Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2010 ]

Ατομική Γνωμόδοτηση Ν.Σ.Κ. 394/2010 Δεν είναι επιτρεπτή, κατ' άρθρο 3 παρ.2 εδ.β’ του Ν 2081/1992, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 21 του Ν 3419/2005, η ίδρυση Βιομηχανικών Τμημάτων σε μεικτά Επιμελητήρια, αφού τα ανωτέρω Τμήματα συμπεριλαμβάνονται στα, υποχρεωτικά, ιδρυόμενα στα ανωτέρω Επιμελητήρια, μεταποιητικά Τμήματα

(Δεν είναι επιτρεπτή, κατ' άρθρο 3 παρ.2 εδ.β’ του Ν 2081/1992, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 21 του Ν 3419/2005, η ίδρυση Βιομηχανικών Τμημάτων σε μεικτά Επιμελητήρια, αφού τα ανωτέρω Τμήματα συμπεριλαμβάνονται στα, υποχρεωτικά, ιδρυόμενα στα ανωτέρω Επιμελητήρια, μεταποιητικά Τμήματα)

Κατηγορία: Λοιπά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ατομική Γνωμοδότηση υπ'αριθμ. 394/2010

Γνωμοδοτών: Ευάγγελος Μαρίνης, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Αριθμός Ερωτήματος: Οικ. Κ1-2594/23-11-2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου - Γεν. Δ/νσεως Εσωτ. Εμπορίου - Δ/νσεως Εμπορικών Οργανώσεων - Τμήμα Α'.
Περίληψη Ερωτήματος: Εάν τα μεικτά Επιμελητήρια της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2081/1992, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 21 του Ν. 3419/2005, μπορούν να ιδρύουν πέραν των άλλων και Βιομηχανικό Τμήμα.

.............................................

I. α. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 1 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, ορίζουν, αντιστοίχως τα εξής:
«Άρθρο 1.
1. Τα Επιμελητήρια αποτελούν υποχρεωτικές αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική
δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου....
6. Σε κάθε νομό λειτουργεί ένα Επιμελητήριο. Διαχωρισμός των Επιμελητηρίων σε αυτοτελή εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιτρέπεται να γίνεται σε νομούς που έχουν τουλάχιστον 250.000 κατοίκους και σε παμεθόριες ή ακριτικές, κατά γεωγραφική έννοια, περιοχές, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και των επαγγελματικών οργανώσεων του νομού και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης».

β. Επίσης, οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ανωτέρω Ν. 2081/1992, όπως ισχύουν, ορίζουν, αντιστοίχως, τα εξής:
«Άρθρο 3. Οργάνωση Επιμελητηρίων
1. Τα Επιμελητήρια διακρίνονται σε αμιγή και μεικτά
2. Αμιγή Επιμελητήρια είναι τα Βιοτεχνικά, που διαθέτουν Τμήματα Βιοτεχνών και Υπηρεσιών, ως και τα Επαγγελματικά, που διαθέτουν Τμήματα Επαγγελματιών και Υπηρεσιών.
Τα μεικτά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους υποχρεωτικά στα εξής τμήματα: α) εμπορικό, β) υπηρεσιών και γ) μεταποιητικό. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται και άλλα Τμήματα.
Τα Τμήματα δεν έχουν αυτοτέλεια, προεδρεύονται από τον αιρετό πρόεδρο τους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και εισηγούνται προς τη διοίκηση του οικείου Επιμελητηρίου, για κάθε θέμα της αρμοδιότητας τους
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, καθορίζονται τα κριτήρια της ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και της κατάταξης αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων...........».

γ. Τέλος, οι διατάξεις των άρθρων 1 και 4 παρ. 3 της Κ1-2534/14.12.2006 αποφάσεως του τέως Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ τ. ΒΊ853/21-12-2006), η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της αμέσως προαναφερθείσης διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2081/1992, ορίζουν, αντιστοίχως, τα εξής:
«Άρθρο 1. Στατιστική ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας Η Ταξινόμηση των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και η κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο, όσον αφορά τα αμιγή Επιμελητήρια (βιοτεχνικά και επαγγελματικά), η ανά Τμήμα Επιμελητηρίου, όσον αφορά τα μικτά Επιμελητήρια (υποχρεωτικά Τμήματα: Εμπορικό, Υπηρεσιών και Μεταποιητικό), σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του νόμου 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3419/2005, γίνεται με βάση το ακόλουθο κριτήριο και κατά της διακρίσεις της Στατιστικής Ταξινόμησης των κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του 2003 (ΣΤΑΚΟΔ 2003), που έχει εκπονηθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος».
«Άρθρο 4. Κριτήρια κατάταξης στα υποχρεωτικά Τμήματα (Εμπορικό, Υπηρεσιών και Μεταποίησης) των Μικτών Επιμελητηρίων.
1..........2...........3. Στο τμήμα Μεταποίησης των Μικτών Επιμελητηρίων (εκτός των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων), κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, που ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα............».

II.- Εκ του συνδυασμού των προαναφερθεισών διατάξεων συνάγονται, κατά την γνώμη μας, τα εξής:

Στα μεικτά Επιμελητήρια ιδρύονται, υποχρεωτικά, Τμήματα: α) εμπορικό, β) υπηρεσιών και γ) μεταποιητικό και με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου δύναται να ιδρύονται και άλλα Τμήματα, δηλ. πέραν των ανωτέρω. Επίσης, κατά την παρ. 3 του άρθρου 4 της προπαρατεθείσης Κ1-2534/14.12.2006 (Φ Ε Κ τ. Β 1853/21-12-2006) αποφάσεως του τέως Υφυπουργού Ανάπτυξης, στο Τμήμα μεταποίησης των μεικτών Επιμελητηρίων κατατάσσονται οι επιχειρήσεις που ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα (μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα, είτε έτοιμα για τελική κατανάλωση, είτε ενδιάμεσα, προκειμένου να υποστούν και άλλη επεξεργασία για τελική κατανάλωση - βλ. για την έννοια της μεταποιητικής δραστηριότητας παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής κανονιστικής αποφάσεως), σύμφωνα δε με την οικονομική επιστήμη, στον μεταποιητικό τομέα συμπεριλαμβάνονται η βιομηχανία, η βιοτεχνία και η οικοτεχνία (βλ. Σύγχρονο Οικονομικό Λεξικό - Γ. Αγαπητού - σελ. 236 - έκδοση 2004).

Επομένως, στην έννοια του μεταποιητικού Τμήματος που ιδρύεται υποχρεωτικά, στα μεικτά Επιμελητήρια, συμπεριλαμβάνονται τόσο το βιοτεχνικό, όσο και το βιομηχανικό Τμήμα, η δυνατότητα δε ιδρύσεως και νέων Τμημάτων, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου, αφορά άλλα Τμήματα, όπως π.χ. εξαγωγικό, τουριστικό, όχι όμως και βιομηχανικό, το οποίο, όπως προανεπτύχθη, υπάγεται στο ως άνω μεταποιητικό Τμήμα.
Τα ανωτέρω ενισχύονται, και από το ότι, ενώ με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2081/1992, όπως το τελευταίο ίσχυε, πριν την αντικατάσταση του από το άρθρο 21 του Ν. 3419/2005, προεβλέπετο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του κάθε Επιμελητηρίου η ίδρυση, μεταξύ των άλλων Τμημάτων και Τμήματος βιομηχανίας, με την διάταξη του τελευταίου άρθρου δεν προβλέπεται, πλέον, η ίδρυση τέτοιου Τμήματος αλλά η ίδρυση, υποχρεωτικά, Τμημάτων εμπορίου, υπηρεσιών και μεταποίησης, στο οποίο, όπως προανεφέρθη, συμπεριλαμβάνεται και το βιομηχανικό Τμήμα.

III.- Κατόπιν των προαναφερθέντων η απάντηση, η οποία αρμόζει, κατά την γνώμη μας, στο ανωτέρω ερώτημα, είναι, ότι δεν επιτρέπεται, κατ' αρθρο 3 παρ. 2 εδ. β' του Ν. 2081/1992, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 21 του Ν. 3419/2005, η ίδρυση βιομηχανικών Τμημάτων σε μεικτά Επιμελητήρια, αφού τα ανωτέρω τμήματα συμπεριλαμβάνονται στα, υποχρεωτικά, ιδρυόμενα στα ανωτέρω Επιμελητήρια, μεταποιητικά τμήματα.-


Ο Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Ευάγγελος Μαρίνης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο