12.2015 Επανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και τη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω απελευθέρωση, όπου αυτό κριθεί, επ' ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος

(Επανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και τη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω απελευθέρωση, όπου αυτό κριθεί, επ' ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ.πρωτ.: 2/ 79177 /0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο:210-33.38.283
fax:210-33.38.202
e-mail:[email protected]
 
ΘΕΜΑ: «Επανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και τη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω απελευθέρωση, όπου αυτό κριθεί, επ' ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2346/1995 «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις»(Α'220)
β) του άρθρου 21 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α'226), όπως ισχύει
γ) του ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α'32)
δ) της παραγράφου Α του άρθρου 3 του Μέρους Β' καθώς και του εδαφίου 4.2. της Παραγράφου Γ του ιδίου άρθρου, του ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94)
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει
στ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει

2. Την αριθ. Δ6Α 1120033 ΕΞ 2014/28.9.2014 υ.α. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας, για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών, για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και τη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω απελευθέρωση, όπου αυτό κριθεί, επ' ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος» (ΑΔΑ: ΩΟΛ3Η-ΚΕΘ).

3. Το αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001511ΕΞ2015/751/24.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων.

4. Το αριθ. Γ.Δ.Ο.Π 0001669ΕΞ 2015/787/15.12.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων περί έκδοσης απόφασης επανασύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Επανασυνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών τη συσταθείσα με την αριθ. Δ6Α 1120033 ΕΞ 2014/28.9.2014 υ.α. (ΑΔΑ: ΩΟΛ3Η-ΚΕΘ) Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας, για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και τη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω απελευθέρωση, όπου αυτό κριθεί, επ' ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Γεώργιο Μανωλά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Β', Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Συντονιστή, με αναπληρώτριές του την Παναγιώτα Μητροπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Β', Προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης Διαρθρωτικών Αλλαγών της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της ιδίας Γενικής Γραμματείας και τη Βασιλική Δημητρακοπούλου, Δικηγόρο, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου

2. Ιωάννα Γκέργκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών, με βαθμό Δ', που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης, με αναπληρωτή της το Λουκά Αδαμόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Ε', που υπηρετεί στην ίδια Γενική Γραμματεία

3. Λεωνίδα Χριστόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Δ', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

4. Αλέξανδρο Κατσιμήχα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Β', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

5. Βασιλική Ευθυμιάδου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, με βαθμό Γ', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

6. Στυλιανή Μπαντέκα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, με βαθμό Δ', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

7. Στυλιανό Καραγιάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών, με βαθμό Γ', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

8. Κωνσταντίνο Γαλάνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Δ', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΑ της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αναπληρώτρια του την Παρασκευή Γεωργακοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Ε' που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση

9. Σταύρο Τασιόπουλο, Δικηγόρο, Ειδικό Σύμβουλο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Κάπαρο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, με βαθμό Β', Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου του ιδίου Υπουργείου

10. Ιωάννη Αναγνωστόπουλο, Αστυνόμο Β', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με αναπληρώτρια του την Αγγελική Μέρκου, Υπαστυνόμο Α', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

11. Απόστολο Ντάφλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Β', Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εμπορικής Πολιτικής και Δομών Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με αναπληρώτρια του την Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Γ', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση

12. Παναγούλα Πασχάλη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β', Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με αναπληρώτρια της την Χρυσούλα Χριστάνα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Δ', Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικών και Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων της ιδίας Διεύθυνσης

13. Βασιλική Κρούσκου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Β', Προϊσταμένη του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με αναπληρώτρια της την Ιωάννα Νάστου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Ε', που υπηρετεί στην ίδια Γενική Διεύθυνση

14. Νικολέτα Αποστολοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Δ', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με αναπληρώτρια της τη Μαρία Κριθαριώτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Δ', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση

15. Γεώργιο Μουστάκα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ 17.04 Τεχν. Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ, με βαθμό Β', Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αναπληρώτρια του τη Δώρα Μπέη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Β', Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σχέσεων του ιδίου Υπουργείου

16. Πέτρο Μπενέκο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πτυχ. Διοικητικού, με βαθμό Β', Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εξωτερικών, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Φράγκο, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικ. Γραμματέων, βαθμού Γ', που υπηρετεί στην ίδια υπηρεσία

17. Βασιλική Κόκοτα, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

18. Κωνσταντίνο Αγραπιδά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β', Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρώτρια του την Αθηνά Διακουμάκου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β', Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απασχόλησης του ίδιου Υπουργείου

19. Ευγενία Πάττα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β', Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια της την Βασιλική Κωστούλα, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εποπτών Υγείας, με βαθμό Β', Προϊσταμένη του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, της ιδίας Γενικής Γραμματείας

20. Γεώργιο Ντούνια, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διδακτικού Προσωπικού, με βαθμό Επιμελητή, Διευθυντή ΠΜΣ ΕΣΔΥ, Σύμβουλο του Υπουργού Υγείας, με αναπληρώτρια του την Ολυμπία Χριστοφιλέα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ', της 1ης ΥΠΕ Αττικής, που υπηρετεί με απόσπαση στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

21. Μάριο Κωστάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του το Βασίλειο Μαρτσάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

22. Κωνσταντίνα Κυριάκου, Δικηγόρο, με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας, που έχει διατεθεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

23. Γεώργιο Καλούδη, Δικηγόρο, Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο Αδαμίδη, Δικηγόρο, Ειδικό Συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού του ιδίου Υπουργείου

24. Βασίλη Κάκκο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με βαθμό Β', Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με αναπληρωτή του το Γεώργιο Πίγκο, υπάλληλο ΙΔΑΧ, του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Γ', που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Τμήμα Αθλητικών Φορέων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της ίδιας Γενικής Γραμματείας

25. Χρίστο Χαραλάμπους, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α', Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή του τον Επαμεινώνδα Τολέρη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β', Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της ιδίας Γενικής Γραμματείας

26. Γεώργιο Γκανασούλη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β', Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή του το Θεοδόσιο Ψυχογιό, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Β', Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γής της ιδίας Γενικής Γραμματείας

27. Ηλία Μπάρτζο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Δ', Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικών της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών, της Γενικής Διεύθυνσης Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή του το Βασίλειο Γεωργογιάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Γ', Προϊστάμενο του Τμήματος
Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης

28. Μιχαήλ Μανωλιό, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Γ', Προϊστάμενο του Τμήματος Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

29. Κάλη Περδίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, με βαθμό Β', Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρώτρια της τη Γαρυφαλλιά Γιδάκου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β', Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίας Υδρογονανθράκων της ιδίας Διεύθυνσης

30. Κωνσταντίνο Γιαννακούρη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Β', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αναπληρώτρια του την Κωνσταντίνα Γκόλια, Δικηγόρο, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο Υπουργού του ίδιου Υπουργείου

31. Τριαντάφυλλο Παπατριανταφύλλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β', Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συνδυασμένων Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αναπληρώτριά του την Αλεξάνδρα Βλάχου, που υπηρετεί ως Ειδική Συνεργάτης στο Γραφείο Υφυπουργού του ίδιου Υπουργείου

32. Ελένη Δημοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρ. Μηχανικών, με βαθμό Β', που υπηρετεί στη Διεύθυνση ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με σύμβαση παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αναπληρώτρια της την Αλεξάνδρα Καραβά, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο Υπουργού του ίδιου Υπουργείου

33. Γεωργία Καστραντά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Δ', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αναπληρωτή της τον Αντώνιο Σαμιωτάκη, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Β', που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο Υπουργού του ίδιου Υπουργείου

34. Πέτρο Αλικάκο, του κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, με βαθμό Υποπλοίαρχου Λ.Σ. που υπηρετεί στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αναπληρωτή του το Στυλιανό Παπαδόπουλο, του κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, με βαθμό Ανθυποπλοίαρχου Λ.Σ. της ιδίας Διεύθυνσης

35. Αθανάσιο Δημάκη, Ειδικό Συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρώτρια του την Αννούλα Μαυρίδου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Β', Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ιδίου Υπουργείου

36. Παναγή Σαμούρη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Β', Προϊστάμενο του Τμήματος Εντύπων και Διαφάνειας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με αναπληρωτή του το Δημήτριο Φούκη, υπάλληλο του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, με βαθμό Δ', που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα

37. Αγαπούλα Κώτση, Ερευνήτρια Α' Τάξεως, που υπηρετεί στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, με αναπληρώτρια της τη Ρωξάνη Καραγιάννη, Ερευνήτρια Γ' Βαθμίδας, που υπηρετεί στον ίδιο φορέα.

Γραμματειακή υποστήριξη στη Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας θα παρέχεται από τα υπ' αριθ. 3 και 5 μέλη της.

Γ. Έργο της Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις καλές πρακτικές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, θα είναι η επικαιροποίηση και η συμπλήρωση του έργου της συσταθείσας με την αριθ. Δ6Α 1120033 ΕΞ 2014/28.9.2014 υ.α. (ΑΔΑ: ΩΟΛ3Η-ΚΕΘ) Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας.

Ε. Η Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Νίκης 5 - 7 στο Σύνταγμα.

Δ. Οι εργασίες της Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας θα διαρκέσουν μέχρι την τελική εισήγηση για την έκδοση των απαραίτητων νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων, ή την εφαρμογή των απαραίτητων διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση των συστάσεών της.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και ΑρχείουΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο