Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2016 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1010632 ΕΞ 2016/25.1.2016 Διευκρινίσεις ως προς τον χαρακτηρισμό βοτάνων που συσκευάζονται με ιδία μέσα ως βιομηχανικά ή βιοτεχνικά προϊόντα

(Διευκρινίσεις ως προς τον χαρακτηρισμό βοτάνων που συσκευάζονται με ιδία μέσα ως βιομηχανικά ή βιοτεχνικά προϊόντα)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 25.1.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1010632 ΕΞ 2016
Πρωτ Εισ/ 1129710/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ»

Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Φωτεινή Αθανασάκη
Τηλέφωνο:210 - 3627717
Fax:210 - 3645413
e-mail:[email protected]

Θέμα: Διευκρινίσεις ως προς τον χαρακτηρισμό βοτάνων που συσκευάζονται με ιδία μέσα ως βιομηχανικά ή βιοτεχνικά προϊόντα.

Σχετ.: Το από 8.10.2015 έγγραφό σας.

Στο ανωτέρω έγγραφό σας, ζητάτε την παροχή διευκρινίσεων ως προς την ορθή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 41.4.β' του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν.2859/2000), όπως ισχύει. Ειδικότερα, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν αγρότης του ειδικού καθεστώτος που καλλιεργεί βότανα τα οποία εν συνεχεία τα συσκευάζει, με ιδία μέσα, σε μικρές σακούλες με σκοπό την πώληση, εξακολουθεί μετά από αυτή την επεξεργασία να θεωρείται αγρότης του ειδικού καθεστώτος ή η εν λόγω επεξεργασία των βοτάνων προσδίδει στα προϊόντα αυτά χαρακτήρα βιομηχανικό ή βιοτεχνικό με αποτέλεσμα ο εν λόγω αγρότης μην μπορεί να υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών και κατά συνέπεια να στερείται του δικαιώματος υποβολής αιτήσεως επιστροφής ΦΠΑ.

Σε απάντηση των ανωτέρω, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι αγρότες οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 41, και δικαιούνται επιστροφή από το δημόσιο με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή στην αξία των αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και της παροχής αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν προς άλλους υποκείμενους στο φόρο.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στους αγρότες που:
α) .........,
β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων.

2. Περαιτέρω στο άρθρο 42 παρ.2 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, προβλέπεται, ότι για την εφαρμογή του άρθρου 41 ως αγροτικά προϊόντα θεωρούνται τα αγαθά που παράγονται από τους αγρότες στα πλαίσια των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ιδίου άρθρου και νόμου ως αγροτικές υπηρεσίες θεωρούνται οι παρεχόμενες από τους αγρότες με χειρωνακτική εργασία ή με το συνήθη εξοπλισμό της εκμετάλλευσης του οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι κρίσιμο στοιχείο για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς αγροτών, με συνέπεια την απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ για την παράδοση αγροτικών προϊόντων που ενεργούν, είναι εκτός των λοιπών προϋποθέσεων, τα προϊόντα αυτά να διατίθενται αυτούσια.

3. Με την υπ' αριθ. 783/1995 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1132/10.4.1996 γίνεται δεκτό ότι ως αυτούσιο αγροτικό προϊόν θεωρείται όχι μόνο το ακατέργαστο αλλά και αυτό που έχει υποστεί στοιχειώδη επεξεργασία με την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την προσήκουσα διάθεση του στην αγορά και εμφανίζεται ως προέκταση των αγροτικών ασχολιών. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, επίσης, γίνεται δεκτό ότι εφόσον οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας έτσι ώστε να δημιουργείται νέο προϊόν και εφόσον δεν έχουμε μαζική παραγωγή τότε οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη βάσει του άρθρου 42.2 του ίδιου Κώδικα εντάσσονται στο πλαίσιο των αγροτικών δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια ο αγρότης παραμένει στο ειδικό καθεστώς.

4. Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν λόγω γνωμοδότηση τα βότανα, που διατίθενται σε πρόχειρα συσκευασμένα σακουλάκια (στοιχειώδης επεξεργασία), είναι αυτούσια αγροτικά προϊόντα. Το γεγονός ότι στα σακουλάκια αυτά τοποθετούνται κάποια αυτοκόλλητα με την επωνυμία του παραγωγού, δεν καθιστά το προϊόν βιοτεχνικό ή βιομηχανικό, δεδομένου ότι επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την προσήκουσα διάθεση του στην αγορά, και κατά συνέπεια ο αγρότης παραμένει στο ειδικό καθεστώς.

5. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι πότε η δραστηριότητα αυτή αποκτά χαρακτήρα μαζικής παραγωγής, με συνέπεια την μη δυνατότητα παραμονής σας στο ειδικό καθεστώς μόνο βέβαια για τα προϊόντα τα οποία επεξεργάζεστε όπως έχει διευκρινιστεί με την εγκύκλιο 10/Π.4336/3162/10.7.87, είναι αντικείμενο ελέγχου που άπτεται στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ στην οποία φορολογείστε και στην οποία κοινοποιείτε το παρόν για τις απαραίτητες ενέργειες.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
Αικατερίνη Σταυροπούλου

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο