Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 31 ΕΞ 20.1.2016 Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε υποδωδεκάμηνη χρήση

(Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε υποδωδεκάμηνη χρήση)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 20 .1 .2016
Αριθμ. Πρωτ.: 31 ΕΞ

ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΜΑ Η εταιρεία μας «………………………….» δραστηριοποιείται στον τομέα επεξεργασίας, συσκευασίας και εξαγωγής ελιών και η διαχειριστική της έληγε την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, μέχρι και τη χρήση 2014.

Ωστόσο, η διαχειριστική χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου δεν αντικατοπτρίζει έναν πλήρη παραγωγικό κύκλο της εταιρείας μας καθώς λόγω της φύσης της δραστηριότητας της, η συλλογή των ελιών ξεκινά την περίοδο του Αυγούστου- Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, η επεξεργασία και ωρίμανση των ελιών διαρκεί κάποιους μήνες και η διάθεση τους πραγματοποιείται μεταγενέστερα τους πρώτους μήνες κάθε έτους. Συνεπώς σε μια διαχειριστική χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου οι πωλήσεις αφορούν εσοδεία της προηγούμενης περιόδου και ταυτόχρονα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους υφίστανται σημαντικό υπόλοιπο παραγωγής σε εξέλιξη.

Για τους ανωτέρω λόγους αποφασίστηκε η αλλαγή της διαχειριστικής χρήσης, ώστε αυτή να καλύπτει το έκαστο έτος 1 Ιουλίου - 30 Ιουνίου. Με αυτό τον τρόπο η διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει την ίδια εσοδεία η οποία επεξεργάζεται και διατίθεται μέχρι την 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Περαιτέρω, σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ.Ο.Υ, μας αναφέρθηκε ότι καθώς δεν επιτρέπεται πλέον η εφαρμογή «υπερδωδεκάμηνης» χρήσης θα πρέπει να προηγηθεί η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων για τη μεταβατική περίοδο έξι μηνών (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2015) ώστε μεταγενέστερα αυτής να εφαρμόζεται η διαχειριστική χρήση 01 Ιουλίου - 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 «Έναρξη ισχύος» του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» οι διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015 δηλαδή συνάγεται ότι για τη μεταβατική εξάμηνη χρήση 01 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2015 το πλαίσιο κατάρτισης είναι τα ΕΛΠ βάσει Ν 4308/2014.

Ωστόσο από την επικοινωνία μας με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της εταιρείας μας, μας αναφέρθηκε ότι το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δεν έχει εκδώσει ακόμη υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου για οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΕΛΠ. Περαιτέρω, υπάρχουν αιτήματα επαγγελματικών οργανώσεων λογιστών που ζητούν την αναβολή εφαρμογής των ΕΛΠ ενώ ακόμη καμία εταιρία δεν τα έχει εφαρμόσει.

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλώ πολύ όπως μας ενημερώσετε εάν για τις οικονομικές καταστάσεις της μεταβατικής χρήσης 01 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2015 μπορούμε να εφαρμόσουμε τις προηγούμενες διατάξεις του ΕΓΛΣ και του ΚΝ 2190/1920.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση το Ν. 4308/2014, τα ΕΛΠ έχουν εφαρμογή από την 01.01.2015, ανεξάρτητα από το αν η λογιστική περίοδος είναι μικρότερη της ετήσιας. Συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των καταργηθέντων διατάξεων του ΕΓΛΣ και του Κ.Ν. 2190/1920.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο