Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2015 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2619 ΕΞ 18.12.2015 Σχέδιο Λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)

(Σχέδιο Λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ))

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 18.12.2015
Αριθμ. Πρωτ.:2619 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2619/2015

ΘΕΜΑ: « ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΕΛΠ) »


ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Σας παρακαλώ να μας προσδιορίσετε τον Κωδικό και την Περιγραφή στο σχέδιο Λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του λογαριασμού με κωδικό 32 “Παραγγελίες στο Εξωτερικό” του παλαιού Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί όλες οι Εισαγωγές κινούνταν λογιστικά μέσω εκείνου του Κωδικού. Υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου οι Εισαγωγές Αγαθών τελούν υπό καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης, με αποτέλεσμα ο Λογαριασμός με κωδικό 32 του ΕΓΛΣ να παρουσιάζει πολύ μεγάλο υπόλοιπο στο τέλος της Χρήσης.

2. Ο λογαριασμός 35 “Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών και Πιστώσεων’' του παλαιού ΕΓΛΣ.
Θα παρακολουθείται πλέον στους Προμηθευτές;

Συγκεκριμένα:

α) Οι Εκτελωνιστές-Λογ.προς Απόδοση

β) Προσωπικό-Λογ.προς Απόδοση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 3, η οντότητα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ., αντί του σχεδίου λογαριασμών που προτείνουν τα Ε.Λ.Π., προβαίνοντας στις απαιτούμενες προσαρμογές για την κάλυψη των απαιτήσεων των Ε.Λ.Π. (παράγραφος 3.9.1 της Οδηγίας της ΕΛΤΕ) και της νομοθεσίας (παράγραφος 10 του άρθρου 5). Περαιτέρω, βάσει της παραγράφου 3.8.1 της Οδηγίας της ΕΛΤΕ, η χρήση των κωδικών είναι ελεύθερη κατά την κρίση της οντότητας λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των υφιστάμενων πληροφοριακών αναγκών.

Σημειώνεται ότι το λογιστικό σχέδιο είναι ένα εσωτερικό λογιστικό αρχείο της επιχείρησης, μέρος του λογιστικού της συστήματος. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι ποιοι κωδικοί κινούνται και πως τηρούνται αλλά το εάν οι εν λόγω λογαριασμοί περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ποσά και απεικονίζονται ορθά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Συνεπώς η επιχείρηση μπορεί να δημιουργεί πρόσθετους λογαριασμούς ανάλογα με τις ανάγκες της, τις συναλλαγές που διενεργεί και τα άλλα γεγονότα που αντιμετωπίζει.

Οι κωδικοί αριθμοί τίθενται ελεύθερα από την οντότητα.

Ο λογαριασμός παραγγελίες στο εξωτερικό αν αφορά αποθέματα μπορεί να παρακολουθείται στην ομάδα λογαριασμών των αποθεμάτων, ενώ αν αφορά πάγια στην ομάδα λογαριασμών των παγίων.

Το ίδιο ισχύει και για τους λογαριασμούς των εκτελωνιστών προς απόδοση, ανάλογα με το τι αφορούν τα καταβαλλόμενα σε αυτούς ποσά.

Για το προσωπικό μπορεί να υπάρχει ένας λογαριασμός στην ομάδα λογαριασμών των υποχρεώσεων στον οποίο παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις από αυτό.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο