Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ 2016

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-2015 ]

Αριθμ. ΔΕΛ Β 1161529 ΕΞ 2015/15.12.2015 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016

(Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1161529 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2873/29-12-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ – Τμ. B’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 – 3375204
FAX : 210 – 3375847

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170) όπως ισχύει.

2. Την αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2294) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Το έτος 2016 θα διενεργηθούν τέσσερις χιλιάδες (4.000) πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, και ΔΟΥ.

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν το πενήντα τοις εκατό (50%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2011−2015).

3. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις εξάγονται σε αναφορά στην εφαρμογή "Discoverer" του Ο.Π.Σ. Elenxis, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων ως παράρτημα Ι της παρούσας, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Το μοντέλο βασίζεται στον εντοπισμό, την ανάλυση και την εκτίμηση κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από τη μη διενέργεια αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.

Η ως άνω αναφορά περιλαμβάνει δύο αρχεία ως εξής:

α) Αρχείο με τίτλο «Απολογισμός Α' εξαμήνου 2016», το οποίο περιλαμβάνει:

i. Τη συνολική ετήσια στοχοθεσία εκάστης Ελεγκτικής Υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2016.

ii. Τον αριθμό των υπηρετούντων στην Ελεγκτική Υπηρεσία ελεγκτών.

iii. Τον αριθμό των διενεργηθέντων ελέγχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-6-2016, χαρακτηρισμένων ως προς το είδος του ελέγχου και εάν αφορούν σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2011 - 2015) ή προγενέστερα.

iv. Τα βεβαιωθέντα ποσά των διενεργηθέντων ελέγχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-6-2016, χαρακτηρισμένων ως προς το είδος του ελέγχου.

v. Τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων του Β' εξαμήνου 2016 που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31-12-2016, χαρακτηρισμένων ως προς το είδος του ελέγχου.

vi. Το ύψος των βεβαιωθέντων ποσών που υπολείπονται της ετήσιας στοχοθεσίας, χαρακτηρισμένων ως προς το είδος του ελέγχου.

Έλεγχοι που διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω περίπτωση iii, μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων του Β' εξαμήνου 2016 που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31-12-2016.

β) Αρχείο με τίτλο «Προτεραιοποιήμενες/Αξιολογημέ- νες υποθέσεις», το οποίο περιλαμβάνει τις προτεραιοποιημένες/αξιολογημένες υποθέσεις, ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά ως προς την τελική μοριοδότησή τους και χαρακτηρισμένες ως προς το είδος του ελέγχου και εάν αφορούν στην τελευταία πενταετία (2011 - 2015) ή προγενέστερα. Η σειρά ταξινόμησης εμφανίζεται σε χωριστή στήλη. Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων που εμφανίζονται στο εν λόγω αρχείο, ελέγχονται κατά προτεραιότητα για το Β' εξάμηνο του 2016, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της συνολικής ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης Ελεγκτικής Υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2016, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31-12-2016, ανά είδος ελέγχου, τηρώντας και την οριζόμενη στις οικείες διατάξεις αναλογία διενεργηθέντων ελέγχων/υποθέσεων που αφορούν στην τελευταία πενταετία και προγενέστερα αντίστοιχα.

4. Οι Προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών υποχρεούνται:

α) Να ανακτήσουν αμελλητί τα προαναφερόμενα αρχεία της παραγράφου 3 της παρούσας. Τα ανακτηθέντα αρχεία εξάγονται σε αρχείο "Excel" και εφόσον απαιτείται, προστίθεται στήλη «Παρατηρήσεις» βάσει των παρακάτω οριζομένων:

α.1) Να αξιολογήσουν με ευθύνη τους εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, τόσο τις υποθέσεις που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, όσο και αυτές που δεν προτεραιοποιούνται.

Έκαστος προϊστάμενος Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εφόσον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνει ότι συντρέχει βάσιμος λόγος πρόκρισης υποθέσεων προς έλεγχο κατά προτεραιότητα, υποχρεούται, το αργότερο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να αντικαταστήσει τις τελευταίες προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις από το τέλος της κατάταξης με τις συγκεκριμένες υποθέσεις που ο ίδιος προκρίνει για προτεραιοποίηση, συνεκτιμώντας και τη σημαντικότητα των υποθέσεων που αντικαθίστανται.

Προς τούτο συνεκτιμώνται η γενεσιουργός αιτία (π.χ. Εισαγγελική Παραγγελία που δεν προτεραιοποιείται ή δεν εμφανίζεται ως τέτοια στο Ο.Π.Σ. Elenxis), η δυνατότητα είσπραξης των προσδοκώμενων ποσών βεβαίωσης (πρωτίστως ενδιαφέρει η αύξηση του ποσοστού εισπραχθέντων ποσών έναντι βεβαιωθέντων), η σοβαρότητα εν γένει της υπόθεσης κ.λπ..

α.2) Να συνεκτιμήσουν σε σχέση με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, υποθέσεις που δημιουργήθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο από την 15-7-2016 και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στα απεσταλμένα αρχεία, προκειμένου να ενεργήσουν ομοίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 4.α.1 της παρούσας.

α.3) Να συνεκτιμήσουν σε σχέση με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, υποθέσεις που βρίσκονται στην υπηρεσία τους, οι οποίες δεν απεικονίζονται στο Ο.Π.Σ. Elenxis (Εισαγγελικές Παραγγελίες, πληροφοριακά δελτία, πληροφοριακές εκθέσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. προσαύξησης περιουσίας, κ.λπ.) και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στα απεσταλμένα αρχεία, προκειμένου να ενεργήσουν ομοίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 4.α.1 της παρούσας.

α.4) Σε περίπτωση αντικατάστασης υποθέσεων κατά τις ως άνω παρ. α.1, α.2 και α.3, θα πρέπει η αντικατάσταση να γίνεται με βάσιμη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση η οποία αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] των Διευθύνσεων Ελέγχων και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών αντίστοιχα, το αργότερο εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Η ως άνω τεκμηρίωση συνοδεύεται με το αρχείο «Προ- τεραιοποιήμενες/Αξιολογημένες υποθέσεις», όπου στη στήλη «Παρατηρήσεις» αποτυπώνονται οι τυχόν αντικαταστάσεις υποθέσεων.

Με την παρέλευση άπρακτης της τιθέμενης προθεσμίας των δέκα ημερών, ο πίνακας των προτεραιοποιημένων προς έλεγχο υποθέσεων θεωρείται οριστικός.

β) Να ανακατανείμουν με ευθύνη τους, τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις στους ελεγκτές των Υπηρεσιών τους, ανάλογα με τη σοβαρότητα των υποθέσεων και την επιβάρυνση των ελεγκτών, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την ορθολογική διαχείριση των υποθέσεων προς επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2016.

γ) Να προτάξουν δίδοντας άμεση προτεραιότητα στην ολοκλήρωσή τους, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο:

γ.1) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή.

Ειδικώς, οι υποθέσεις ελέγχου που αφορούν σε επιστροφές φόρων προτεραιοποιούνται με βάση τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

γ.2) Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων.

γ.3) Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.

γ.4) Υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση πράξεων. 

γ.5) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), επικείμενες υπαγωγές στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, σε ανακτήσεις των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 169 του Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α' 250/20-12-2012), σε επαναλήψεις διαδικασίας και σε προδικαστικούς ελέγχους.

5. Νέες υποθέσεις που εισάγονται στην ελεγκτική υπηρεσία μετά την παραλαβή των προτεραιοποιημένων προς έλεγχο υποθέσεων, μοριοδοτούνται στο τέλος κάθε μήνα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου της παρούσας.

Οι νέες υποθέσεις συμπληρώνουν και επικαιροποιούν το αρχείο με τίτλο «Προτεραιοποιήμενες/Αξιολογημένες υποθέσεις» και ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν.

Στη συνέχεια οι προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να αξιολογήσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση στο Σύστημα τα διαλαμβανόμενα σε αυτές, ενεργώντας ομοίως και βάσει των οριζομένων στις περιπτώσεις 4.α.1 και 4.α.4 της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης αυτών, όσο και το στάδιο εξέλιξης των υποθέσεων που τυχόν αντικαθίστανται.

6. Η Διεύθυνση Ελέγχων στην οποία αποστέλλονται οι τεκμηριώσεις αντικατάστασης προτεραιοποιημένων προς έλεγχο υποθέσεων, δύναται να διαβιβάζει δείγμα που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 5% αυτών, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για τις δικές της ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας.


3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ι. ΜΠΑΚΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο