Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2000 ]

ΠΟΛ.1166/22.5.2000 Μη υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου της βεβαίωσης έναρξης εργασιών που εκδίδεται προκειμένου να χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε αλλοδαπές εταιρίες για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα

(Μη υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου της βεβαίωσης έναρξης εργασιών που εκδίδεται προκειμένου να χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε αλλοδαπές εταιρίες για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 22 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1047051/217/Τ.&Ε.Φ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ι. Τσαμπουράκης
Τηλέφωνο: 3642922

ΠΟΛ.: 1166


ΘΕΜΑ: Μη υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου της βεβαίωσης έναρξης εργασιών που εκδίδεται προκειμένου να χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε αλλοδαπές εταιρείες για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα. 1047051/217/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1166/22.5.2000

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την οφειλή ή μη των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της παρ 6 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990 Τελών Χαρτοσήμου στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις έναρξης εργασιών από τις ΔΟΥ σε αλλοδαπές εταιρίες που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, διευκρινίζουμε

τα εξής:

Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα που αποκτούν ακίνητο στο εσωτερικό της χώρας, υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν, να υποβάλουν δήλωση έναρξης εργασιών, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.

Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις ΔΟΥ, συνεπεία των ανωτέρω υποχρεωτικά υποβαλλόμενων δηλώσεων έναρξης εργασιών, δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990 τέλη χαρτοσήμου, όπως ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα δεν ασκούν οικονομική
δραστηριότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν.1642/1986. Και τούτο γιατί μόνη η αγορά ακινήτου δεν απαιτεί άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, που είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την οφειλή των τελών χαρτοσήμου, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.1882/1990.

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου στις ανωτέρω περιπτώσεις, επιστρέφονται στους δικαιούχους, με βάση και τις υποβαλλόμενες σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων περί παραγραφής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο