Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2016 ]

Αρ. πρωτ.: 3407/2.3.2016 Ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

(Ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης)

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αρ. πρωτ.: 3407
Διεκπ. 2536


(ΦΕΚ Β' 574/03-03-2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2, 65 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος,

2. τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 παρ. 1 (Μέρος Α΄ − Κοινοβουλευτικό) και 1, 97 και 100 (Μέρος Β΄ − Προσωπικό) του Κανονισμού της Βουλής,

3. τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ Α΄ 146/25.06.2002), όπως ισχύει,

4. τις διατάξεις του άρθρου 3Α, ιδίως την παρ. 4 κατά την οποία οι θέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων  Περιουσιακής Κατάστασης πληρούνται και με αποσπάσεις από το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και του άρθρου 3Β του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α΄ 309/31.12.2003), όπως ισχύει,

5. την 9841/5649/16.9.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1356/22.09.2003) απόφαση του Προέδρου της Βουλής, με την οποία τέθηκε σε ισχύ το «Τμήμα Α΄» του «Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», όπως ισχύει,

6. την 9907/5699/18.9.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1362/23.09.2003) απόφαση του Προέδρου της Βουλής, με την οποία τέθηκε σε ισχύ «Τμήμα Β΄» του «Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», όπως ισχύει,

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής των Ελλήνων,

αποφασίζουμε:

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της 9907/5699/18.9.2003 απόφασης του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:

«Με την ίδια διαδικασία η θέση της παρ. α΄ του άρθρου 1 δύναται να καλύπτεται και με υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Δημοσιονομικών ή Τελωνειακών με βαθμό Α΄, Β΄ ή Γ΄, αποσπασμένους στη Βουλή των Ελλήνων κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 81 (πρώην άρθρα 87/75) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει».

2. Ο αριθμός «είκοσι» (20) στις περιπτώσεις γ) και δ) του άρθρου 1 της αριθμ. 9907/5699/18.9.2003 απόφασης του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από τον αριθμό «τριάντα» (30).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο