Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2015 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2130 ΕΞ 20.11.2015 Λογιστική Οδηγία Εφαρμογή Ν. 4308/2014

(Λογιστική Οδηγία Εφαρμογή Ν. 4308/2014)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 20.11.2015
Αριθμ. Πρωτ.:2130 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2130/2015

ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 4308/2014»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Είμαστε μια ανώνυμη εταιρική σύμπραξη (ανώνυμη εταιρεία) που προήλθε από μετατροπή μιας ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών (ΣΥΝ.Π.Ε.) την 31/07/2014 βάσει των διατάξεων του Ν.4015/2011, του Ν.2810/2000 και του Ν.2190/1920.

Έτσι το 2014 έχουμε δύο διαχειριστικές περιόδους: α) από 1/1-31/7 που κλείσαμε βιβλία και συντάξαμε οικονομικές καταστάσεις σαν ΣΥΝ.Π.Ε. και β) από 1/8-31/12/14 που κλείσαμε βιβλία και συντάξαμε καταστάσεις σαν Α.Ε.

Κατά την μετατροπή έγινε εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης μας από δύο ορκωτούς ελεγκτές (με την βοήθεια εταιρείας εκτιμητών ακινήτων) της παρ. 4 του αρθρ. 9 του Ν. 2190/1920.

Κατά την μετατροπή έγινε μετοχικό κεφάλαιο μεταξύ των άλλων και ποσό 3.546.000 που αντιστοιχεί στην υπεραξία εκτίμησης της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών μετά το συμψηφισμό αυτής με το υπόλοιπο ζημιών εις νέο την 31/7/2015 (έγινε δηλαδή και κεφαλαιοποίηση του αποτελέσματος χρήσης της περιόδου 1/1-31/7/2014).

Παραθέτω ορισμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων:

  2012 2013 2014
      1/1-31/7 1/8-31/12
κύκλος εργασιών 3.663.030 3.661.528 1.917.623 1.363.724
σύνολο ενεργητικού 2.930.568 2.291.741 2.312.500 5.781.469
μ.ο.προσωπικού 20 19 19

1) Με βάσει το άρθρο 2 παρ.3 για την ένταξή μας στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων θα λάβουμε υπόψη για το έτος 2014 το άθροισμα του κύκλου εργασιών και των δύο διαχειριστικών περιόδων;

2) Πώς θα προκύψει η συγκριτική διαχειριστική περίοδος του 2014 στις οικονομικές καταστάσεις του 2015;

3) Πρέπει να γίνουν προσαρμογές όλων των ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων την 31/12/13, 31/7/14 και 31/12/14 σύμφωνα με την λογιστική οδηγία εφαρμογής του Ν.4308/2014;

4) Μπορούμε να κάνουμε χρήση με το άρθρ.37 παρ.4 και 6 της μη εφαρμογής των αναδρομικών προσαρμογών στις οικονομικές καταστάσεις (με βάση το κόστος κτήσης) του 2015;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1) Για την ένταξη σας σε κατηγορία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κύκλος εργασιών και των δύο περιόδων του έτους 2014 (1/1-31/7 και 1/8-31/12).

2) Συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2015 θα είναι οι οικονομικές καταστάσεις της ΑΕ στις 31/12/2014.

3) Δεν απαιτούνται προσαρμογές επί των προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων.

4) Τα υπόλοιπα έναρξης για το 2015 μπορούν να είναι τα υπόλοιπα της ΑΕ στις 31.12.2014.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο