Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2000 ]

ΠΟΛ.1206/7.6.2000 Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12.5.1998 (ΦΕΚ 486/Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 (ΦΕΚ 841/Β) ΑΥΟ "Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β Τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου"

(Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12.5.1998 (ΦΕΚ 486/Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 (ΦΕΚ 841/Β) ΑΥΟ "Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β Τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου" )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1052446/7121/ΔΕ-Β΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β΄
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 15η ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Πληροφορίες: Δ. ΠΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 33.75.204

ΠΟΛ.: 1206

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 1057037/1181/Α0006/(ΦΕΚ 486-Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 841-Β') "Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου".
" 1052446/7121/ΔΕ-Β/ΠΟΛ.1206/7.6.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α') "Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις".
β) Του Π.Δ.551/1988 (ΦΕΚ 259/Α') "Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)".
γ) Της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α') "Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος".
δ) Του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α') "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" και ε) Του άρθρου 29α' του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α') "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α').

2. Τις υπ' αριθ. 1057037/1181/Α0006/(ΦΕΚ 486/Β') και 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 (ΦΕΚ 841/Β') αποφάσεις μας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Μετά την παρ. 2 της υπ' αριθ. 1057037/1181/Α0006/(ΦΕΚ 486/Β') απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 (ΦΕΚ 841/Β') ΑΥΟ,

προστίθεται παρ. 2α' που έχει ως εξής:

"2α. Εξαιρετικά, οι ΔΟΥ Β' Τάξης που εδρεύουν σε νησιά, εκτός της νήσου Κρήτης, στα οποία νησιά δεν εδρεύουν ΔΟΥ Α' Τάξης, μπορούν να διενεργούν προσωρινό φορολογικό έλεγχο στις υποθέσεις της παρ. 1, παράλληλα και ανεξάρτητα με τις ΔΟΥ Α' Τάξης στις οποίες υπάγονται αντίστοιχα".

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο