Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2000 ]

ΠΟΛ.1154/10.5.2000 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας οικονομικού έτους 2000, των Νομικών Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του v.2238/1994

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας οικονομικού έτους 2000, των Νομικών Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του v.2238/1994 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 10 Μαΐου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1043364/10608/Β΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Β.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ.13)
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Τηλέφωνο: 3375311, 312

ΠΟΛ.: 1154

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους 2000, των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994.
1043364/10608/Β0012/ΠΟΛ.1154/10.5.2000

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'/1999).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/1997), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'/1998), οι οποίες καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

4. Τον φόρτο εργασίας που έχει δημιουργηθεί στις ΔΟΥ, λόγω της παράτασης των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 των Φυσικών και Νομικών Προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994.

5. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β'/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Οτι, με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

1. Ειδικά για τις ημεδαπές ΑΕ, που για την παραλαβή της δήλωσής τους φορολογίας εισοδήματος αρμόδιοι είναι οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, παρατείνουμε από 12 Μαϊου μέχρι 26 Μαϊου 2000 τις προθεσμίες υποβολής, ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ, ως ακολούθως: α) Οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1, μέχρι τις 12 Μαϊου 2000.
β) Οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 2, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 1.
γ) Οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 2.
δ) Οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 4, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 3.
ε) Οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 4. στ) Οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 6, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 5.
ζ) Οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 6.
η) Οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 8, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 7.
θ) Οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 8.
ι) Οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για το ψηφίο 9.
ια) Οι ΑΕ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 10, 20, 30, 40 και 50.

2. Οι πιο πάνω προθεσμίες ισχύουν για τις ημεδαπές ΑΕ όλης της χώρας, καθώς και για τα εγκατεστημένα στη χώρα μας Υποκαταστήματα επιχειρήσεων τρίτων χωρών, με τις οποίες υφίσταται Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας.

3. Για τις ημεδαπές ΕΠΕ, τις Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τους Συνεταιρισμούς και τις Ενώσεις τους, καθώς και για τα λοιπά Υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, παρατείνουμε μέχρι τις 26 Μαϊου 2000 την προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

4. Ειδικά, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί Οργανισμοί, που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, παρατείνεται μέχρι τις 26 Μαϊου 2000.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο