Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2016 ]

Αριθμ. πρωτ: ΑΤΚΕ 1000577 ΕΞ 2016/559/4.1.2016 Απώλεια ρύθμισης 100 δόσεων

(Απώλεια ρύθμισης 100 δόσεων)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2016
Αριθμ.Πρωτ: ΑΤΚΕ 1000577 ΕΞ 2016 /559

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο: 2103224878
FAX: 2103235135

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο
Δια της Βουλής των Ελλήνων
 
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.1809/10-12-2015 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 1809/10-12-2015 ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, σας γνωρίζουμε ότι:
 

Α. Οι όροι και προϋποθέσεις ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των νόμων 4321/2015 και 4305/2014 ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015, όπως ισχύουν (σχετική κατ' εξουσιοδότηση Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1080/7.4.2015, όπως ισχύει- σχετ. εγκύκλιοι ΠΟΛ.1117/10.6.2015 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015), και του άρθρου 51 του ν.4305/2014 όπως ισχύει (σχετική κατ' εξουσιοδότηση Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1236/2015, όπως ισχύει - σχετ. εγκύκλιοι ΠΟΛ.1066/18.3.2015 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015). Ειδικότερα οι προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης του ν.4321/2015 ορίζονται ρητά στο άρθρο 8 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει, ενώ για την ρύθμιση του άρθρου 51 του ν.4305/2014 ορίζονται ρητά στην περίπτωση 11 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει.


Πιο αναλυτικά αναφορικά με τη ρύθμιση του ν.4321/2015, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του ληξηπρόθεσμου υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν  καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις η μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις.
 

Επιπρόσθετα και προκειμένου να μη γίνεται κατάχρηση των ευνοϊκών διατάξεων του ν.4321/2015 και του ν.4305/2014 από οφειλέτες οι οποίοι αμελούν να εκπληρώσουν  τις τρέχουσες υποχρεώσεις,τους, προστέθηκε, με τις διατάξεις του ν.4336/2015 και ν.4337/2015 (Α'129) εδάφιο αναφορικά με την απώλεια της ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Ειδικότερα, ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο ο οφειλέτης πρέπει να τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο οφειλές του, προκειμένου να μην απολέσει τις εν λόγω ρυθμίσεις.

Με τις διατάξεις του ν.4346/2015 προβλέπεται το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίου ο  οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά περίπτωση, τις νέες βεβαιωμένες οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση των οποίων η νόμιμη προθεσμία καταβολής λήγει μετά τις 15.12.2015, ώστε να μην απολέσει ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και του άρθρου 51 του ν.4305/2014.


Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο οδηγία ΠΟΛ.1226/9.10.2015, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η μη καταβολή εκ παραδρομής ποσοστού δόσης ή του ποσού της επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εν γένει η μη καταβολή ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή, δεν επιφέρουν απώλεια ρύθμισης.
 

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις  διατάξεις των υποπαραγράφων ΑΙ (ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας) και Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α'107), καθώς και στις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1111/21.5.2013 και ΠΟΛ.1112/21.5.2013 -(Β'237 - σχετ. και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1140/14.6.2013, ΠΟΛ 1172/9.7.2013 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015) και στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας -σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/27.12.2013 και εγκύκλιοι ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015), όπως ισχύουν.

Σημειώνεται ότι εφόσον εκπέσει δημόσιο έσοδο που έχει εξοφληθεί (εν όλω ή εν μέρει), προκύπτει επιστρεφόμενο ποσό κατά το μέρος εξόφλησής του, το οποίο εφόσον υφίστανται οφειλές του δικαιούχου, συμψηφίζεται ή παρακρατείται κατά τις οικείες διατάξεις (άρθ. 83 του ν.δ. 356/1974, άρθ.12 του ν.4174/2013, κλπ).

Επίσης, θέματα που αφορούν «νόμω και ουσία» τον τίτλο βεβαίωσης της οφειλής όπως η πράξη προσδιορισμού φόρου, η διαδικασία βεβαίωσης του φόρου, κτλ., αποτελούν αρμοδιότητα των κατά περίπτωση βεβαιουσών εν ευρεία έννοια αρχών και αποτελούν πρόκριμα για τα λοιπά ζητήματα που έπονται της ταμειακής βεβαίωσης ή της πράξης προσδιορισμού φόρου, (όπως ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας).


Β. Για το ερώτημα 1. που αναφέρεται στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων της σχετικής νομοθεσίας του ν.4305/2014 και ν.4321/2015 τα στοιχεία παρουσιάζονται παρακάτω όπως διαμορφώθηκαν στις 13.12.2015.

 

Ν.4321/2015
Πλήθος Οφειλετών στην Ρύθμιση Συνολικό Ρυθμισμένο Κεφάλαιο Συνολικό Εισπραχθέν Κεφάλαιο
936.481 6.254.995 292,40 943.439.215,15

 

Ν.4305/2014
Πλήθος Οφειλετών στην Ρύθμισης Συνολικό Ρυθμισμένο Κεφάλαιο Συνολικό Εισπραχθέν Κεφάλαιο
117.95 698.332.820,20 237.231.472,55Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο