Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-2000 ]

ΠΟΛ.1193/16.6.2000 Ποσοστό υπερημερίας

(Ποσοστό υπερημερίας )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 16 Ιουνίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1055677/3410-13/0016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνα: 3635963
Η.Π. 16/6/2000/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1193


ΘΕΜΑ: Ποσοστό υπερημερίας
Σχετ.: 1014075/757-13/0016/8.2.99 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1014075/757-13/0016/8.2.1999 εγκυκλίου, που αναφέρεται στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας με το οποίο επιβαρύνονται οι καταλογισμοί από απαιτήσεις του Δημοσίου για ποσά φόρων και τελών που εισπράχθηκαν από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα, καθώς και οι λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας, σας πληροφορούμε ότι μειώθηκε το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου ως εξής:

α) Από 17.1.2000 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 18,50% το χρόνο.
β) Από 27.1.2000 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 18% το χρόνο.
γ) Από 9.3.2000 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 17,25% το χρόνο.
δ) Από 20.4.2000 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 16,50% το χρόνο.

Η μεταβολή αυτή επήλθε ύστερα από την υπ' αριθ. 1/14.1.2000 (ΦΕΚ 7/Α'/17.1.2000) Π.Υ.Σ., με την οποία ως βάση υπολογισμού καθορίζεται το επιτόκιο που εκάστοτε εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος στις χρηματοδοτήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων έναντι ενέχυρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ως και των υπ' αριθ. 29/26.1.2000 (ΦΕΚ 18/Α'/7.2.2000), 31/7.3.2000 και 35/18.4.2000 Πράξεων Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, με τις οποίες επέρχονται μεταβολές στο ως άνω επιτόκιο.
Ετσι το ποσοστό του εκ δικαιοπραξίας τόκου ορίζεται σε πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες ετησίως υψηλότερο απ' αυτό και το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου σε δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες ετησίως υψηλότερο από το ποσοστό εκ δικαιοπραξίας τόκου.
Τέλος, οι δύο τελευταίες Π.Σ.Ν.Π. πρόκειται να δημοσιευθούν σε προσεχή τεύχη του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Παραθέτουμε συνημμένα όλες τις μεταβολές του ποσοστού του τόκου υπερημερίας μέχρι σήμερα.


Α' ΦΕΚ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ


Από 21.8.1946 - 31.8.1979 12% (κατ' ανώτατο όριο)
Β.Δ.21/21.8.1946

Από 1.9.1979 - 10.10.1979 203/1.9.1979 21 % (κατ' ανώτατο όριο)
Π.Υ.Σ. 127/31.8.1979

Από 11.10.1979 - 29.10.1990
Π.Υ.Σ. 145/28.9.1979 233/11.10.1979 25% (καθορισμένο)
Π.Υ.Σ. 193/17.12.1979 287/28.12.1979
ΕΚΔΟΣΗ Π.Υ.Σ. 120/23.10.1990 143/30.10.1990

Από 30.10.1990 - 17.9.1992
ΠΔ/ΤΕ 2121/9.9.1992 162/30.9.1992 34% (καθορισμένο)
(ΠΔ/ΤΕ 1761/5.7.1990) (89/6.7.1990)

Από 18.9.1992 - 20.10.1992
ΠΔ/ΤΕ 2124/17.9.1992 162/30.9.1992 44% (καθορισμένο)

Από 21.10.1992 - 15.6.1993
ΠΔ/ΤΕ 2137/20.10.1992 174/29.10.1992 39% (καθορισμένο)

Από 16.6.1993 - 30.9.1993
ΠΔ/ΤΕ 2214/15.6.1993 111/29.6.1993 33% (καθορισμένο)

Από 1.10.1993 - 25.10.1993
ΠΔ/ΤΕ 2253/1.10.1993 170/1.10.1993 36% (καθορισμένο)

Από 26.10.1993 - 15.5.1994
ΠΔ/ΤΕ 2255/25.10.1993 191/26.10.1993 34% (καθορισμένο)

Από 16.5.1994 - 27.9.1994
ΠΔ/ΤΕ 2304/16.5.1994 80/16.5.1994 37% (καθορισμένο)

Από 28.9.1994 - 30.3.1995
ΠΔ/ΤΕ 2331/27.9.1994 159/29.9.1994 34% (καθορισμένο)

Από 31.3.1995 - 19.4.1995
ΠΔ/ΤΕ 2356/31.3.1995 71/13.4.1995 32% (καθορισμένο)

Από 20.4.1995 - 30.7.1995
Π.Υ.Σ. 136/4.4.1995 76/28.4.1995 30% (καθορισμένο)

Από 31.7.1995 - 21.4.1996
ΠΔ/ΤΕ 2365/27.7.1995 158/31.7.1995 29% (καθορισμένο)

Από 22.4.1996 - 22.8.1996
ΠΔ/ΤΕ 2386/19.4.1996 74/30.4.1996 28% (καθορισμένο)

Από 23.8.1996 - 16.2.1997
Π.Υ.Σ. 261/20.8.1996 193/23.8.1996 25% (καθορισμένο)

Από 17.2.1997 - 12.5.1997
ΠΔ/ΤΕ 2406/14.2.1997 23/26.2.1997 24% (καθορισμένο)

Από 13.5.1997 - 8.1.1998
ΠΔ/ΤΕ 2411/12.5.1997 94/22.5.1997 23% (καθορισμένο)

Από 9.1.1998 - 30.3.1998
ΠΔ/ΤΕ 2428/8.1.1998 15/21.1.1998 27% (καθορισμένο)

Από 31.3.1998 - 4.8.1998
Π.Σ.Ν.Π. 1/30.3.1998 74/8.4.1998 23% (καθορισμένο)

Από 5.8.1998 - 13.1.1999
Π.Υ.Σ. 39/31.7.1998 184/5.8.1998 23% (καθορισμένο)

Από 14.1.1999 - 16.1.2000
Π.Σ.Ν.Π. 12/12.1.1999 5/27.1.1999 21% (καθορισμένο)

Από 17.1.2000 - 26.1.2000
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000 7/17.1.2000 18,50% (καθορισμένο)

Από 27.1.2000 - 8.3.2000
Π.Σ.Ν.Π. 29/26.1.2000 18/7.2.2000 18% (καθορισμένο)

Από 9.3.2000 - 19.4.2000
Π.Σ.Ν.Π. 31/7.3.2000 17,25% (καθορισμένο)

Από 20.4.2000 - σήμερα
Π.Σ.Ν.Π. 35/18.4.2000 16,50% (καθορισμένο)ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο