Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2000 ]

ΠΟΛ.1214/19.7.2000 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 21, 31, 51, 54 του Ν.2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/30.12.1999)

(Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 21, 31, 51, 54 του Ν.2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/30.12.1999))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1065699/838/Δ.Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Π. Δημητριάδη
Τηλέφωνο: 36.42.922

ΠΟΛ.: 1214

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 21,31,51,54 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α΄ 295/30-12-1999).

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 21, 31, 51 και 54 του ν. 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας- Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α' 295/30-12-1999) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, σε ό,τι αφορούν αντικείμενο αρμοδιότητάς μας.

Ι. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 20 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας:

Ι. Είναι ομάδα περιουσίας, η οποία σχηματίζεται από ακίνητα, κινητές αξίες και μετρητά και της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα.

2. Δεν έχει νομική προσωπικότητα.

3. Αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.).

4. Συνίσταται ύστερα από άδεια που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτηση της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1α, 1β και 1γ τον άρθρου 5 του κοινοποιούμενου νόμου.

5. Πρέπει, αρχικά, να είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) δραχμών και μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

6. Μπορεί να διατίθεται με την μορφή μεριδίων και να διαφημίζεται μόνο μετά την δημοσίευση της άδειας σύστασής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

7. Αποτελείται από ενεργητικό το οποίο επενδύεται υποχρεωτικά:
• Σε ποσοστό τουλάχιστον 70% σε ακίνητη περιουσία
• Σε ποσοστό 10% σε κινητές αξίες ή άλλα στοιχεία όπως ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 1969/30-10-1991 (ΦΕΚ167 Α').
• Σε ποσοστό τουλάχιστον 10% σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτικούς τίτλους ισοδύναμης ρευστότητας, για το υπόλοιπο ποσοστό.

Επίσης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:

1. Τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας, εκτός αυτών που αποτελούν ακίνητη περιουσία του, κατατίθενται προς φύλαξη σε πιστωτικό ίδρυμα (θεματοφύλακα), νου λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα, με φυσική εγκατάσταση.

2. Συντάσσεται, από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και το θεματοφύλακα , κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιούσιας που περιέχει, μεταξύ άλλων, την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου και την επωνυμία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του θεματοφύλακα, την τιμή των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου και το χρόνο σύστασής του, καθώς επίσης και την διάρκεια, του αμοιβαίου κεφαλαίου η οποία μπορεί να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

3. Η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιούσιας διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίου η αρχική αξία των οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια. (5.000.000) δραχμές.

4. Τα μερίδια, του αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιούσιας είναι άϋλα., η δε συμμετοχή του μεριδιούχου στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται με βεβαίωση συμμετοχής που λαμβάνει από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. εφόσον τη ζητήσει: Η ανωτέρω βεβαίωση δεν είναι αξιόγραφο αλλά έχει απλά αποδεικτική ισχύ.

Φορολογία αμοιβαίων κεφαλαίων (ακίνητης περιουσίας)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κοινοποιούμενου νόμου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και γενικά τρίτων:

• Η διάθεση και εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και η διάλυσή του, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτου από το αμοιβαίο κεφάλαιο.

• Η πρόσθετη αξία, που προκύπτει από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιούσιας σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτήσης τους από τον μεριδιούχο. Επομένως για, τις ανωτέρω πράξεις δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και γενικά τρίτων.

Σημειώνεται ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο ακίνητης περιούσιας, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της διαχείρισης της Α.Ε.Δ.Α.Κ., επειδή δεν έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα δεν θεωρείται υποκείμενο τον φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και επομένως δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 1676129-12-1986 που αφορούν το φόρο αυτό.
Οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας:

1. Έχουν υποχρεωτικά μορφή ανώνυμης εταιρείας και για τη σύστασή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 27 του ν. 1969/1991, όπως ισχύουν. (σχετ. Υπ. Οικ.1010722/473/0014/ΠΟΛ.1027/3.2.1992).

2. Έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, στην οποία περιλαμβάνεται και η διαχείριση ενός ή περισσοτέρων αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιούσιας.

3. Έχουν μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα δισεκατομμύριο (Ι.000.000.000) δραχμές και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

4. Εκδίδουν ονομαστικές μετοχές.
Επίσης σημειώνεται ότι ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1969/1991, μπορούν να διαχειρίζονται αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητης περιούσιας εφόσον:
• Πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κοινοποιούμενου νόμου για τη σύσταση και λειτουργία των Α.Ε.Δ.Α.Κ.
• Έχουν λάβει από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς άδεια για τη διαχείριση και αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας και
• Η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνεται στο σκοπό των εταιρειών.
Σημειώνεται ότι οι Α.Ε.Δ.Α.Κ., ως ανώνυμες εταιρείες υπάγονται στις διατάξεις του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, λόγω έλλειψης σχετικής απαλλακτικής διάταξης.


II ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, που συστήνονται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του κοινοποιούμενου νόμου:

• Είναι ανώνυμες εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών και ακίνητης περιουσίας. Για την έκδοση της σχετικής άδειας σύστασης της εταιρείας απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως άδεια λειτουργίας της εταιρείας από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, ο αριθμός της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική της επωνυμία.

• Έχουν μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται τουλάχιστον σε δέκα δισεκατομμύρια (Ι0.000:000.000) δραχμές και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας. Το ύψος του ποσού αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

• Για, κάθε τροποποίηση τον καταστατικού τους και για, κάθε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει προηγούμενη άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

• Εκδίδουν ονομαστικές μετοχές υποχρεωτικά.

• Δεν μπορούν να εκδίδουν ιδρυτικούς τίτλους.


Φορολογία εταιριών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του κοινοποιούμενου νόμου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμού, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και γενικά τρίτων οι εκδιδόμενες από εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μετοχές, καθώς και η μεταβίβαση ακινήτων από αυτήν. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υπάγονται στις διατάξεις του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων λόγω έλλειψης σχετικής απαλλακτικής διάταξης.

III ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

• Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του κοινοποιούμενου νόμου ιδρύεται η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών («ΕΧΑΕ»), με τη διαδικασία ίδρυσης που αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο.

• Σκοπός της ΕΧΑΕ είναι η συμμετοχή της σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη και λειτουργία οργανωμένων αγορών κεφαλαίου.

• Η ΕΧΑΕ δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα και δεν υπάγεται στις διατάξεις που προβλέπουν οποιουσδήποτε περιορισμούς για, τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα.

• Ιδρυτές της ΕΧΑΕ μπορούν να είναι μόνο μέτοχοι του Χ.Α.Α. κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

• Το αρχικό κεφάλαιο της ΕΧΑΕ αποτελείται από μετοχές του Χ.Α.Α. και μετρητά όπως ορίζεται στην παρ. 3α του κοινοποιούμενου νόμου.
Φορολογία της ΕΧΑΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 51 του κοινοποιούμενου νόμου απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο ή άλλη εισφορά υπέρ του δημοσίου ή τρίτου η καταβολή μετρητών και η εισφορά μετοχών της Χ.Α.Α. Α.Ε. κατά το σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ με εξαίρεση το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

IV ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ

Η ισχύς των κοινοποιούμενων διατάξεων αρχίζει, σύμφωνα με το άρθρο 54 του νόμου αυτού, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή από 30 Δεκεμβρίου 1999.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Δημήτρης Αδαμόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο