Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: 4363/1.3.2016 Περί υποβολής αιτημάτων έγκρισης επικοινωνιακών προγραμμάτων καθώς και λοιπών στοιχείων διαφημιστικής δαπάνης και ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς μέχρι τις 31/3/2016

(Περί υποβολής αιτημάτων έγκρισης επικοινωνιακών προγραμμάτων καθώς και λοιπών στοιχείων διαφημιστικής δαπάνης και ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς μέχρι τις 31/3/2016)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 1/3/2016
Α.Π. 4363/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Εντύπων και Διαφάνειας

Αλ. Πάντου και Φραγκούδη 11, 10163, Καλλιθέα Αττικής
Πληρ: Κ.Παπαπετροπούλου
Τηλ: 210-9098.360
Fax: 210-9098.353
e-mail: [email protected]

Θέμα : «Περί υποβολής αιτημάτων έγκρισης επικοινωνιακών προγραμμάτων καθώς και λοιπών στοιχείων διαφημιστικής δαπάνης και ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς μέχρι τις 31/3/2016».

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιός μας αριθμ. 19/5.1.2016 (ΑΔΑ: 6ΠΔΛ465ΙΧΦ-ΛΚ8) Εγκύκλιός μας αριθμ. 578/13.1.2016 (ΑΔΑ: 7ΥΚΦ465ΙΧΦ-ΙΧΙ)

Όπως προκύπτει από τις ως άνω δύο σχετικές εγκυκλίους μας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 της ΠΥΣ 50/2015 (Α' 179), τα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005 (Α' 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3899/2010 (Α' 212) οφείλουν: α) να υποβάλουν προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τα επικοινωνιακά τους προγράμματα για το τρέχον έτος καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 της ως άνω ΠΥΣ: «Κανένα επικοινωνιακό πρόγραμμα των φορέων του άρθρου 1 δεν υλοποιείται και καμία σχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται εάν προηγουμένως δεν υπάρχει η κατά την παράγραφο 2 έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» και β) να αποστείλουν στοιχεία για τις επικοινωνιακές δράσεις και τις έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς στις οποίες τυχόν προέβησαν από 29/10/2015, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4339/2015 (Α' 133) με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η εποπτεία της Υπηρεσίας μας επί της κρατικής διαφήμισης του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αναμένει από τους φορείς που δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα, να αποστείλουν τα ανωτέρω όπως οφείλουν έως την 31η/3/2016. Πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία είναι διαθέσιμες στις δύο σχετικές εγκυκλίους καθώς και στα τηλέφωνα 210.90.98.360 και 210.90.98.375.

Η παρούσα εγκύκλιος αποστέλλεται προς όλες τις επιτελικές μονάδες του Δημοσίου τομέα με την παράκληση να την κοινοποιήσουν άμεσα σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς στους οποίους αφορά.Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Ελευθέριος ΚρέτσοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο