Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2000 ]

ΠΟΛ.1136/14.4.2000 Αρμόδια ΔΟΥ για την απόδοση ΑΦΜ σε Φυσικά Πρόσωπα κατοίκους εξωτερικού

(Αρμόδια ΔΟΥ για την απόδοση ΑΦΜ σε Φυσικά Πρόσωπα κατοίκους εξωτερικού)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1037298/912/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ -
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ - Β΄
Τηλέφωνο: 3375181-2

ΠΟΛ.: 1136

ΘΕΜΑ: Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους εξωτερικού.

1.Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της αριθ. 1019636/233/Α0006/24.2.2000 ΑΥΟ (ΦΕΚ 225/Β'/28.2.2000) που σας κοινοποιήθηκε με την αριθ. 1023389/260/Α'0006/3.3.2000 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, ανακαθορίζεται η κατά τόσον αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού καθώς και η κατά τόσον και καθ' ύλην αρμοδιότητα ορισμένων Δ.Ο.Υ. της χώρας σε θέματα αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της ίδιας ως άνω Απόφασης επέρχεται τροποποίηση της παραγ. 4 του άρθρου 7 της αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ193/Β'/3.3.1998) ΑΥΟ και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της:

1. Με τις νέες διατάξεις, η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού είναι αρμόδια για την απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι εξωτερικού (Έλληνες και αλλοδαποί) και αποκτούν στην Ελλάδα είτε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία από οποιαδήποτε αιτία είτε εισοδήματα που δεν προέρχονται από άσκηση επιτηδεύματος, εφόσον οι εκπρόσωποί τους υπάγονται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής
Η ίδια Δ.Ο.Υ. είναι επίσης αρμόδια σε όλη την επικράτεια για την απόδοση ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού οι οποίοι είτε δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στην Ελλάδα είτε δεν έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.

2. Η Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας κάθε νομού της χώρας είναι αρμόδια για την απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους εξωτερικού, εφόσον οι εκπρόσωποι αυτών υπάγονται ως προς τη φορολογία εισοδήματος είτε στην ίδια Δ.Ο.Υ. είτε σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Ο.Υ. του νονού αυτού. ε περίπτωση που λειτουργούν στη πρωτεύουσα του νομού περισσότερες της μιας Δ.Ο.Υ. ορίζεται ως αρμόδια η Α' Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας. Κατ' εξαίρεση και μόνο για το νομό Θεσσαλονίκης ορίζεται ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. η Θ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης για την απόδοση ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού των οποίων οι εκπρόσωποι υπάγονται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε
Δ.Ο.Υ. του νομού αυτού.

Παραδείγματα:
'Έστω ότι κάτοικος εξωτερικού. ορίζει εκπρόσωπο κάτοικο του νομού Λαρίσης ο οποίος υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος στη Γ' Δ.Ο.Υ. Λάρισας. Στην περίπτωση αυτή αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να αποδώσει ΑΦΜ είναι η Α' Δ.Ο.Υ Λάρισας.

'Έστω ότι κάτοικος εξωτερικού είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Την σχετική δήλωση αποστέλλει ταχυδρομικώς χωρίς να αναγράφονται και τα στοιχεία του εκπροσώπου. Στην περίπτωση αυτή αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να αποδώσει ΑΦΜ είναι η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

'Έστω ότι κάτοικος εξωτερικού είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (π.χ. εισόδημα από ακίνητα περιουσιακά στοιχεία). Από διασταύρωση στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω δεν έχει υποβάλλει ποτέ δήλωση εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, από την οποία θα κληθεί ο φορολογούμενος προκειμένου να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις (υποβολή δήλωσης εισοδήματος) και κατά συνέπεια η ίδια ως άνω Δ.Ο.Υ. θα αποδώσει ΑΦΜ.

Ως χρόνοι έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης ορίζεται η 10η Μαρτίου 2000 και εφαρμόζεται από όλες τις Δ.Ο.Υ. που υπάγονται στη συγκεκριμένη διάταξη.

Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι εξωτερικού και ασκούν στην Ελλάδα ατομικά εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αριθ.1068526/2620/ΔΜ/9.6.1998 ΑΥΟ και ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έναρξη των εργασιών τους ορίζεται η Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της έδρας της επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους. Σημειώνουμε ότι με τις διατάξεις της αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 ΑΥΟ για την απόδοση Α.Φ.Μ σε φυσικά πρόσωπα μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, δεν απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου. Προκειμένου όμως, να υπάρξει εναρμόνιση με τις άλλες φορολογικές Διευθύνσεις που απαιτούν κατά την υποβολή
των σχετικών δηλώσεων και στοιχεία εκπροσώπου, ο οποίος σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις καθορίζει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του κατοίκου εξωτερικού, στη Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ του κατοίκου εξωτερικού, δηλώνονται και τα στοιχεία του εκπροσώπου του.

Π αριθ.1074091/2089/ΔΜ/διαταγή, που εκδόθηκε σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού, από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της χώρας, εξακολουθεί να ισχύει, τροποποιούμενη όμως σύμφωνα με τις νέες διατάξεις μόνο ως προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. προς την οποία διενεργείται η μεταγραφή.

Οι χειρόγραφες Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τις νέες διατάξεις να αποδώσουν ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού, πρέπει να αποστέλλουν τα σχετικά έγγραφα στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων - Γενική Διεύθυνση ΚΕ.Π.Υ.Ο. και όχι στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Νασιοπούλου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο