Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2016 ]

ΠΟΛ.1028/19.2.2016 Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2016

(Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2016)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 19/02/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ»
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ KAI ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ' «ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ»

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αιμ. Κατρινάκη, Χρ. Γεώργα
Τηλέφωνο: 210- 3645848
Fax: 210- 3645413
e-mail: [email protected]


ΠΟΛ 1028/2016

Θέμα: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2016.


Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, στην ελληνική γλώσσα, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 47, παρ. 2, περ. β' του Κώδικα ΦΠΑ, ν. 2859/2000 (αντίστοιχη διάταξη άρθρο 344, παρ. 1, σημείο 2 της 2006/112/ΕΚ οδηγίας ΦΠΑ), σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρ. Ένωσης (τεύχος 2015/C 393/03, έκδοση στις 26.11.2015) και ισχύει για το έτος 2016.

Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του καταλόγου, ένα νόμισμα απαλλάσσεται από το φόρο προστιθεμένης αξίας, έστω και αν δεν αναφέρεται στον κατάλογο, εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή τα οποία θεσπίζονται από τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ (οι οποίες έχουν ενσωματωθεί ως ανωτέρω στο εσωτερικό μας δίκαιο). Επισημαίνεται ότι, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά, κατά χώρα και ονομασία νομίσματος.

Για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος επενδυτικού χρυσού, άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ, έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ΠΟΛ.1193/9.7.2002 (ΦΕΚ 932 τ.Β) και Δ.1829/1124/28.11.2006 (ΦΕΚ 1851 τ.Β) και η σχετική εγκύκλιος Δ. 47/24/2007.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ, στην περίπτωση πωλήσεων χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 47, παρ. 2, περ. β' του ίδιου Κώδικα, υφίσταται η υποχρέωση των υποκείμενων κάθε έτος να υποβάλλουν κατάλογο των νομισμάτων που πούλησαν στο Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα στο Τμήμα Α' «ΦΠΑ» της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Έμμεσης Φορολογίας. Στον κατάλογο θα πρέπει να αναφέρεται και η τελευταία τιμή που επιτεύχθηκε πριν την 1η Απριλίου εκάστου έτους.


Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. Πιτσιλής


--------------


Σημείωση taxheaven:Το ακόλουθο τμήμα δεν αποτελεί κομμάτι της ως άνω απόφασης .


Επισυνάπτουμε το πίνακα όπως έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης.


ΦΌΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΈΜΕΝΗΣ ΑΞΊΑΣ (ΦΠΑ)

ΕΙΔΙΚΌ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΌ ΧΡΥΣΌ

Κατάλογος των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 344 παράγραφος 1 σημείο 2) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό)

Ισχύει για το έτος 2016

(2015/C 393/03)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

α)

Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απέστειλαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 345 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1).

β)

Τα νομίσματα που περιλαμβάνει ο παρών κατάλογος θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 344 και, επομένως, αντιμετωπίζονται ως επενδυτικός χρυσός σε αυτά τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2016.

γ)

Η εξαίρεση εφαρμόζεται σε όλες τις κοπές ενός δεδομένου νομίσματος που εμφαίνεται στον κατάλογο, εκτός από τις κοπές νομισμάτων καθαρότητας μικρότερης των 900 χιλιοστών.

δ)

Εντούτοις, ένα νόμισμα μπορεί να απαλλάσσεται, έστω και αν δεν αναφέρεται σε αυτόν τον κατάλογο, εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή που θεσπίζονται στην οδηγία για τον ΦΠΑ.

ε)

Ο κατάλογος καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά, κατά χώρα και ονομασία νομίσματος. Στην ίδια κατηγορία νομισμάτων η ταξινόμηση γίνεται κατά αύξουσα αξία του νομίσματος.

στ)

Στον κατάλογο, η ονομασία του νομίσματος αντιστοιχεί στη νομισματική μονάδα που αναγράφεται σε αυτό. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η νομισματική μονάδα δεν αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες στο νόμισμα, εφόσον είναι δυνατόν, η ονομασία του αναφέρεται σε παρένθεση.

ΧΩΡΑ ΚΟΠΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ΑΛΒΑΝΙΑ

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

10 FRANGA

20 FRANGA

50 FRANGA

100 FRANGA

ΑΛΝΤΕΡΝΕΫ

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

ΑΝΔΟΡΑ

5 CENTIMES

1 DINER

5 DINERS

20 DINERS

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

1 ARGENTINO

5 PESOS

25 PESOS

50 PESOS

ΑΡΜΕΝΙΑ

100 DRAM

10 000 DRAM

25 000 DRAM

50 000 DRAM

ΑΡΟΥΜΠΑ

10 FLORIN

25 FLORIN

50 FLORIN

100 FLORIN

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

ΑΥΣΤΡΙΑ

10 CORONA (= 10 KRONEN)

20 CORONA (= 20 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

(1 DUKAT)

(4 DUKATEN)

4 EURO (1/25 oz «Philharmoniker»)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SHILLING/10 EURO

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ΒΕΛΓΙΟ

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

12 1/2 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5 000 FRANCS

ΜΠΕΛΙΖΕ

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

180 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ΜΠΟΥΤΑΝ

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

ΜΠΙΑΦΡΑ

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

ΒΟΛΙΒΙΑ

4 000 PESOS BOLIVIANOS

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

20 REAIS

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

20 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΚΑΝΑΔΑΣ

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ΤΣΑΝΤ

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

ΧΙΛΗ

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

500 PESOS

ΚΙΝΑ

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

2 000 (YUAN)

10 000 (YUAN)

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

ΚΟΝΓΚΟ

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

100 000 COLONES

ΚΟΥΒΑ

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

ΚΥΠΡΟΣ

50 POUNDS

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1 000 KORUN (1 000 CZK)

2 000 KORUN (2 000 CZK)

2 500 KORUN (2 500 CZK)

5 000 KORUN (5 000 CZK)

10 000 KORUN (10 000 CZK)

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

ΔΑΝΙΑ

10 KRONER

20 KRONER

1 000 KRONER

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

1 CONDOR

10 SUCRES

ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

ΦΙΤΖΙ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

100 EURO

20 DOLLARS

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

ΓΑΛΛΙΑ

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5 000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

ΓΚΑΜΠΟΝ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

ΓΚΑΜΠΙΑ

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1 DM

100 EURO

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

ΓΚΕΡΝΖΙ

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

ΓΟΥΙΝΕΑ

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

ΑΪΤΗ

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

ΟΝΔΟΥΡΑ

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

1 000 DOLLARS

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

(1 DUKAT)

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

500 KRONUR

10 000 KRONUR

ΙΝΔΙΑ

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

ΙΡΑΝ

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

ΙΡΑΚ

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝ

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

1 SOVEREIGN

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

ΙΣΡΑΗΛ

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 DOLLARS

10 DOLLARS

500 DOLLARS

ΙΤΑΛΙΑ

20 EURO

50 EURO

5 LIRE

10 LIRE

20 LIRE

40 LIRE

80 LIRE

100 LIRE

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ΤΖΕΡΖΙ

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

ΚΑΤΑΝΓΚΑ

5 FRANCS

ΚΕΝΥΑ

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ

150 DOLLARS

ΛΕΤΟΝΙΑ

1 LATS («Ak, svētā Lestene!»)

1 LATS («Jūgendstils Rīgā»)

1 LATS («Zelta ābele»)

5 LATI («Pieclatnieks»)

10 LATU («Gafelšoneris Julia Maria»)

10 LATU («Zelta vēsture»)

20 LATU («Latvijas monēta»)

100 LATU

ΛΕΣΟΘΟ

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

ΛΙΒΕΡΙΑ

12 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

10 FRANKEN

20 FRANKEN

25 FRANKEN

50 FRANKEN

100 FRANKEN

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

50 EURO

10 LITŲ

50 LITŲ

100 LITŲ

500 LITŲ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

5 EURO

10 EURO

20 EURO

175 EURO CENT

20 FRANCS

ΜΑΚΑΟ

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

ΜΑΛΑΟΥΙ

250 KWACHA

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

ΜΑΛΙ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΜΑΛΤΑ

15 EURO

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

ΜΕΞΙΚΟ

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

ΜΟΝΑΚΟ

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

ΜΟΓΓΟΛΙΑ

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

ΝΕΠΑΛ

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/1/20 ounce

3,11 grammes/1/10 ounce

7,77 grammes/1/4 ounce

15,56 grammes/1/2 ounce

ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

50 CORDOBAS

ΝΙΓΗΡΑΣ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΝΙΟΥΕ

2 1/2 DOLLARS (250 CENTS)

5 DOLLARS

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

10 000 DOLLARS

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

20 KRONER

1 500 KRONER

ΟΜΑΝ

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAl

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

3 000 RUPEES

ΠΑΝΑΜΑΣ

100 BALBOAS

500 BALBOAS

ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

100 KINA

ΠΕΡΟΥ

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

ΠΟΛΩΝΙΑ

30 ZŁOTYCH

50 ZŁOTYCH

100 ZŁOTYCH

(εξαίρεση: (100 ZŁOTYCH «Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011»)

200 ZŁOTYCH

(εξαίρεση: 200 ZŁOTYCH «100-lecie Politechniki Warszawskiej»)

500 ZŁOTYCH

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10 000 REIS

ΡΟΔΕΣΙΑ

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

12 1/2 LEI

20 LEI

25 LEI

50 LEI

100 LEI

500 LEI

1 000 LEI

2 000 LEI

5 000 LEI

ΡΩΣΙΑ

1 (CHERVONET)

10 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

ΡΟΥΑΝΤΑ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

1/16 GUINEA

1/8 GUINEA

1/4 GUINEA

1/2 GUINEA

1 GUINEA

2 GUINEAS

5 GUINEAS

2 POUNDS

5 POUNDS

1/16 SOVEREIGN

1/8 SOVEREIGN

1/4 SOVEREIGN

1/2 SOVEREIGN

SOVEREIGN

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

ΣΕΡΒΙΑ

10 DINARA

20 DINARA

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

100 EURO

5 000 KORÚN (5 000 SKK)

10 000 KORÚN (10 000 SKK)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

ΣΟΜΑΛΙΑ

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

ΙΣΠΑΝΙΑ

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

ΣΟΥΔΑΝ

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

ΣΟΥΡΙΝΑΜ

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

ΣΟΥΗΔΙΑ

5 KRONOR

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

ΕΛΒΕΤΙΑ

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΣΥΡΙΑ

(1/2 POUND)

1 POUND

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

ΤΟΝΓΚΑ

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

ΤΡΙΣΤΑΝ ΝΤΑ ΚΟΥΝΙΑ

1/16 GUINEA

1/8 GUINEA

1/4 GUINEA

1/2 GUINEA

1 GUINEA

2 GUINEAS

5 GUINEAS

2 POUNDS

5 POUNDS

1/16 SOVEREIGN

1/8 SOVEREIGN

QUARTER SOVEREIGN

HALF SOVEREIGN

SOVEREIGN

ΤΥΝΗΣΙΑ

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

ΤΟΥΡΚΙΑ

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

ΝΗΣΟΙ ΤΕΡΚ ΚΑΙ ΚΑΪΚΟΣ

100 CROWNS

ΤΟΥΒΑΛΟΥ

50 DOLLARS

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

1/3 GUINEA

1/2 GUINEA

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

500 POUNDS

1 000 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

ΗΠΑ

2 1/2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

50 DOLLARS (AMERICAN BUFFALO)

50 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

ΒΑΤΙΚΑΝΟ

20 EURO

50 EURO

10 LIRE GOLD

20 LIRE

100 LIRE GOLD

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΑ

50 TALA

100 TALA

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

(1 DUCAT)

(4 DUCATS)

ΖΑΪΡ

100 ZAIRES

ΖΑΜΠΙΑ

250 KWACHAΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο