Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-2015 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2597 ΕΞ 16.12.2015 Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων

(Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 16.12.2015
Αριθμ. Πρωτ.:2597 ΕΞ

Ελληνική Δημοκρατία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ: «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ όπως μας γνωρίσετε πως θα καταχωρηθεί στα βιβλία μας η ισχύουσα χορηγηθείσα έκπτωση 2% επί του ποσού του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε για το φορολογικό έτος 2014, όπως και η χορηγηθείσα έκπτωση 2% επί του ποσού της πρόσθετης προκαταβολής φόρου (από το 80% στο 100%) . Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Οικ. 29/1974 , «η προκύπτουσα διά της ως άνω εκπτώσεως ωφέλεια υπέρ των νομικών προσώπων δεν φορολογείται επ' ονόματι τούτων, καθ’ όσον αυτή δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτήν ήθελε διανεμηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, υπό μορφή μερίσματος, αμοιβής κ.λπ. θα φορολογηθεί κατά τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η έκπτωση του φόρου εισοδήματος - εξόδου, θα καταχωρηθεί σε μείωση του φόρου εισοδήματος της επόμενης χρήσης, αν στη χρήση την οποία αφορά, είχε καταχωρηθεί το σύνολο του φόρου χωρίς την έκπτωση. Για παράδειγμα αν στη χρήση 2014 ο φόρος εισοδήματος που βάρυνε την χρήση ήταν 100 και κατά την καταβολή του εντός του 2015 πληρώθηκε με έκπτωση 2% δηλαδή πληρώθηκε το ποσό των 98, η έκπτωση ποσού 2 θα καταχωρηθεί σε μείωση του φόρου εισοδήματος της χρήσεως 2015. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος καταχωρείται ως απαίτηση με το καταβληθέν ποσό. Για παράδειγμα αν η προκαταβολή είναι 100 και πληρωθεί το ποσό των 98, αυτό το ποσό καταχωρείται ως απαίτηση.

Έστω φόρος το 2014 ανέρχεται σε 100 που λογίσθηκε με 100 και πληρώθηκε στο 2015 με έκπτωση καταβάλλοντας 98 μετρητοίς

Την 31.12.14 η εγγραφή ήταν

88   100
 

 

 

 
54
 
100στην επόμενη χρήση που πληρώθηκε 98 η εγγραφή είναι

54

  100  
38   98
   
88 2


Αν ο φόρος το 2015 είναι 110 και η εταιρεία δεν ξέρει πως θα το πληρώσει, το βάζει όλο ως έξοδο με την εγγραφή:

88   110
 

 

 

 
54
 
110Συνεπώς το έξοδο φόρου εισοδήματος για το 2015 είναι 110 - 2 = 108

Όταν τα ποσά είναι σημαντικά δίνεται η κατάλληλη γνωστοποίηση στο Προσάρτημα.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο