Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2015 ]

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 43 της 2.12.2015 Τροποποίηση της 38/9−11−2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄222)» (Α΄223)

(Τροποποίηση της 38/9−11−2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄222)» (Α΄223))

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη 43 της 2−12−2015

(ΦΕΚ Α' 163/02-12-2015)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. Α.6 του άρθρου δεύτερου του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

β) Της Π.Υ.Σ. αρ. 38 της 12.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222)» (Α΄ 223), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 5.6.2013 «Τροποποίηση της 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου "Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222)" (Α΄ 223)» (Α΄ 128) και την περίπτ. 3 της παρ. Α.8 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4254/2014.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

Την ανάγκη συμπλήρωσης των διατάξεων της Π.Υ.Σ. αρ. 38 της 12.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) σε περίπτωση μείωσης της ονομαστικής αξίας ή συνένωσης κοινών μετοχών.

Την από 26.11.2015 πρόταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.).

Την από 1.12.2015 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.

Το γεγονός ότι από την Πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

Άρθρο μόνο
Τροποποίηση της 38/9−11−2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου


Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 της Π.Υ.Σ. αρ. 38 της 12.11.2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας, λόγω διάσπασης των μετοχών (split) ή λόγω συνένωσης των μετοχών (reverse split) ο αριθμός των μετοχών που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5Α».

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 3 της Π.Υ.Σ. αρ. 38 της 12.11.2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας, λόγω διάσπασης των μετοχών (split) ή λόγω συνένωσης των μετοχών (reverse split) η τιμή άσκησης του δικαιώματος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5Α».

3. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 της Π.Υ.Σ. αρ. 38 της 12.11.2012 προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:

«5 Α. Στις περιπτώσεις των ακόλουθων εταιρικών πράξεων, ο αριθμός των μετοχών και η τιμή άσκησης των τίτλων αναπροσαρμόζεται ως εξής:
α. Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω διάσπασης των μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος (split), ο νέος αριθμός των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, που αντιστοιχεί σε κάθε τίτλο, ισούται με το γινόμενο του αριθμού των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος που αντιστοιχούσε σε κάθε τίτλο αμέσως πριν από την εν λόγω μείωση, πολλαπλασιαζόμενου επί την εξής σχέση:

Αριθμός κοινών μετοχών μετά τη μείωση
Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν τη μείωση

Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω διάσπασης των μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος (split), η νέα τιμή άσκησης των δικαιωμάτων, ισούται με την τιμή άσκησης αμέσως πριν την εν λόγω μείωση πολλαπλασιαζόμενη επί την εξής σχέση:

Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν τη μείωση
Αριθμός κοινών μετοχών μετά τη μείωση

β. Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω συνένωσης των μετοχών (reverse split) του πιστωτικού ιδρύματος, ο νέος αριθμός των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, που αντιστοιχεί σε κάθε τίτλο, ισούται με το γινόμενο του αριθμού των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, που αντιστοιχούσε σε κάθε τίτλο αμέσως πριν από την εν λόγω συνένωση, πολλαπλασιαζόμενου επί την εξής σχέση:

Αριθμός κοινών μετοχών μετά τη συνένωση
Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν τη συνένωση

Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω συνένωσης των μετοχών (reverse split) του πιστωτικού ιδρύματος η νέα τιμή άσκησης των δικαιωμάτων, ισούται με την τιμή άσκησης αμέσως πριν την εν λόγω συνένωση πολλαπλασιαζόμενη επί την εξής σχέση:

Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν τη συνένωση
Αριθμός κοινών μετοχών μετά τη συνένωση

γ. Οι αναπροσαρμογές κατά τα ανωτέρω γνωστοποιούνται:
αα) στην περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω διάσπασης των μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος (split), το αργότερο έως την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην εταιρική πράξη.
ββ) στην περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας λόγω συνένωσης των μετοχών (reverse split), το αργότερο έως την προηγουμένη της έναρξης της διαπραγμάτευσης, στην οικεία οργανωμένη αγορά, των νέων μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, που προκύπτουν συνεπεία της σχετικής εταιρικής πράξης.

δ. Η οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής άσκησης των δικαιωμάτων εφαρμόζεται σε όλες τις επόμενες εξασκήσεις δικαιωμάτων έως και τη λήξη τους.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 της Π.Υ.Σ. αρ. 38 της 12.11.2012, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο της Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 5.6.2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η συμμετοχή των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων γίνεται τηρουμένων των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.»

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Π.Υ.Σ. αρ. 38 της 12.11.2012 εξακολουθούν να ισχύουν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο