Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-11-2015 ]

Αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003681 ΕΞ 2015/10.11.2015 Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

(Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003681 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2426/11-11-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων υποθέσεων από την Ε.Γ. ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ.

β) Της ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ 2015/18.9.2015 (ΦΕΚ Β΄2066) «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Υ38/16.10.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2233) και ισχύει.

γ) Της αριθ. Υ14/3.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β΄ 2144).

δ) Του άρθρου 5 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα» του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

2. Το με αρ. πρωτ. 15/4.11.2015 εμπιστευτικό έγγραφο της συσταθείσας Επιτροπής, βάσει της Α.Υ.Ο ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ 0002936 ΕΞ 2015/18.9.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2066), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο διαβίβασε το πρακτικό - Πόρισμά της για την επιλογή των υποθέσεων που θα μεταφερθούν από την Ε.Γ. ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.

3. Τους σχετικούς πίνακες που επισυνάπτονται στο από 04-11-2015 εμπιστευτικό πρακτικό − Πόρισμα, της συσταθείσας βάσει της ΑΝ. ΥΠ.ΟΙΚ 0002936 ΕΞ 2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Επιτροπής.

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας του Πρακτικού - Πορίσματος της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της με αρ. ΑΝ. ΥΠ.ΟΙΚ 0002936 ΕΞ 2015/18.9.2015 απόφασης, μεταφέρουμε, από τη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τις υποθέσεις που αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες (αρ. πρωτ. 15/4.11.2015 εμπιστευτικό πρακτικό - Πόρισμα της Επιτροπής), στους οποίους περιλαμβάνονται δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (2.751) επιλεγμένες υποθέσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην με αριθμό ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ 2015/18.9.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2066) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει και χίλιες εκατόν ενενήντα έξι (1.196) υποθέσεις, που προτάθηκαν από τον Οικονομικό Εισαγγελέα.

2. Η παρούσα απόφαση θα αρχίσει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο