Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-01-2016 ]

Αριθμ. πρωτ.: 19/5.1.2016 Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων των φορέων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα

(Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων των φορέων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 5/1/2016
Α.Π. 19/2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Εντύπων και Διαφάνειας

Πληρ: Κ.Παπαπετροπούλου
Τηλ: 210-9098.360
Fax: 210-9098.353
e-mail: [email protected]

Θέμα : «Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων των φορέων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα»

Θέτουμε υπόψιν σας ότι στο ΦΕΚ Α' 179/22.12.2015 δημοσιεύτηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) 50/22.12.2015 «Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων» κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 24 του ν. 4339/2015 (Α' 133) όπου ρητά αναφέρεται ότι : « Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα [....] ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων[....]. Ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της εποπτείας καθορίζονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου , η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παρέχει, μετά από εξέταση του φακέλου του επικοινωνιακού προγράμματος, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του νομίμου αναπληρωτή του, σχετική έγκριση υλοποίησης αυτού. Σε περίπτωση μη έγκρισής του, η σχετική απόφαση αιτιολογείται ειδικά και περιλαμβάνει προτεινόμενα μέτρα θεραπείας εφόσον τούτο είναι εφικτό.

Επισημαίνεται ότι κανένα επικοινωνιακό πρόγραμμα των φορέων, όπως αυτοί περιγράφησαν ανωτέρω, δεν υλοποιείται και καμία σχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται , εάν προηγουμένως δεν υπάρχει η κατά την παράγραφο 2 της ως άνω Π.Υ.Σ. έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (παρ. 4 άρθρ. 3 Π.Υ.Σ. 50/2015).

Προς τούτο , παρακαλούνται στο εξής όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α'212), πριν από την υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος άνω των 30.000,00 € να υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας :

• Φάκελο με τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του προγράμματος (περιεχόμενο, χρονοδιάγραμμα, πόροι, επικοινωνιακές μέθοδοι, πιθανές συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, προσδοκώμενα αποτελέσματα)

• Ηλεκτρονική αίτηση, μετά τη λήψη του σχετικού κωδικού, μέσα από την εφαρμογή «ΠΑΣΙΘΕΑ» από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας www.media.gov.gr, για τον έλεγχο των ποσοστώσεων συμμετοχής των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας , σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 261/1997 (Α' 186), οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν. 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας θα εξετάσει τα υποβληθέντα αιτήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 3 της Π.Υ.Σ. 50/2015.

Η Υπηρεσία μας αποστέλλει την παρούσα εγκύκλιο προς όλες τις επιτελικές μονάδες του δημοσίου τομέα με την παράκληση να την κοινοποιήσουν άμεσα σε όλους τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς τους οποίους αφορά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση στα τηλέφωνα : 210.90.98.360, 210.90.98.364, 210.90.98.367 και 210.90.98.375.Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Ελευθέριος Κρέτσος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο