Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-04-2000 ]

ΠΟΛ.1129/6.4.2000 Για την κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, δεν ισχύουν οι περιορισμοί αναφορικά με το ελάχιστο ύψος επένδυσης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2601/1998

(Για την κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, δεν ισχύουν οι περιορισμοί αναφορικά με το ελάχιστο ύψος επένδυσης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2601/1998 )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 6 Απριλίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1035149/10536/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1129

ΘΕΜΑ: Για την κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του ν.1828/1989, δεν ισχύουν οι περιορισμοί αναφορικά με το ελάχιστο ύψος επένδυσης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2601/1998.
1035149/10536/Β0012/ΠΟΛ.1129/6.4.2000

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999 μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α') εφαρμόζονται και για τις χρήσεις 1999, 2000 και 2001 (οικον. έτη 2000, 2001 και 2002) για το σχηματισμό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων που θα χρησιμοποιηθεί σε νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στα έτη 2000, 2001 και 2002, αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού.

Το αποθεματικό υπολογίζεται στα αδιανέμητα κέρδη των εγκατεστημένων στην περιοχή Α' επιχειρήσεων με ποσοστό μέχρι 30% και των εγκατεστημένων στις λοιπές περιοχές όμοιων επιχειρήσεων μέχρι 40%. Ως παραγωγικές επενδύσεις, με τις οποίες πρέπει να καλυφθεί αυτό το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων, λαμβάνονται οι επενδυτικές και λοιπές δαπάνες που αναφέρονται για κάθε κατηγορία δραστηριότητας στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν.1892/1990.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, όπως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 20 του Ν.1892/1990 (πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.2753/1999), οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου επιχειρήσεις εδικαιούντο να σχηματίσουν από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1990 έως 1998 (οικον. έτη 1991 έως 1999) ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μέχρι το 30% ή το 40% των αδιανέμητων κερδών, ανάλογα με την περιοχή της εγκατάστασής τους, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτό για την πραγματοποίηση καινούριων επενδύσεων του άρθρου 1 του Ν.1892/1990, ύψους μεγαλύτερου τουλάχιστον κατά 30% του σχηματιζόμενου αποθεματικού, οι οποίες έπρεπε να αρχίσουν μέσα στα έτη 1991 έως 1999, αντίστοιχα και να ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2601/1998 ορίζεται κατά περίπτωση ελάχιστο ύψος επένδυσης (π.χ. για ίδρυση ή επέκταση μονάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων το ποσό των 45.000.000 δρχ. κ.λπ.), προκειμένου να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο καθεστώς των ενισχύσεων του νόμου αυτού (φορολογική απαλλαγή, επιχορηγήσεις, επιδότηση τόκων κ.λπ.).

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι και μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.2601/1998, το ύψος του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που δικαιούνται να σχηματίζουν οι υπαγόμενες επιχειρήσεις από τα αδιανέμητα κέρδη εναπόκειται στην απόφαση που λαμβάνει η ίδια η επιχείρηση, ανάλογα με το επενδυτικό της πρόγραμμα και περαιτέρω το ύψος της επένδυσης που υποχρεούται να πραγματοποιήσει εντός τριετίας πρέπει να είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του αποθεματικού προσαυξημένο κατά 30%, καθόσον τα ποσοστά αυτά δεν τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999, αλλά αντιθέτως διατηρήθηκαν σε ισχύ με βάση το τελευταίο εδάφιο αυτών. 5. Από όσα προαναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι οι περιορισμοί του άρθρου 6 του Ν.2601/1998, ως προς το ύψος της επένδυσης, δεν ισχύουν για την κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, καθόσον με βάση τις διατάξεις αυτές, καθώς και του άρθρου 20 του Ν.1892/1990, το ύψος του σχηματιζόμενου αποθεματικού εναπόκειται στην απόφαση της επιχείρησης και στη συνέχεια, κατ' επιταγή του νόμου, η επένδυση με την οποία θα καλυφθεί το αποθεματικό πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το ύψος του αποθεματικού προσαυξημένου κατά 30%.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο