Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2016 ]

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3905/30.12.2015 Τροποποίηση της αριθ. Φ2−1617/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων (ΦΕΚ 1980/Β/2010)

(Τροποποίηση της αριθ. Φ2−1617/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων (ΦΕΚ 1980/Β/2010))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ.ΔΠΠ 3905

(ΦΕΚ Β' 2985/31-12-2015)

OI ΥΦΥΠΟΥΡΓΟI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», (ΦΕΚ 185/Α/2014 ).

3. Το Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων ... μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114)

5. Το Π.δ. 118/2006, περί «όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και πρατηρίων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ 46/Α/2006), όπως ισχύει.

6. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116)

7. Του Π.δ. 75/2015 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Διορισμός Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αρ. 107837/21.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη» (ΦΕΚ Β΄ 2280).

9. Της υπ’ αριθμ. οικ. 68225/1135/9−11−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 2405/10−11−2015) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη».

10. Το άρθρο 31 παρ. 7, 8 και 9 του Ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση του Ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει.

11. Τη με αριθμ. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) κ.υ.α των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017/Β/2012), οικ. 40534/4859/16.8.2013 (ΦΕΚ 2041/Β/2013), Φ2−515/24.2.2014 (ΦΕΚ 548/Β/2014), Φ2−2204/4.9.2014 (ΦΕΚ 2436/Β/2014) και οικ. ΔΠΠ 79789/31.12.2014 (ΦΕΚ 3678/Β/2014) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

12. Την ανάγκη αντιμετώπισης ζητημάτων που προέκυψαν κατά τη λειτουργία των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και προς εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα στο ισοζύγιο εισροών εκροών στους 15οC ± 1,5%, συμπεριλαμβανομένων όλων των αβεβαιοτήτων των μετρήσεων του συστήματος.»

2. Η υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης i. της παρ. 7 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Ογκομετρικός πίνακας άλλος από τις ως άνω περιπτώσεις α) και β), είκοσι εννέα μήνες.»

3. Η περίπτωση νi. της παρ.7 του Άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:

«νi. Ειδικά για την πρώτη έκδοση της απαιτούμενης νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας της παρ. 5 του Άρθρου 8, για όσα αιτήματα υποβληθούν μετά την ισχύ της παρούσας απόφασης, ή την έκδοση ενιαίας άδειας λειτουργίας νέου πρατηρίου υγρών καυσίμων, απαιτείται ογκομέτρηση των δεξαμενών από διαπιστευμένο φορέα.»

4. Στην παρ. 7 του Άρθρου 5, μετά την περίπτωση νί. προστίθεται περίπτωση νii. ως εξής:

«νii. Κάθε νέα ογκομέτρηση δεξαμενών διενεργείται μόνο από διαπιστευμένους φορείς.»

7. Στην περ. iν. του Υποδείγματος Δήλωσης Εγκατάστασης της παρ. 2 του Άρθρου 8, η φράση «παρ. 3 του Άρθρου 2» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 3 του Άρθρου 4».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο