Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2000 ]

ΠΟΛ.1213/19.7.2000 Αναδιατύπωση διατάξεων της υπ αριθ. 1021001/167/Β0015/ΠΟΛ.1071/25.2.2000 (ΦΕΚ 359/Β/21.3.2000) ΑΥΟ

(Αναδιατύπωση διατάξεων της υπ αριθ. 1021001/167/Β0015/ΠΟΛ.1071/25.2.2000 (ΦΕΚ 359/Β/21.3.2000) ΑΥΟ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.: 1066086/577/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β
Πληροφορίες: Μ. Γυφτάκη
Τηλέφωνο: 36.10.030-065

ΠΟΛ.: 1213

ΘΕΜΑ: Αναδιατύπωση διατάξεων της Α.Υ.Ο. 1021001/167/0015Β΄/ΠΟΛ.1071/25.2.2000
(ΦΕΚ 359Β΄/21-3-2000).

ΑΥΟ 1066086/577/0015/ΠΟΛ.1213/19.7.2000 

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περ. γ' (υποπερ. γα') και στ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β'/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Την ανάγκη αποσαφήνισης του δεύτερου εδαφίου της περ. γ' και της περ. ε' της παρ. 1 της υπ' αριθ. 1021001/167/Β0015/(ΦΕΚ 359/Β'/ /21.3.2000) ΑΥΟ.

4. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ' και η περ. ε' της παρ. 1 της υπ' αριθ. 1021001/167/Β0015/(ΦΕΚ 359/Β'/21.3.2000) ΑΥΟ αντικαθίσταται ως εξής:

"Τα πρόσωπα της περίπτωση αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ' αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του".

"Τα μεταφορικά γραφεία για τα στοιχεία του άρθρου 16 του ΚΒΣ, με την υποχρέωση να τηρούν θεωρημένη τη διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι, στην οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο αύξων αριθμός της φορτωτικής ή άλλων στοιχείων του άρθρου 16 του ΚΒΣ, καθώς και η αξία αυτών μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας έκδοσής τους".

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο