Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2000 ]

ΠΟΛ.1205/28.6.2000 Εκδιδόμενα παραστατικά, για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών από ανταλλακτήρια συναλλάγματος

(Εκδιδόμενα παραστατικά, για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών από ανταλλακτήρια συναλλάγματος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1059954/524/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο: 36.10.065

ΠΟΛ.: 1205

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα παραστατικά, για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών από ανταλλακτήρια συναλλάγματος. 1059954/524/0015/ΠΟΛ.1205/28.6.00 

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπερ. γα', γδ' και γη' της περ. γ' και της περ. στ' του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 - ΦΕΚ 84/Α').

2. Την υπ' αριθ. 1056278/277/0015/(ΦΕΚ 494/Β') ΑΥΟ, σύμφωνα με την οποία οι Τράπεζες για τις προμήθειες που δικαιούνται κατά την εξόφληση λογαριασμών καταναλωτών ή συνδρομητών διαφόρων Οργανισμών και επιχειρήσεων, μπορεί να εκδίδουν αντί φορολογικών στοιχείων άλλα παραστατικά αξίας.

3. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Το από 25.5.2000 αίτημα της Ενωσης Ελληνικών Ανταλλακτηρίων Συναλλάγματος για έκδοση αθεώρητων παραστατικών, κατά την εξόφληση λογαριασμών Οργανισμών και επιχειρήσεων, έναντι προμήθειας από τους καταναλωτές.

5. Οτι τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος για την κύρια δραστηριότητά τους θεωρείται ότι παρέχουν τραπεζικές εργασίες και περαιτέρω ότι, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Τράπεζας Ελλάδας, καθορίστηκε ότι στις επιτρεπόμενες εργασίες των ανταλλακτηρίων συμπεριλαμβάνεται και η εξόφληση λογαριασμών επιχειρήσεων (εκτός οφειλών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα).

6. Οτι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε

1. Επεκτείνουμε την ισχύ των διατάξεων της υπ' αριθ. 1056278/277/Α0015/(ΦΕΚ 494/Β') απόφασής μας, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τις προμήθειες που δικαιούνται τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος κατά την εξόφληση λογαριασμών καταναλωτών ή συνδρομητών διαφόρων Οργανισμών και επιχειρήσεων, εφόσον η προμήθεια βαρύνει τον καταναλωτή ή συνδρομητή και όχι τον Οργανισμό ή την επιχείρηση.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο