Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2016 ]

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1022133 ΕΞ 2016/10.2.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β) Α.Υ.Ο.Ο.

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β) Α.Υ.Ο.Ο.)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2016
Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Β 1022133 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 457/24-02-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΚΑΙ Δ'

Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Χρ. Νταμπακάκη
Τηλέφωνο:210 6987427
FAX:2106987408
E-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ.1109/Β) Α.Υ.Ο.Ο.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την κατ' εφαρμογή της παραπάνω διάταξης εκδοθείσα αρ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β') Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α').

5. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α') όπως ισχύει.

6. Την αρ.Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ 865/Β'), όπως ισχύει.

7. Την ΠΥΣ 1 της 20.1.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/20.1.2016 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).

8. Την αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

9. Την ανάγκη τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 8 της αρ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β') Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών» για την αποτελεσματικότερη εποπτεία και έλεγχο των φορολογικών αποθηκών που συστήνονται εντός Ελευθέρων Ζωνών.

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 της αριθ. Φ.639/447/14-08-2002 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1109/Β') «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών αποθηκών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

«γ. Προκειμένου για φορολογικές αποθήκες που είναι εγκατεστημένες εντός χώρου Ελεύθερης Ζώνης, η εποπτεία και ο έλεγχος αυτών, ασκείται από το Τελωνείο ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο