Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1057704 ΕΞ 2017/12.4.2017.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1147903 ΕΞ 2015/13.11.2015 Ορισμός μελών της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ 284/1988-Α' 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει)

(Ορισμός μελών της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ 284/1988-Α' 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1147903ΕΞ2015

ΦΕΚ : Υ.Ο.Δ.Δ. 842/20-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο:210 - 33.11.291
FAX:210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ 284/1988-Α' 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.- Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 114 του π.δ. 284/1988 (Α' 128), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 511/1989 (Α' 218) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 543/1989 (Α' 229) και των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 10 του π.δ. 249/1998 (Α' 186), καθώς και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014.

β) Του άρθρου 28 του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α1 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β1 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α1 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

η) Των άρθρων 7 και 8 του ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3536/2007 (Α'42) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

θ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297), όπως αντικατάσταθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύουν.

ι) Του π.δ. 70/2015 (Α'114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,......Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,......του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου......Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

2.- Την αριθμ. 736/89 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών την 26-10-1989.

3.- Την αριθμ. Δ.58/27/14.1.1985 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί των συνεδριάσεων της Α.Ε.Τ.Α. στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που κυρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 35 του ν. 1563/1985 (Α' 151), όπως ισχύει.

4.- Την αριθ. Δ6Α 1124164ΕΞ2013/5-8-2013 (404 ΥΟΔΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανασυγκρότηση της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ 284/1988-Α'128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει) και ορισμός των μελών αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Β. 1170619ΕΞ2014/30-12-2014 (ΥΟΔΔ 857) όμοια.

5.- Τα αριθμ. 5257/9-10-2015 και 13137/13-10-2015 έγγραφα των Προέδρων των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Πειραιώς και Αθηνών, αντίστοιχα, σε απάντηση στο αριθ. Δ,ΟΡΓ.Β. 1125721ΕΞ2015/28-9-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε.

6.- Το αριθμ. 106755/19-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιώντου Υπουργείου Oικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σε απάντηση στο αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1125722ΕΞ2015/28-9-2015 έγγραφο και το από 29-10¬2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

7.- Το αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1135724ΕΞ2015/21-10-2015 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, σε απάντηση στο αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1125719ΕΞ2015/28-9-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης προς την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦ.Κ.

8. - Το αριθμ. 133529/27-10-2015 έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε απάντηση στο αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1125716ΕΞ2015/28-9-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

9. - Τα αριθ. 30/002/000/5902/30-9-2015 και 30/002/000/6680/30-10-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε απάντηση στο αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1125717ΕΞ2015/28-9-2015 έγγραφο της Διευθυνσης Οργάνωσης

10.- Την αριθ.ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (Β'2294) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

11.-Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β1 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

12.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί με άλλη απόφασή μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α'297), όπως ισχύει .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Α. Ορίζουμε ως μέλη της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ. 284/1988-Α' 128, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016) τους εξής:

1. Αδαμαντία Καπετανάκη του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ.:............., Νομική Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτές:
α) Διονύσιο Χειμώνα του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ............., Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Αθήνα.
β) Θεόδωρο Τσιρά του Κυριάκου, με Α.Δ.Τ.: ............., Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας -Θράκης), για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη.

2. Στέλλα Συνούρη-Βρεττάκου του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Χημικοτεχνικής Δασμολογίου της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), ως μέλος, με αναπληρωτές :
α) Ιωάννα Μαστραντώνη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.: ............., αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος, με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Χημική Υπηρεσία Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Αθήνα.
β) Λεωνίδα Λώλο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στο Τελωνείο Κατερίνης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Θεσσαλονίκη.

3.- Ελένη Μπανιά-Γεωργοπούλου του Χριστοφόρου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου , ως μέλος, με αναπληρωτές:
α) Φρανκ-Πολυζώη Καπετανάκη του Ματθαίου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου , για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Αθήνα.
β) Χριστίνα Αποστολίδου του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.:............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας, για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Θεσσαλονίκη.

4.- Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ της Α.Α.Δ.Ε. ή τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, ανάλογα με το συζητούμενο κατά λόγο αρμοδιότητας, θέμα, ως μέλος, αναπληρούμενους, αντίστοιχα, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους στην Διεύθυνση.

5. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του αρμόδιου, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, Τμήματος της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών ή της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ως μέλος, αναπληρούμενους, αντίστοιχα, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους στο Τμήμα.

6.- Ευθυμία Παπαϊωάννου του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη Τμήματος του Γ' Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά , ως μέλος, με αναπληρωτές:
α) Βασιλεία Τσαούσογλου του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Αθήνα.
β) Αγγελική Μήτρου - Γωγάκου του Στεφάνου, με Α.Δ.Τ.:............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Θεσσαλονίκη.

7.- Ευαγγελία Χατζημανωλάκη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη Τμήματος του Β' Τελωνείου Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρωτές:
α) Λούλα Αποστόλου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ. Σ.Τ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Αθήνα.
β) Θεόδωρο Τρουλλινό του Ηλία, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του Β' Τελωνείου Αερολιμένα «Μακεδονία», για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Θεσσαλονίκη.

8.- Γεώργιο Φωτεινογιαννόπουλο του Φωτίου, με Α.ΔΤ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας της ίδιας Διεύθυνσης, για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

9.- Ανδρέα Βροντάκη του Παντελή, με Α.Δ.Τ.: ............., μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), κοινό εκπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Μπεκυρά του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ............., μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κοινό εκπρόσωπο των ίδιων Επιμελητηρίων.
Η Α.Ε.Τ.Α., στα πλαίσια του έργου της, μπορεί να ζητά εγγράφως την παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις τιμές των εμπορευμάτων, προς υποστήριξη του Τελωνειακού Ελέγχου και για τον προσδιορισμό της δασμοφορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, από το Τμήμα Δ'- Δασμολογικών Διαδικασιών , Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής και από το Τμήμα Δ' - Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.


Β. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Κωνσταντίνα-Άννα Καρύδη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Μαθιουδάκη του Ματθαίου με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

Γ. Καθήκοντα Εισηγητή με ψήφο εκτελούν:

α) Για θέματα δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων που η κατάταξή τους συναρτάται από τη φυσικοχημική ανάλυση, χημικός υπάλληλος, από τα με α/α 2 και 3 μέλη της παρ. Α' της παρούσας Επιτροπής.

β) Για τα θέματα δασμολογητέας αξίας, ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων.

γ) Για τα λοιπά θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής, ένας Τελωνειακός υπάλληλος από τα υπό στοιχείο 6 και 7 μέλη της παρ. Α' της παρούσας Επιτροπής.

Δ. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής είναι διετής.

Ε. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., στην οδό Αν. Τσόχα 16 (εφαρμοζομένου του εδαφίου β' της παρ.1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο