Σχόλια

Καταργήθηκε με την ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2016 ]

Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016/29.2.2016 Συμπλήρωση της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109 / 07.11.2014 (Β' 3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

(Συμπλήρωση της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109 / 07.11.2014 (Β' 3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 29 Φεβρουαριου 2016
Αρ. Πρωτ:ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 517/01-03-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10   
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-33.75.174-152
Fax: 210-32.32.815

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109 /07.11.2014 (Β'3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) και ειδικότερα του στοιχείου (2) της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4, όπως αναριθμήθηκε με την υποπαράγραφο Β.1. της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107).

β) της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) και της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α' 81).

γ) του άρθρου 84 του Ν. 3528/2007 (Α' 26).

δ) του άρθρου 54 του Ν. 4277/2014 (Α' 156).

ε) του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α' 174) και ειδικότερα της υποπαραγράφου δ' της παραγράφου 6 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α' 254).

στ) του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ζ) των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α' 45).

η) της απόφασης Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).

θ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Την απόφαση Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και 372), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθμ. 1/20 Ιανουαρίου 2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β' 3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ώστε, μαζί με την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία, να διασφαλίζεται εξ αρχής η εκούσια συμμόρφωση στις φορολογικές και λοιπές διατάξεις υπαλλήλων που ζητούν να τοποθετηθούν προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται ο έλεγχος της συμμόρφωσης στις φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 2 της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β' 3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προστίθεται παράγραφος με αριθμό 3, που έχει ως ακολούθως:
«3. Ο υποψήφιος υποχρεούται έως την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης, να υποβάλει στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία να δηλώνει, όχι τόσο ο ίδιος, όσο και ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτού, α) έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας, που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και να έχει δηλώσει το σύνολο των εισοδημάτων του και των περιουσιακών του στοιχείων, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις αυτές, β) ότι είναι ενήμεροι για τυχόν οφειλές τους προς το δημόσιο, γ) ότι δεν είναι δικαιούχοι ή τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι τραπεζικού λογαριασμού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου το οποίο ανήκει σε εταιρεία εγκατεστημένη σε κράτος μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα ή κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, ή αν είναι, ότι πρόκειται για εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία, κατά περίπτωση, τα οποία έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί στην Ελλάδα και δ) έχει υποβάλει στην Υπηρεσία την προβλεπόμενη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
Η μη υποβολή της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης, αποκλείει τη συμμετοχή του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησής του.

2. Μεταξύ του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β' 3380), προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν τις βαθμολογίες τους αμέσως μετά το πέρας του συνόλου των συνεντεύξεων και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αυτών».

3. Η επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, που προκηρύχτηκαν, με τις αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1007599 ΕΞ 2016/20.1.2016 και ΔΔΑΔ Γ 1007604 ΕΞ 2016/20.1.2016 σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης των αναφερόμενων σ' αυτές θέσεις, θα διενεργηθεί κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπει η απόφαση ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β' 3380) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιείται και ισχύει με την παρούσα.

4. Η απόφαση ΔΔΑΔ Γ 1005972 ΕΞ 2016/18.1.2016 (Β' 38) του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καταργείται.

5. Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο