Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-03-2000 ]

ΠΟΛ.1100/14.3.2000 Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών επί επιτηδευματιών πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999

(Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών επί επιτηδευματιών πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνα: 3375206
Αθήνα , 14 Μαρτίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1027583/1162/ΔΕ-Α΄
ΠΟΛ.: 1100

ΘΕΜΑ: ΄Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών επί επιτηδευματιών πληγέντων από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α').
3. Την υπ' αριθ. 1061203/1148/(ΦΕΚ 526/Β') απόφασή μας "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών", όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 1095300/1271/ /(ΦΕΚ 944/Β'), 1016672/1038/(ΦΕΚ 157/Β') και 1068419/1256/(ΦΕΚ 1510/Β') αποφάσεις μας.

4. Την υπ' αριθ. 1113331/1477/(ΦΕΚ 2137/Β') απόφασή μας, με την οποία λήφθηκαν ορισμένα μέτρα ειδικά για τους επιτηδευματίες που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999, των οποίων ελέγχονται οι ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Οι επιτηδευματίες του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1113331/1477/απόφασης στους οποίους έχουν επιδοθεί ή θα επιδοθούν τα ειδικά σημειώματα ελέγχου που προβλέπονται από το άρθρο 9 της υπ' αριθ. 1061203/1148/ /απόφασης, όπως αυτή ισχύει, μπορούν να επιλύουν τις σχετικές φορολογικές διαφορές, κατά το άρθρο 10 της ίδιας απόφασης, μέχρι την 15.5.2000, εφόσον οι προβλεπόμενες προθεσμίες επίλυσης των οικείων διαφορών έληξαν ή λήγουν από 7.9.1999 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και με την προϋπόθεση, προκειμένου για ελεγχθείσες και μη περαιωθείσες υποθέσεις, ότι δεν έχουν ήδη εκδοθεί οποιουδήποτε είδους καταλογιστικές πράξεις, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 της ανωτέρω απόφασης ή συνεπεία προσωρινού ελέγχου.

2. Το καθεστώς των δόσεων που ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ' αριθ. 1113331/1477/απόφασης για τους επιτηδευματίες του άρθρου 1 της ίδιας απόφασης, ισχύει και για βεβαιωθέντα από 7.9.1999 μέχρι και την
ημερομηνία δημοσίευσης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (9.12.1999) οφειλόμενα ποσά που αφορούν επιλυθείσες βάσει της υπ' αριθ. 1061203/1148/ απόφασης φορολογικές διαφορές των ανωτέρω επιτηδευματιών, χωρίς να απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές η σύνταξη νέων χρηματικών καταλόγων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο