Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-01-2016 ]

Αρ. πρωτ.: ΣΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ./88/5.1.2016 Καταχώριση δεδομένων προόδου υποθέσεων ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων

(Καταχώριση δεδομένων προόδου υποθέσεων ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ. ΣΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ./88

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού
Ταχ. Κώδικας : 117 42 Αθήνα
Πληροφορίες : Α.Μαραντίδου,
Ε. Μαυρογεώργη,
Α. Κατσάρης,
Ε. Αυγερινός,
Τηλέφωνα : 213214 8504, 8557, 8556, 8527
Fax : 213-215 8809

ΘΕΜΑ: Καταχώριση δεδομένων προόδου υποθέσεων ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Σχετ.: Νόμος 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013), υποπαρ. ΣΤ.11 περ.1, της παραγράφου ΣΤ’ του άρθρου πρώτου.

Με την υποπαρ. ΣΤ.11 περ.1, της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013), ανατέθηκε στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών στους φορείς αρμοδιότητάς του, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2α του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ Α’ 296) και ειδικότερα στις υπηρεσίες:

- του Δημοσίου,
- των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και των επιχειρήσεων τους,
- των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
- των κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Κατόπιν τούτου και προκειμένου το ΣΕΕΔΔ να ενημερώνεται άμεσα κατά τακτά χρονικά διαστήματα αναφορικά με την πρόοδο εκδίκασης των υποθέσεων ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων (Α/Βαθμίων και Β/Βαθμίων), έχει δημιουργηθεί, από το Γραφείο Πληροφορικής του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ειδικό πληροφοριακό σύστημα με τίτλο «Πρόοδος Υποθέσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://rns.seedd.gr/pesy, προκειμένου τα Πειθαρχικά Συμβούλια, δια των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών τους, να προβαίνουν στην καταχώριση των δεδομένων προόδου εκδίκασης των υποθέσεων ενώπιον τους.

Για το σκοπό αυτό, στο προαναφερόμενο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να καταχωρούνται τα εξής στοιχεία για κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο:

1. Ημερομηνία: Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η καταχώριση.

2. Εκκρεμείς Υποθέσεις: Ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

3. Αριθμός αποφάσεων: Ο αριθμός των εκδοθεισών αποφάσεων από το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

4. Αριθμός Παύσεων: Ο αριθμός οριστικών παύσεων υπαλλήλων που επιβλήθηκαν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των ως άνω δεδομένων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Πρόοδος Υποθέσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων» αποτελεί η πιστοποίηση των χρηστών (απόκτηση συνθηματικού και κωδικού).

Για το λόγο αυτό, ο εκάστοτε γραμματέας του κάθε Πειθαρχικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποστείλει σχετικό αίτημα πιστοποίησης χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected] στο οποίο θα αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία:

1) Εποπτεύον Υπουργείο
2) Τίτλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
3) Ονοματεπώνυμο Γραμματέα – Χρήστη
4) Τηλέφωνο επικοινωνίας χρήστη
5) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστη.

Αφού το ανωτέρω αίτημα χρήστη εγκριθεί από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ο χρήστης θα λάβει τα στοιχεία πρόσβασής του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την ως άνω διαδικασία και κατόπιν θα είναι σε θέση να συνδέεται στο σύστημα και να καταχωρίζει τα απαραίτητα δεδομένα.

Η τεχνική υποστήριξη του συστήματος και των χρηστών παρέχεται από το Γραφείο Πληροφορικής του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μέσω των πιο κάτω στοιχείων επικοινωνίας:

1) Δημήτριος Λεφαντζής : [email protected] (2132158818)
2) Ανδρέας Παπαδόπουλος : [email protected] (2132158850)
3) Γεώργιος Σιαβελής : [email protected] (2132158819)

Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στο εν λόγω σύστημα θα αξιοποιούνται από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στο πλαίσιο άσκησης της ως άνω αρμοδιότητάς του.

Σε περίπτωση ορισμού νέου χρήστη, η ανωτέρω διαδικασία της πιστοποίησης (ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων Πειθαρχικού Συμβουλίου/χρήστη) θα πρέπει να επαναληφθεί.

Οι αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή εποπτεύονται από αυτούς, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά όλα τα υφιστάμενα Πειθαρχικά Συμβούλια (Α/Βάθμια και Β/Βάθμια).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο