Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-2016 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/33/18.2.2016 Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (έτους 2015)

(Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (έτους 2015))

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αθήνα 18-02-2016
Αριθμ. Πρωτ. Φ09/33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρίνου Ελένη
Μήτση Μαρία
Τηλέφωνο : 210 5215315,210 5215317
FAX : 210 5223312
Ε-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


Θ Ε Μ Α: «Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (έτους 2015)»

Σ Χ Ε Τ.: Άρθρα 222 – 230 Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-14)
Το Φ09/138/26.10.2015 έγγραφό μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρακαλούμε να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ηλεκτρονικά εντός πέντε (5) ημερών από τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης ο κατάλογος (συνημμένο αρχείο excel) με τα στοιχεία των υπόχρεων σύμφωνα με άρθρο 1, παρ.1 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222, παρ.1 του Ν.4281/2014, που υπηρέτησαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2015, στη διεύθυνση [email protected] προκειμένου να διαβιβαστεί από την υπηρεσία μας στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν.3213/2003 (άρθρο 1, παρ.3 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222, παρ.3 του Ν.4281/2014) .

Σας υπενθυμίζουμε ότι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν.3213/2003 σύμφωνα με το άρθρο 222, παρ.1, εδάφ. στ, ι’, ια’, λα’ του Ν.4281/2014 είναι:

1. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου .

2. Οι Πρόεδροι , τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό καθώς και οι κατέχοντες θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου οργανικών μονάδων προμηθειών στο Δημόσιο.

3. Όσοι απασχολήθηκαν σε ελεγκτικά – εισπρακτικά καθήκοντα τόσο σε επίπεδο υπαλλήλου όσο και σε επίπεδο Προϊσταμένου Τμήματος και Διεύθυνσης (τμήματα Εσόδων, ΕΥΠΕΑ, ΚΕΑΟ).

4. Οι μετακλητοί υπάλληλοι οι οποίοι τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό έγγραφο

Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) μέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση) και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία. Τα μετέπειτα έτη, η (ετήσια) δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια ή τη λήξη της και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και περιέχει μόνο τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωση οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) υποβάλλονται στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν.3213/2003, Βασιλίσσης Σοφίας 11, Γρ.414, Τ.Κ.10671, Αθήνα είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο από 10:00 έως 13:30)

Παρακαλούμε να λάβει γνώση του παρόντος εγγράφου ενυπόγραφα με ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης όλο το προσωπικό.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο