Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2813 ΕΞ 20.1.2016 Κανόνες επιμέτρησης, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Κανόνες επιμέτρησης, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 20.01.2016
Αριθμ. Πρωτ.:2813 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2813/2016

ΘΕΜΑ: « ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ »


Σχετ.: Το υπ΄αρ. πρωτ. ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1160870 ΕΞ 2015 έγγραφο.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Το ………………………………… είναι ασφαλιστικός οργανισμός και έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τα άρθρα 33 και επόμενα του από 15.05.1920/Β.Δ. «περί επαγγελματικών σωματείων».

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 τεύχος Α), συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν 1469/1984 το ……………………….. ορίζεται ως φορέας ασθένειας.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3425/Γ1-583/21-04-2011 έγγραφο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ με θέμα «Επικαιροποίηση του μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης», "ο φορέας μας δεν ταξινομείται πλέον στον Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης (513)".

Είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αιρετό, δεν διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και δεν υποβάλλει προς έγκριση Προϋπολογισμό, Απολογισμό και Ισολογισμό.

Εφαρμόζει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ΠΔ 80/1997.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν το Ταμείο υπόκειται στις διατάσεις του Ν 4308/2014 (ΦΕΚ 251 τεύχος Α') περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και εάν ισχύουν οι κανόνες επιμέτρησης και τα υποδείγματα των καταστάσεων του συγκεκριμένου νόμου ή εάν εξακολουθεί να ισχύει το ανωτέρω Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά την άποψη του ΣΛΟΤ ο φορέας σας έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το Νόμο 4308/2014 δεδομένου ότι δεν ταξινομείται πλέον στις οντότητες του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας. Πάντως, με δεδομένο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φορέα σας, (ασφαλιστικός οργανισμός), μπορείτε να συνεχίσετε να εφαρμόζετε το ΠΔ 80/97, μέχρι την ενδεχόμενη κατάργησή του.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου του ρυθμιστικού πλαισίου, ιδιαίτερη σημασία επί του θέματος έχει η απόφαση της διοίκησης του ταμείου και η θέση του φορέα που το εποπτεύει.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο