Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1031211ΕΞ2017/1.3.2017.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1049922 ΕΞ 2016/28.3.2016 Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν.2960/2001 - Α' 265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του Τελωνείου Αθηνών

(Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν.2960/2001 - Α' 265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του Τελωνείου Αθηνών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016
Αριθ. Πρωτ.Δ. ΟΡΓ. Β 1049922ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Τριαντ. Γάλλου
Τηλέφωνο:210 - 33.11.291
FAX:210 - 32.30.829
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ:« Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν.2960/2001 - Α' 265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του Τελωνείου Αθηνών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) Των άρθρων 105, 106, 181 και 184 του ν. 2960/2001 (A' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
β) Της αριθ. Δ.803/580/31.5.1993 (Β'426) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. Φ19/10/13-1- 1998 (Β' 40) και ΔΕΦΚ.Β 5010923ΕΞ2011/10-3-2011 (Β'500) όμοιες. 
γ) Του άρθρου 89 του π. δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 .
δ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» .
η) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» και του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Το αριθ. ΔΕΦΚΒ 1036451 ΕΞ2016/07-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προς την Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Γενικής Γραμματείας, με το οποίο ζητείται να οριστούν τα μέλη της Επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λπ. σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του Τελωνείου Αθηνών, για την νέα θητεία του και το συνημμένο σε αυτό αριθ. 3137/ 03-02-2016 έγγραφο του Τελωνείου αυτού.

3. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Α. Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν. 2960/2001 - Α' 265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του Τελωνείου Αθηνών, ως εξής:

α) Τον Άγγελο Λυμπέρη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του Τελωνείου Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση Δημήτριο Βλαχάβα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών του ίδιου Τελωνείου.

β) Την Αικατερίνη Παναγή, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. , ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σωκράτη Νικόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

γ) Την Γεωργία Βλαστού, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού του Τελωνείου Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Παρίση, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τελωνείο.

δ) Την Αργυρούλα Λώλη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τελωνείο Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μπαλό, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τελωνείο.

Β. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο Γεώργιος Αγριμάκης, υπάλληλος με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τελωνείο Αθηνών, με αναπληρώτρια την Ανδριανή Σερέπα, υπάλληλο με βαθμό Ε', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τελωνείο. Γ. Για το έργο και την λειτουργία της Επιτροπής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αριθ. Δ803/580/31-5-1993 (Β'426) Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής αυτής είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο