Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2016 ]

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 1059/22.3.2016 Τροποποίηση της με αριθ. Β2−829Α/2013 (Φ.Ε.Κ. 540/Β/2013) κοινής υπουργικής απόφασης περί Διάθεσης πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

(Τροποποίηση της με αριθ. Β2−829Α/2013 (Φ.Ε.Κ. 540/Β/2013) κοινής υπουργικής απόφασης περί Διάθεσης πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 1059

(ΦΕΚ Β' 1021/13-04-2016)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27−11−1995), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17−08−2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ισχύει, και του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28−06−2014),

1.2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22−4−2005),

1.3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (Φ.Ε.Κ. 267/Α/03−12−2007), ιδίως το άρθρο 17,

1.4. Του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 (Φ.Ε.Κ. 137/Α/2009), όπως ισχύει,

1.5. Του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Φ.Ε.Κ. 185/Α/2014),

1.6. Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 114/Α/2015),

1.7. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 116/Α/2015),

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Τη με αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 540/Β/2013) κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. Β2−1077/6.6.2013 (Φ.Ε.Κ. 1451/Β/2013) και Β2− 3644/3.1.2014 (Φ.Ε.Κ. 27/Β/2014) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει,

2.2. Τη με αριθ. 13001/ΔΕ−1382/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ−ΘΑ0) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.3. Τη με αριθ. Φ2-1062/24.4.2013 (Φ.Ε.Κ. 1171/Β/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως ισχύει,

2.4. Τη με αριθ. Φ2 -1510/21.6.2013 (Φ.Ε.Κ. 1589/Β/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως ισχύει,

2.5. Τη με αριθ. 107837/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη» (Φ.Ε.Κ. 2280/Β/2015),

2.6. Τη με αριθμ. 105755/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Φ.Ε.Κ. 2222/Β/2015),

2.7. Την από 24−11−2015 Συλλογική Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ 2015 του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: ΒΧ8Ξ4653Ο7−Ρ41),

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΣΑΕ 027/2, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων, εννιακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων, ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (29.949.093,94€),

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 540/Β/2013) κοινής υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

Το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 540/Β/2013) κοινής υπουργικής απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα δράσης
Η δράση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όχι αργότερα από την ημερομηνία 31/12/2016».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο