Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-1972 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 633/1972 Εάν οι ασκούντες, επί των τραπεζών, τον υπό του Ν. 2190/1920 προβλεπόμενον έλεγχον ορκωτοί λογισταί, δύνανται να λάβουν γνώσιν των παρ' αυταίς καταθέσεων, εν όψει του υπό του Ν.Δ. 1059/71 θεσπιζομένου αυστηρού απορρήτου

(Εάν οι ασκούντες, επί των τραπεζών, τον υπό του Ν. 2190/1920 προβλεπόμενον έλεγχον ορκωτοί λογισταί, δύνανται να λάβουν γνώσιν των παρ' αυταίς καταθέσεων, εν όψει του υπό του Ν.Δ. 1059/71 θεσπιζομένου αυστηρού απορρήτου)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σε απάντησή του σε ερώτημα, το οποίο ανέφερε "εάν οι ασκούντες, επί των τραπεζών, τον υπό του Ν. 2190/1920 προβλεπόμενον έλεγχον ορκωτοί λογισταί, δύνανται να λάβουν γνώσιν των παρ' αυταίς καταθέσεων, εν όψει του υπό του Ν.Δ. 1059/1971 θεσπιζομένου αυστηρού απορρήτου" γνωμοδοτεί με την 633/1972 "ότι οι ορκωτοί λογισταί έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκειαν της ασκήσεως του έργου των και οποτεδήποτε να λαμβάνωσιν γνώσιν και ελέγχωσιν οιονδήποτε βιβλίον, λογαριασμόν και άλλο στοιχείον της εταιρείας, επιχειρήσεως ή οργανισμού εν γένει εις ο ασκούσι τα έργα ταύτα, κρινόμενον χρήσιμον δια την κατάρτισιν του πορίσματος των. Οφείλουσι να εξακριβώσωσιν την ακρίβειαν και νομιμότητα των εγγραφών εις τα βιβλία και λοιπά στοιχεία των ελεγχομένων." και "ότι ο ορκωτός λογιστής λαμβάνων κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων του γνώσιν συγκεκριμένων Τραπεζιτικών καταθέσεων, υποχρεούται να διαφυλάξη το απόρρητον αυτών, ως υποχρεούνται και τα λοιπά εν άρθρω 2 του Ν.Δ. 1059/1971 αναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Διοικηταί Τραπεζών, υπάλληλοι Τραπεζών κλπ). Θα ήτο δε ακατανόητον ο περί απορρήτου των Τραπεζιτικών καταθέσεων νόμος να εθεωρεί επαρκή διασφάλισιν του δι' αυτού καθιερουμένου απορρήτου την απειλήν των εν αυτώ ποινών κατά των εκατοντάδων ή και χιλιάδων Τραπεζιτικών υπαλλήλων οίτινες ως εκ των καθηκόντων των λαμβάνουσιν ή δύνανται εάν το θελήσουν να λάβουν γνώσιν των Τραπεζιτικών καταθέσεων, να αποκλείση δε τους ορκωτούς λογιστάς, καθ' ων κατά την γνώμην της πλειοψηφίας αι αυταί απειλούνται ποιναί, ματαίω ούτω το έργον αυτών, εφ' όσον κατά την γνώμην της μειοψηφίας θα ήσαν υποχρεωμένοι νε δεχθούν ως ακριβείς τας συγκεντρωτικάς καταστάσεις καταθέσεων τας οποίας θα ενεφάνιζον εις αυτούς αι ελεγχόμεναι Τράπεζαι."

Ολόκληρη η γνωμοδότηση ως συνημμένο αρχείο

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο