Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 79/5.3.2015 Αντιμετώπιση ερωτημάτων σχετικά με: α) «Την δυνατότητα μετατροπής Συμπλοιοκτησίας σε ΙΚΕ» και β) «Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν (για καταχώριση στη μερίδα των, κατά νομική μορφή, υπόχρεων στο ΓΕΜΗ), οι αλλοδαποί πολίτες τρίτων (εκτός EE) χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια διαμονής και να ασκήσουν μία εκ των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/01.04.2014)

(Αντιμετώπιση ερωτημάτων σχετικά με: α) «Την δυνατότητα μετατροπής Συμπλοιοκτησίας σε ΙΚΕ» και β) «Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν (για καταχώριση στη μερίδα των, κατά νομική μορφή, υπόχρεων στο ΓΕΜΗ), οι αλλοδαποί πολίτες τρίτων (εκτός EE) χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια διαμονής και να ασκήσουν μία εκ των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/01.04.2014))

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 05 Μαρτίου 2015
Αρ.Πρωτ. : ...79...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα : Αντιμετώπιση ερωτημάτων σχετικά με: α) «Την δυνατότητα μετατροπής Συμπλοιοκτησίας σε ΙΚΕ» και β) «Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν (για καταχώριση στη μερίδα των, κατά νομική μορφή, υπόχρεων στο ΓΕΜΗ), οι αλλοδαποί πολίτες τρίτων (εκτός EE) χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια διαμονής και να ασκήσουν μία εκ των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/01.04.2014)

Σχετικά : Έγγραφό σας (αρ.πρωτ. 35190/10-12-2014)

Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφο σας, που αφορά στη αντιμετώπιση ερωτημάτων, σχετικά με: α) «Την δυνατότητα μετατροπής Συμπλοιοκτησίας σε ΙΚΕ» και β) «Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν (για καταχώριση στη μερίδα των, κατά νομική μορφή, υπόχρεων στο ΓΕΜΗ), οι αλλοδαποί πολίτες τρίτων (εκτός EE) χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια διαμονής και να ασκήσουν μία εκ των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/01.04.2014), σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Ως προς το πρώτο ερώτημα:

Από τις διατάξεις του Ν 4072/2012, δεν προβλέπεται και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει, μετατροπή «Συμπλοιοκτησίας», σε «Ι.Κ.Ε.». Μπορεί, όμως, να γίνει σύσταση νέας Ι.Κ.Ε. από τους «Συμπλοιοκτήτες», με εισφορά των περιουσιακών των στοιχείων (στην «Συμπλοιοκτησία»), μετά από νόμιμη εκτίμηση των στοιχείων αυτών.
(Βλέπε και σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΑΝ / ΓΓΕ, αρ.πρωτ. Κ2-165/13.2.2014, στο Site του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr > «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ», > «Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις»)

2. Ως προς το δεύτερο ερώτημα:

2.α.) Παραπέμπουμε στην ΥΑ Κ1-884 οικ./19.4.2012 (ΦΕΚ 1420/Β/30-4-2012), με τίτλο: «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων», όπου εκτός των άλλων, που καταχωρίζονται στην μερίδα, καθορίζεται ότι, κατά νομική μορφή, καταχωρίζονται και:
1. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας) των φυσικών προσώπων και
2. Η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας προκειμένου για υπηκόους χωρών εκτός EE.

2.β.) Στο άρθρο 17 του Ν 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/01.04.2014), με τίτλο: «Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού» και στην παράγραφο 1, εδάφιο α., ορίζεται ότι:
"1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης στ' του παρόντος; επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου, πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν ή διαμείνουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νομοθεσίας, διακρατικών συμφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εθνικής οικονομίας. Στην παραπάνω κατηγορία εντάσσονται πολίτες τρίτων χωρών:
α. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι, διαχειριστές νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές διευθυντές, ημεδαπών εταιρειών, καθώς και θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων ή γενικών διευθυντών ή διευθυντών".

Συνεπώς αφού προϋπόθεση, για να λάβουν θεώρηση εισόδου, είναι η προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία, του ΦΕΚ (που ήδη καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε, από την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ) για την δημοσίευση του διορισμού των, μεταβατικά και για να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) ότι «εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ θα καταθέσουν στο ΓΕΜΗ αντίγραφο της αιτήσεως με την οποία υπέβαλλαν στην αρμόδια Υπηρεσία αλλοδαπών νια την «Χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού» σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/01.04.2014).

 
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο