Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2000 ]

ΠΟΛ.1145/21.4.2000 Προθεσμία αύξησης του κεφαλαίου ΕΠΕ, χωρίς την επιβολή κυρώσεων

(Προθεσμία αύξησης του κεφαλαίου ΕΠΕ, χωρίς την επιβολή κυρώσεων )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αθήνα, 21 Απριλίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1040907/10561/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ: Β΄
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Κ.Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνα: 3375312

ΠΟΛ.: 1145

ΘΕΜΑ: Προθεσμία αύξησης του κεφαλαίου ΕΠΕ, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
1040907/10561/Β0012/ΠΟΛ.1145/21.4.2000

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'/ /17.2.1998), οι υφιστάμενες ΑΕ και ΕΠΕ που είχαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο κατώτερο των 20.000.000 δρχ. και 6.000.000 δρχ., αντίστοιχα, υποχρεούντο να το αυξήσουν μέχρι το ως άνω όριο έως και την 17.2.2000.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 ορίζεται ότι σε βάρος των υφιστάμενων ΕΠΕ που δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο 1.000.000 δρχ. από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρία, κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2523/1997 και, σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς, δεν επέρχεται καμία μείωση αυτού.

3. Ηδη με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α'/15.3.2000), η κατά τα ως άνω προθεσμία για την αύξηση του κεφαλαίου των ΑΕ και ΕΠΕ παρατείνεται από τότε που έληξε (17.2.2000) μέχρι και την 30.9.2000.

4. Για την κατά τα ανωτέρω αύξηση του μετοχικού ή του εταιρικού κεφαλαίου των ΑΕ και ΕΠΕ, αντίστοιχα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/ΑΥΟ (ΦΕΚ 634/Β'/24.6.1998), υποβάλλεται στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ το έντυπο της δήλωσης μεταβολής εργασιών, εντός δέκα (10) ημερών από την πραγματοποίησή της. Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταβολής θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του Καταστατικού στο ΦΕΚ. Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται το αποδεικτικό είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρίας, στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί σε δύο (2) αντίτυπα το σχετικό ΦΕΚ, αμέσως μετά την κυκλοφορία του και, ειδικά για τις ΑΕ, η εγκριτική απόφαση της οικείας Νομαρχίας και η ανακοίνωση αυτής.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι οι υφιστάμενες κατά την 17.2.1998 ΕΠΕ πρέπει να έχουν αυξήσει το εταιρικό τους κεφάλαιο μέχρι του κατωτάτου ορίου των 6.000.000 δρχ. έως και την 30.9.2000, η δε τροποποίηση του Καταστατικού να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι την ημερομηνία αυτή. Επομένως, από την ημερομηνία αυτή και μετά θα πρέπει να επιβάλλεται σε βάρος των ΕΠΕ που δεν θα έχουν αυξήσει το κεφάλαιό τους σύμφωνα με τα πιο πάνω, το πρόστιμο του 1.000.000 δρχ. που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998, κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η παράλειψη. Περαιτέρω, όμως, για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης του εν λόγω θέματος από όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι, για την απόδειξη της εμπρόθεσμης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου των ΕΠΕ, αρκεί η έκδοση μέχρι την 30.9.2000 του αποδεικτικού είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο