Σχόλια

Η απόφαση αυτή παύει να ισχύει μετά την έκδοση της

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-2000 ]

ΠΟΛ.1158/18.5.2000 Οροι και προϋποθέσεις υποβολής της μηδενικής ή πιστωτικής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα

(Οροι και προϋποθέσεις υποβολής της μηδενικής ή πιστωτικής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1045099/1930/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
• Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (ΚΕ.Π.Υ.Ο)
ΕΡΓΟ TAXIS
2) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
• Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.:1158

ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της μηδενικής ή πιστωτικής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α'), όπως ισχύουν:
α) Της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 29.
β) Των παρ. 1, 2, 3 και 9 του άρθρου 31.
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 54.
δ) Της παρ. 3 του άρθρου 58.
ε) Της παρ. 5 του άρθρου 58α'.
2. Τις διατάξεις των υπ' αριθ.:
α) 1002414/204/25/0014/, όπως ισχύει μετά την υπ' αριθ.1042660/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/23.3.1993.
β) 1077576/3738/492/0014/ΠΟΛ.1173/13.8.1999.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989.
4. Την υπ' αριθ. 1039386/441/006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), σύμφωνα με τις οποίες: "...Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι
διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών".
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Υποβολή δήλωσης - Πιστοποίηση υποκειμένων στο φόρο Οι υποκείμενοι στο φόρο έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αρχικές εμπρόθεσμες πιστωτικές και μηδενικές Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (TAXISnet).
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους υποκείμενους των οποίων η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS. Οι παραπάνω, μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet), πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για
την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υποκείμενο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υποκείμενος ή
πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτού και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.

Αρθρο 2
Ημερομηνία υποβολής
Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, δεν διαφοροποιούνται οι γενικά καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες υποβολής των Περιοδικών Δηλώσεων.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρισης δήλωσης.
Η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης, συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της μέσω του συστήματος TAXISnet, αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της, αντίστοιχα.

Αρθρο 3
Αναστολή της πιστοποίησης
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του υποκείμενου στο φόρο:
α) Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής δραστηριότητας του υποκειμένου.
β) Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης μετάταξης του υποκειμένου σε απαλλασσόμενο καθεστώς του ΦΠΑ.
γ) Στην περίπτωση που ο υποκείμενος με έγγραφη αίτησή του, που θα διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ στο σύστημα TAXISnet, ζητήσει τη διαγραφή του (απενεργοποίηση).
δ) Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Αρθρο 4
Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση
Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

Αρθρο 5
Ελεγχος
Η αρμόδια ΔΟΥ έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων που παρελήφθησαν μέσω του συστήματος TAXISnet και μπορεί να τις διαχειριστεί όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη ΔΟΥ μέσω του TAXIS ή χειρόγραφα.
Αρθρο 6
Ισχύς της απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο