Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2000 ]

ΠΟΛ.1153/8.5.2000 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9, του άρθρου 14 και του άρθρου 19 του Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/3.3.2000)

(Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9, του άρθρου 14 και του άρθρου 19 του Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/3.3.2000) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Μαΐου 2000
Αριθ. Πρωτ.: 10142498/524/Δ.Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Π. Δημητριάδη
Τηλέφωνο: 3642922

ΠΟΛ.: 1153

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9, του άρθρου 14 και του άρθρου 19 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46/3-3-2000).

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9, του άρθρου 14 και του άρθρου 19 του Ν.2801/3.3.2000 (ΦΕΚ 46/Α'/3.3.2000) "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις" και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

I. Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α') ρυθμίστηκαν θέματα χορήγησης στεγαστικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (σχετικές οι υπ' αριθ. 1066578/5748/0014/ΠΟΛ.1147/8.6.1994 και 1104714/8921/ /Δ0014/ εγκύκλιοι). Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 και του άρθρου 21 του Ν.2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α') επεκτάθηκαν οι ανωτέρω ρυθμίσεις και για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (σχετική η υπ' αριθ. 1079818/890/ /Δ.Τ.&Ε.Φ./εγκύκλιος).
Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2801/2000 ρυθμίζεται το ύψος του συντελεστή των αναλογικών τελών χαρτοσήμου για τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία χορηγούνται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και αφορούν στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, με την εξομοίωση του ανωτέρω συντελεστή με εκείνον που ισχύει για τα χορηγούμενα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στεγαστικά δάνεια.

Ειδικότερα, τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και επομένως και τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από 1.5.2000 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 9) από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καθώς και οι τόκοι που απορρέουν από αυτά, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου για το πέρα από το απαλλασσόμενο, κατά περίπτωση, ποσό του 1.000.000 δρχ. ή των 300.000 δρχ., κατά τις κατωτέρω διακρίσεις (σχετική η υπ' αριθ. 1104714/8921/Δ0014/ εγκύκλιος):

1. Στην περίπτωση που το στεγαστικό δάνειο χορηγείται με ιδιωτικό έγγραφο ή χορηγείται μεν με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά δεν παρέχεται με ιδιωτική βούληση δικαίωμα εγγραφής υποθήκης, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%), σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών και Χαρτοσήμου και της κοινοποιούμενης διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2801/2000, ανεξάρτητα αν εγγράφεται ή όχι υποθήκη, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν.2214/1994.

2. Στην περίπτωση που το δάνειο χορηγείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μ' αυτό παρέχεται με ιδιωτική βούληση και δικαίωμα εγγραφής υποθήκης, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών και Χαρτοσήμου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απαλλακτική από τα τέλη χαρτοσήμου διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 62 του Ν.2214/1994, αφορά τα τέλη για την υποθήκη που εγγράφεται με βάση τη διάταξη αυτή και δεν καλύπτει και απαλλαγή της σύμβασης δανείου.

3. Στην περίπτωση που σύμφωνα με τα ανωτέρω το δάνειο υπήχθη σε τέλη χαρτοσήμου 2% και στη συνέχεια παρέχεται με ιδιωτική βούληση δικαίωμα εγγραφής υποθήκης, πρέπει να καταβάλλεται επιπλέον τέλος χαρτοσήμου 1% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%), δηλαδή η διαφορά μεταξύ 3% και 2%. Η ισχύς της κοινοποιούμενης διάταξης, όπως προαναφέρθηκε, αρχίζει την 1η Μαϊου 2000 και καταλαμβάνει δάνεια που χορηγούνται από την ημερομηνία αυτή.

II. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2801/2000 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης αξιόγραφων με τη μορφή άυλων τίτλων και την ονομασία "τίτλοι προεσόδων" (revenue certificates), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές. Με τις διατάξεις των παρ. 3 και 12 του άρθρου αυτού παρέχονται φορολογικές απαλλαγές σχετικά με τους τίτλους αυτούς. Ειδικότερα, με τη διάταξη της παρ. 3 απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων και οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή αφορά τους τίτλους αυτούς. Εξάλλου, με τη διάταξη της παρ. 12 απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή μεταβίβαση μελλοντικών προεσόδων και οι σχετικές συμβάσεις, στην περίπτωση που, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή των αρμόδιων κατά την παρ. 11 Υπουργών, η έκδοση τίτλων προεσόδων πραγματοποιηθεί μέσω τρίτου Νομικού Προσώπου, προς το οποίο μεταβιβάζονται μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και των αναφερομένων στην παρ. 11 Δημόσιων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση αυτή για εκδιδόμενους, με τη διαδικασία αυτή, τίτλους εφαρμόζεται η ανωτέρω απαλλακτική διάταξη της παρ.

3. Τέλος, σημειώνεται ότι η απαλλαγή των ανωτέρω πράξεων, συναλλαγών κ.λπ., από πλευράς τελών χαρτοσήμου, εισφορών, δικαιωμάτων ή άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, είναι αντικειμενική, αφορά δηλαδή τις καταρτιζόμενες πράξεις και όχι υποκειμενική, υπέρ ορισμένου προσώπου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο