Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2000 ]

ΠΟΛ.1174/31.5.2000 Φορολογική μεταχείριση εκμεταλλευτών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων - Επιδότηση νέου αγρότη

(Φορολογική μεταχείριση εκμεταλλευτών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων - Επιδότηση νέου αγρότη )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 31 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1050591/1075/Α΄0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Γ. Πουλής
Τηλέφωνο: 33.75.314, 315, 316

ΠΟΛ.: 1174


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εκμεταλλευτών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων. Επιδότηση νέου αγρότη.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας
πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, στις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα και δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ,
επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή. Από τις παραπάνω διατάξεις δεν προβλέπεται επιμερισμός του ποσού του φόρου
ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης, ούτε μείωση σε περίπτωση έναρξης ή διακοπής των εργασιών μέσα στη χρήση.

Επομένως, αν μέσα στο έτος γίνει μεταβίβαση της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα, υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ποσών φόρου έχουν και οι δύο ιδιοκτήτες (παλαιός και νέος), χωρίς να γίνει μείωση (π.χ. ανάλογα με τους μήνες ή την εποχή λειτουργίας της εκμετάλλευσης).

2. Οπως έχει γίνει δεκτό με την υπ' αριθ. 1032610/656/Α0012/ διαταγή μας, για τις επιχειρήσεις των περ. α', β' και γ' της παρ. 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999, που ιδιοχρησιμοποιούν εκμεταλλευόμενες
ιδιόκτητα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα και κάμπινγκ, επειδή προσδιορίζεται ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για τη συνολική εκμετάλλευση αυτών, δηλαδή τόσο για το εισόδημά τους από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ'κατηγορίας), όσο και για το εισόδημά τους από ιδιόχρηση ακινήτων (Α'κατηγορίας), οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν υποχρέωση να δηλώσουν με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους και τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση των χρησιμοποιούμενων από αυτές ίδιων εγκαταστάσεών τους.

Για την ταυτότητα του λόγου, οι παραπάνω επιχειρήσεις οι οποίες, με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν σήμερα, καταβάλλουν ετήσιο ποσό φόρου με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή, δεν έχουν υποχρέωση να δηλώσουν με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση των χρησιμοποιούμενων από αυτές εγκαταστάσεών τους.

3. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1135648/2415/Α0012/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, κατά τον υπολογισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος στην ακαθάριστη πρόσοδο από την οποία αφαιρούνται οι χρηματικές δαπάνες της γεωργικής εκμετάλλευσης, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων
και οι εισπράξεις από επιδοτήσεις επί της παραγωγής.

Με βάση τα παραπάνω, οι επιδοτήσεις - αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι αγρότες επί της παραγωγής αποτελούν ακαθάριστο έσοδο από γεωργική εκμετάλλευση. Επομένως, οι επιδοτήσεις, στην περίπτωση προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο, δεν φορολογούνται και αναγράφονται μόνο στον Κωδικό 473-474 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1) για στατιστικούς λόγους, καθόσον έχουν συνυπολογιστεί στο γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο.

Στην περίπτωση προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων με ειδικούς συντελεστές, οι επιδοτήσεις ως ακαθάριστο έσοδο προστίθενται στα λοιπά ακαθάριστα έσοδα της γεωργικής εκμετάλλευσης, στο σύνολο των οποίων θα εφαρμοστεί ο προβλεπόμενος Μοναδικός
Συντελεστής Καθαρού Κέρδους.

Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, τα ποσά των επιδοτήσεων δεν αποτελούν καθαρό εισόδημα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίου δαπάνης αγοράς ή διαβίωσης.

4. Τα χρηματικά ποσά της εφάπαξ πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης (εισόδου) στον Αγροτικό Τομέα που χορηγούνται στους νεοεισερχόμενους νέους στον αγροτικό τομέα από τις διάφορες Νομαρχιακές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, με βάση τα άρθρα 19 έως και 26 της υπ' αριθ. 322501/2290/7.5.1998 κοινής απόφασης των
Υπουργών Γεωργίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή και με άλλες προηγούμενες αποφάσεις που εκδόθηκαν στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 950/1997 του Συμβουλίου (άρθρα 10 και 11), εξ αντικειμένου θεωρείται ότι θα εξυπηρετήσουν λειτουργικές ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης, είτε αγορά αγαθών αναγκαίων για τον ίδιο σκοπό. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η αγορά οικοπέδου και η κατασκευή πρώτης κατοικίας στον ευρύτερο χώρο της γεωργικής εκμετάλλευσης κ.λπ.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα χρηματικά αυτά ποσά δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της γεωργικής επιχείρησης, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπάγονται σε φόρο, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους αγοράς, δηλαδή μειώνουν ισόποσα την τεκμαρτή δαπάνη αγοράς.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο