Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2016 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 555/2.12.2015 Παροχή διευκρινίσεων, επί της επιστολής του ΕΣ α.π 534/19-11-2015 και σχετικά με τα μισθωτήρια που υποβάλλονται στις ΥΜΣ κατά τη σύσταση των εταιρειών

(Παροχή διευκρινίσεων, επί της επιστολής του ΕΣ α.π 534/19-11-2015 και σχετικά με τα μισθωτήρια που υποβάλλονται στις ΥΜΣ κατά τη σύσταση των εταιρειών)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 02 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. :555

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 71 Αθήνα

Θέμα : «Παροχή διευκρινίσεων, επί της επιστολής του ΕΣ α.π 534/19-11-2015 και σχετικά με τα μισθωτήρια που υποβάλλονται στις ΥΜΣ κατά τη σύσταση των εταιρειών».

Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail της 24-11-2015 και α.π. ΕΣ 555/30-11-2015.

Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με την οποία ζητάτε «Την Παροχή διευκρινίσεων, επί της επιστολής του ΕΣ 534/19.11.2015 και σχετικό με τα μισθωτήρια που υποβάλλονται στις ΥΜΣ κατά τη σύσταση των εταιρειών», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Με την ανωτέρω επιστολή μας (α.π 534/19.11.2015), παρείχαμε οδηγίες για την αποδοχή ή μη Μισθωτηρίου, ήδη θεωρημένου από Δ.Ο.Υ.

2. Δεν έχει τροποποιηθεί η διάταξη (ως προς τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών), του άρθρου 4 της ΚΥΑ K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470/Β/24-3-2011), όπου ειδικότερα στην παράγραφο 1, εδάφιο Δδ, ορίζεται ότι υποβάλλεται : «Θεωρημένο από την αρμόδια Δ. Ο. Υ μισθωτήριο, ή επίσημο αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης για την έδρα της υπό σύσταση Εταιρείας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος».

3. Στις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις, για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : "http://www.gsis.ar/gsis/info/gsis_site/Help/FAQsPages/FAQs_misthwsewn.html. θα δείτε ότι:

α) Δεν καταργήθηκε η σύνταξη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης

β) Η διαδικασία της δήλωσης των στοιχείων της μίσθωσης έγινε ηλεκτρονική και

γ) Μετά την υποβολή της δήλωσης, εκτυπώνεται σχετική απόδειξη, η οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η Δ.Ο.Υ.

Συνεπώς μπορείτε να δέχεστε μισθωτήρια που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.

4. Η διάταξη του όρθρου 6 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 (ΦΕΚ 1940/Β) που ορίζει ότι : «Τα πρόσωπα του όρθρου 4 της παρούσας, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνυποβάλλουν υποχρεωτικό, τα παρακάτω δικαιολογητικό: 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'). στην οποία δηλώνεται η διεύθυνση της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης και αν αυτή είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου. Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού, απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο», αφορά σε πρόσωπα που εξαιρούνται της σύστασης μέσω ΥΜΣ και που λαμβάνουν ΑΦΜ και έναρξη ασκήσεως επιχειρηματικής δραστηριότητας από την Δ.Ο.Υ.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο