Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2000 ]

ΠΟΛ.1122/30.3.2000 Κάλυψη ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων με επενδύσεις μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

(Κάλυψη ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων με επενδύσεις μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητραΑθήνα, 30 Μαρτίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1032891/10412/Β' 0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Β. Πατούρης
Τηλέφωνο: 3375311-12

ΠΟΛ.: 1122


ΘΕΜΑ: Κάλυψη ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων με επενδύσεις μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

1032891/10412/Β0012/ΠΟΛ.1122/30.3.2000

Με αφορμή τα γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Yπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α') εφαρμόζονται και για τις χρήσεις 1999, 2000 και 2001 (οικονομικά έτη 2000, 2001 και 2002) για το σχηματισμό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων που θα χρησιμοποιηθεί σε νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στα έτη 2000, 2001 και 2002, αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού.

Ως παραγωγικές επενδύσεις με τις οποίες πρέπει να καλυφθεί αυτό το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων, λαμβάνονται οι επενδυτικές και λοιπές δαπάνες που αναφέρονται για κάθε κατηγορία δραστηριότητας στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν.1892/1990.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της υποπερ. V της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998 ορίζεται ότι ενισχυόμενη δαπάνη (Σημ.: παραγωγική επένδυση) για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις αποτελούν και τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

3. Εξάλλου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1892/1990, οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου επιχειρήσεις εδικαιούντο να σχηματίσουν από τα αδιανέμητα κέρδη μέχρι και της χρήσης 1998 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων (μέχρι 30% ή 40% των αδιανέμητων κερδών, ανάλογα με την περιοχή της εγκατάστασής τους), με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτό για την πραγματοποίηση καινούριων επενδύσεων του άρθρου 1 του Ν.1892/1990, ύψους μεγαλύτερου τουλάχιστον κατά 30% του σχηματισθέντος αποθεματικού και οι οποίες επενδύσεις έπρεπε να ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού.

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, που εξακολουθούν να ισχύουν με βάση το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999, οι επιχειρήσεις που σχηματίζουν ειδικό
αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων υποχρεούνται κατά τον πρώτο χρόνο της τριετίας να δαπανήσουν για την πραγματοποίηση της επένδυσης ποσό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του σχηματισθέντος αποθεματικού και, σε περίπτωση που δεν δαπανηθεί αυτό, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους (παρ. 5).

Αν η επιχείρηση δαπανήσει το πιο πάνω ποσό κατά το πρώτο έτος της τριετίας, αλλά μέσα σε αυτή δεν δαπανήσει ολόκληρο το ποσό που υποχρεούται, το μέρος του αποθεματικού που δεν δαπανήθηκε προστίθεται στα καθαρά κέρδη του οικείου οικονομικού έτους που αφορά, προσαυξημένου του αναλογούντος φόρου κατά 60%.
Προς τούτο, η επιχείρηση υποχρεούται όπως, εντός μηνός από τη λήξη της τριετίας, υποβάλλει σχετική δήλωση, καταβάλλοντας τον οφειλόμενο φόρο εφάπαξ (παρ. 6).

5. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.2601/1998 έχουν καταργηθεί μεταξύ άλλων και οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1892/1990, βάσει των οποίων οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, σχετικά με το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, εφαρμόζοντο και επί της αξίας του εξοπλισμού (Σημ.: και όχι των μισθωμάτων) που η επιχείρηση αποκτούσε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης.

6. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Ν.2601/1998 μπορούν να καλύψουν το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που θα σχηματίσουν, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 4 του Ν.2601/1998, από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1999, 2000 και 2001 (οικονομικών ετών 2000, 2001 και 2002) με μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (1014589/10176/ΠΟΛ.1046/2000 εγκύκλιός μας.Περαιτέρω όμως και στην περίπτωση αυτή θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, αφού διατηρήθηκαν σε
ισχύ βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 4 του Ν.2601/1998. Επομένως, η επιχείρηση που θα αποφασίσει να καλύψει το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μέσω leasing, θα πρέπει υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο έτος μετά το σχηματισμό του αποθεματικού να καταβάλει (εκταμίευση πραγματική) μισθώματα που θα ανέρχονται συνολικά μέχρι το 1/3 τουλάχιστον του αποθεματικού που σχημάτισε, διαφορετικά έχει υποχρέωση να υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το μέρος των κερδών του που θα έχει απαλλαγεί της φορολογίας λόγω σχηματισμού του αποθεματικού. Επίσης, θα πρέπει στο τέλος της τριετίας από το σχηματισμό του αποθεματικού να έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση μισθώματα συνολικής αξίας ίσης τουλάχιστον με το ύψος του αποθεματικού (προσαυξημένο κατά ποσοστό 30%), διαφορετικά υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το μέρος του αποθεματικού που δεν δαπανήθηκε και την καταβολή εφάπαξ του αναλογούντος φόρου μετά προσαυξήσεως 60%, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1828/1989.

7. Μετά από όσα προαναφέρθηκαν και δεδομένου ότι η επένδυση με την οποία καλύπτεται το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων πρέπει, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, να ολοκληρώνεται εντός τριετίας από το σχηματισμό του αποθεματικού, προκύπτει ότι, σε περίπτωση κάλυψης αυτού με μηχανήματα και λοιπό
εξοπλισμό μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μισθώματα που θα καταβάλλονται μέσα σε μία τριετία από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού και, παράλληλα, στο τέλος της τριετίας θα πρέπει η επιχείρηση να αποκτά την κυριότητα των επενδύσεων για τις οποίες είχε συναφθεί η σύμβαση leasing.
Επιπλέον, κατά το πρώτο έτος της τριετίας από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού τα καταβληθέντα και όχι τα προκύπτοντα βάσει της σύμβασης μισθώματα θα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τουλάχιστον το 1/3 του
σχηματισθέντος αποθεματικού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο