Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β1033442ΕΞ2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1049925 ΕΞ 2016/28.3.2016 Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν.2960/2001 - Α' 265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του A' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά

(Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν.2960/2001 - Α' 265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του A' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016
Αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1049925ΕΞ2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3311291
FAX : 210 3230829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν.2960/2001 - Α' 265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του A' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) Των άρθρων 105, 106, 181 και 184 του ν. 2960/2001 (A' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
β) Της αριθ. Δ.803/580/31.5.1993 (Β' 426) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. Φ19/10/13-1-1998 (Β' 40) και ΔΕΦΚ.Β 5010923ΕΞ2011/10-3-2011 (Β' 500) όμοιες.
γ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
η) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» και του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Το αριθ. ΔΕΦΚΒ 1036452ΕΞ2016/7-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προς την Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Γενικής Γραμματείας, με το οποίο ζητείται να οριστούν τα μέλη της Επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λπ. σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του Α' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά, για την νέα θητεία του και το συνημμένο σε αυτό αριθ. 3007/2-2-2016 έγγραφο του Τελωνείου αυτού.

3. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν. 2960/2001 - Α' 265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του A' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως εξής:

α) Αθανάσιο Χαλβαντζή, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του Α' Τελωνείου Εισαγωγής Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την νόμιμη αναπληρώτριά του στην Διεύθυνση Αικατερίνη Μπιλάλη, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών του ίδιου Τελωνείου.

β) Την Ευσταθία Κερασιώτη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Άννα Πασιαλή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

γ) Την Ελένη Γεωργοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού του Λ' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ιωαννίδη, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του 1ου Τμήματος Τελωνισμού και Εκ των Υστέρων Ελέγχων του ίδιου Τελωνείου.

δ) Τον Αλέξανδρο Πρωτόπαπα, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Α' Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Τσεβελεκίδου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τελωνείο.

Β. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Κυριακή Μαυρομμάτη, υπάλληλος με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Λ' Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Προύνια, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τελωνείο.

Γ. Για το έργο και την λειτουργία της Επιτροπής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αριθ. Δ803/580/31-5-1993 (Β' 426) Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής αυτής είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης.

Ε. Ο Πρόεδρος (αντικαθιστώμενος και οριζόμενος με την παρούσα απόφαση), τα μέλη και η γραμματέας της Επιτροπής, με προσωπική τους ευθύνη, οφείλουν να διερευνήσουν, αν υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 (Α' 160) και το άρθρο 172 του ν. 4389/2016 (Α' 94), για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, λόγω της συμμετοχής τους στην παρούσα Επιτροπή και να ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Α' - Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., για την υποχρέωσή τους αυτή, ώστε να τους συμπεριλάβει στην κατάσταση υποχρέων σε δήλωση.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο